دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12345   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط کیمیایی، سید علی
تعداد نتایج به دست آمده: 43 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 408
نام نویسنده: احمدی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

رضايتمندي زناشويي يكي از موضوعا تمهمي مي باشد كه در حفظ سلامت و بهداشت رواني افراد به ويژه مهاجرين كه تحت استرس هاي ناشي از مهاجرت قرار دارند نقش مهمي دارد . از آنجايي كه يكي از تعين كننده ها ي تفاوت فردي در رضايتمندي زناشويي ، سبك هاي دلبستگي است و مولفه ي مثلث شناختي (نگرش نسبت به خود، دنيا /ديگران و آينده ) نقش ميانجي را بين سبك دلبستگي و رضايتمندي زناشويي ايفا مي كند پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و مثلث شناختي با رضايتمندي زناشويي در زوجين مهاجر افغان انجام پذيرفت . پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد.زوجي مهاجر افغان كه به منظور انجام كارهاي شخصي ، شغلي و مشاوره هاي خانوادگي به اداره اتباع خارجي شهر مشهد مراجعه كرده بودند ب استفاده از روش نمونه گيري در دسترس260 نفر (130 زوج)انتخاب شدند. آنگاه پرسشنامه هاي دلبستگي بزرگسالان هازن و شاور با پايايي 79% ، مثلث شناختي بكام و همكاران با پايايي 81%براي نگرش به خود ، 91% به دنيا و 93% نسبت به آينده و پرسش نامه رضامندي زناشويي اينريچ با پايايي 95% بر روي آزمودني ها اجرا شد.نتايج ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به تاييد فرضيه انجاميد فرضيه اصلي اول پژوهش تحت عنوان (سبكهاي دلبستگي و مثلث شناختي ميزان رضايتمندي زناشويي را پيش بيني مي كنند) و فرضيه اصلي دوم پژوهش با عنوان (بين سبك دلبستگي و مثلث شناختي  رابطه وجود دارد ) هردو با ارزش معنا داري 0/05 و اطمينان 95% تاييد شدند. 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  سبكهای دلبستگی ، مثلث شناختی ، رضايتمندی زناشويی ، زوجين مهاجر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده:  گرجیان مهلبانی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی بود. در این مطالعه از روش پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به کلینیک خانواده دمانی فراشناخت مراجعه کرده بودند از طریق نمونه¬گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. ابزار اندازه¬گیری این پژوهش شامل پرسشنامه BDI-II و پرسشنامه CPQ بود. در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و پرسشنامه¬های CPQ و BDI-II برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که دارای مشکلات ارتباطی هستند تشخیص داده شود. سپس پرسشنامه BDI-II در دو مرحله پیش¬آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته¬ها نشان داد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان نشانگان افسردگی را در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش می¬دهد (p<0.001). نتایج تحقیق از این فرضیه حمایت کرد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. و نتایج این تحقیق می¬تواند به مشاوران خانواده و متخصصان بالینی کمک کند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ، مشکلات ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 425
نام نویسنده: اسماعیل نیا، آسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: خادميان، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف کارکردهای روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای نوجوانان بود. دراین پژوهش تعداد 397 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود که درسال تحصیلی 90-89  در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان مشغول به تحصیل بودند  ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های، کارکردهای روان شناختی خانواده ، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. نتایج نشان داد،  بین کارکرد های روان شناختی درابعاد ارتباط، پیشرفت، سوادعاطفی، معنویت ومذهب، اوقات فراقت،  ساختار وسازمان، احساس امنیت، حل تعارض،  رفت وآمد واستقلال با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وبعدکنترل  همبستگی منفی معنادار وجوددارد.

بین ابعاد ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، ساختار وسازمان، حل تعارض واستقلال  با خودکارآمدی همبستگی مثبت وبا کنترل رابطه منفی وجود دارد. ابعاد ارتباط، سوادعاطفی، معنویت ومذهب، احساس امنیت واستقلال با راهبرد مقابله ای مساله محور همبستگی مثبت وابعاد پیشرفت، احساس امنیت واستقلال با راهبرد مقابله ای هیجان مداررابطه منفی و ابعاد اوقات فراغت وکنترل با راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه مثبت داشت. نتایج نشان داد که  48 درصد از واریانس کیفیت زندگی، 32 درصداز واریانس خودکارآمدی و14 درصد از واریانس راهبرد مقابله ای  مساله مدار و10 درصد از واریانس راهبرد مقابله ای هیجان مدار ناشی ازکارکرد های روان شناختی خانواده می باشد. ودرنهایت نتایج بیانگر تفاوت دربین دانش آموزان دختر وپسر درمیزان ونوع کارکردهای روان شناختی خانواده، کیفیت زندگی ، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای بود.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  كاركردهای روان شناختی خانواده ، كيفيت زندگي ، خودكارآمدی ، راهبردهای مقابله ای ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: جوانمیری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد راه حل مدار بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر انجام شد. افسردگی یکی از شایعترین بیماری های زمان ما به شمار می رود تا بدان جا که این بیماری را به سرماخوردگی روانی تعبیر کرده اند. نوجوانی نیز دورانی بسیار حساس و سرنوشت ساز در زندگی افراد می باشد و افسردگی در نوجوانی تا حد زیادی شایع است. بنابراین درمان این اختلال در سنین نوجوانی امری ضروری به شمار می رود.

 این پژوهش یک پژوهش شبه تجربی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه مداخله نما استفاده شده است. جامعه آماری، تمامی نوجوانان دختر افسرده شهرستان صحنه بودند که از آن میان 20 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش و مداخله نما قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه افسردگی بک (BDI) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغیر مستقل، درمان راه حل مدار بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت به منظور حذف اثر آزماینده، گروه مداخله نما تحت آموزش های نامربوط قرار داشت (آموزش مهارت های مطالعه). پس از پایان جلسات دوباره پرسشنامه BDI در مورد هر دو گروه اجرا شد و پس از یک ماه، آزمون پیگیری به عمل آمد و پرسشنامه BDI اجرا گردید. سپس با استفاده از آزمون T مستقل وکوواریانس، یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی راه حل مدار در کاهش افسردگی نوجوانان دختر تأثیر دارد و در سطح 01/0 = α  معنی دار می باشد. همچنین نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده پایداری اثر درمان می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی راه حل مدار به صورت معنی داری موجب کاهش افسردگی نوجوانان دختر گردیده است.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  منابع و ماخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان راه حل مدار ، افسردگی ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: عباسی بوروندرق، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Zar"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

چگونه میان اشخاصی که باید به هم علاقمند شوند و دوستدار یکدیگر باشند مجادله در می گیرد. و صحبت های تلخ رد و بدل می شود؟ بر سر روابط عاشفانه آغاز ازدواج چه می آید که برخی از زندگی ها به تدریج تحمیلی و فرسایشی می شود و زوجین به جای این که یار هم باشند وبال هم می شوند.

 هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی دو شیوه زوج درمانی یعنی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و زوج درمانی رفتاری-شناختی بر افزایش بهبود باورها و الگوهای ارتباطی می باشد. این مطالعه به شیوه ی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه زوج هایی را شامل می شود که به علت اختلاف و ناسازگاری روابط زناشویی به مجتمع قضایی دادگستری شهرستان تبریز در سال 1390 مراجعه نمودند.  حجم نمونه 60 زن و شوهر (30 زوج) می باشند که از نمونه های در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند.  زوج ها بصورت انفرادی در جلسات مداخله شرکت نمودند. مجموعاً هشت جلسه درمانی برای هر یک از مداخله ها برگزار شد.  پس از تعیین خط پایه با استفاده از پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) و مقیاس باورهای ارتباطی(RBI) آزمودنی ها وارد درمان شده و در پایان از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد.  داده ها به شیوه ی آماری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که هر دو روش درمانی، الگوها و باورهای ارتباطی را بهبود بحشیدند. اما زوج درمانی رفتاری-تلفیقی نسبت به زوج درمانی رفتاری-شناختی در مورد باورهای ارتباطی برتری داشته است و شاخص تغییر پایا نشان داد که تفاوت از نظر بالینی معنادار است.

 از این رو می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی تلغیقی-رفتاری و زوج درمانی رفتاری-شناختی بر افزایش بهبود الگوها و باورهای ارتباطی مؤثر بوده و  زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر باورهای ارتباطی در مقایسه با زوج درمانی رفتاری-شناختی اثر بخش بود


فهرست مندرجات      فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کاربردعملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر بهبود کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زوجین در انتظار  فرزند بوده است.روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري  پژوهش شامل کليه زنان باردار  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سطح شهرستان كاشمر در سال 1390  بودند  که به صورت نمونه گیری در دسترس، از بين زنان باردارداوطلب انتخاب، و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 10 زوج). هر دو گروه در طي دو مرحله پيش آزمون پس آزمون ، پرسشنامه كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي ادراك شده را تكميل نمودند. داده­های جمع آوری شده با تحليل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحليل  قرار گرفت ونتایج نشان داد که آموزش این مهارت ،کیفیت زندگی رادر  گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). همچنین نتایج بیانگر این است که سلامت جسمانی ، روانی و روابط اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما به صورت معناداری بهبود یافته است (001/0 P<).به علاوه آموزش این مهارت ،حمایت اجتماعی ادراک شده را در نمره کلی در گروه آزمایش و خرده مقیاس افراد مهم ،در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش مهارتهای ارتباط صمیمانه ، کیفیت زندگی ، حمایت اجتماعی ادراک شده ،  بارداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 495
نام نویسنده: آخوند زاده، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

خانواده اولین و یکی از اصلی­ترین نهاد های اجتماعی است که  با ازدواج دو فرد به وجود می­آید. سلامت روانی در خانواده، می­تواند منجر به شکل­گیری جامعه­ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می­تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بطور تمام شماری مورد بررسی  قرار گرفتند(98N=) . ابزار این مطالعه پرسشنامه های مقیاس سازگاری زناشویی( DAS)، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه رضایت از تن­انگاره (SWBI)، سوئوتو و گارسیا( 2002) می­باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری SPSS ، و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، می­توانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل را پیش­بینی کنند. همچنین متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی(001/.P>  و 60/. r= رضایت از تن­انگاره با رضایت زناشویی (001/.P>  و 74/. r=)، و رضایت جنسی با رضایت از تن­انگاره (001/.P>  و 60/. r=)، با هم ارتباط مثبت و معناداری داشتند. نتایج همچنین بیانگر این بود که بین دو جنس در متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج و وجود ارتباط بین متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تن­انگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین می­تواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــویی­شان شود.

 

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، رضایت جنسی ، رضایت از تن انگاره ، دانشجویان متاهل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 499
نام نویسنده: آزادی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

بررسي مطالعات پيشين نشان می‌دهند كه عدم توانايي حل ‌مسأله، نقش اساسي در بروز اختلافات زناشويي دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که باورهاي منطقي، عامل مهمي در رضايت‌زناشويي است. پژوهش حاضر، شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول، با هدف بررسي رابطه توانايي حل ‌مسأله خانواده و باورهاي غير‌منطقي با كاهش مشكلات و ناسازگاري زناشويي صورت گرفت. نمونه‌اي از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) كه تاكنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گيري در دسترس و داوطلبانه، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه‌ي سازگاري‌زناشويي، فهرست مشكلات‌زناشويي، تفكرات غيرمنطقي و حل‌ مسأله خانواده را تكميل كردند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين متغيرهاي حل‌‌مسأله خانواده، باورهاي غيرمنطقي، مشكلات‌زناشويي و ناسازگاري‌زناشويي روابط معناداري وجود دارد (001/0 p ). نتايج دو مدل رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل اثر جنسيت، سن، تحصيلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، توانايي حل ‌مسأله پيش‌بيني كننده منفي و باورهاي غيرمنطقي پيش‌بيني كننده‌ي مثبت در ميزان مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي بودند. مطالعه دوم، به مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري در كاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشويی در زوج‌هاي متقاضي طلاق، پرداخت. تعداد 30 زوج در سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل) جايگزين شدند و بر روي همه آن‌ها پیش‌آزمون-پس‌آزمون، انجام شد. هم‌چنين، آزمون پيگيري براي دو گروه آزمايش راه‌حل-محور و عقلاني-هيجاني-رفتاري، صورت گرفت. تحليل نتايج نشان داد كه زوج‌درماني راه‌حل-‌محور حل مسأله را در زوج‌ها افزايش داد و زوج‌درماني عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري توانست تفكرات غيرمنطقي را در زوج‌ها كاهش دهد. هم‌چنين، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري نسبت به گروه كنترل با كاهش مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي در پس‌آزمون، همراه بودند. در آزمون پيگيري، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري با كاهش نمرات در مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي همراه شدند. مقايسه بين دو رويكرد حاكي از آن بود كه نمرات مشكلات‌زناشويي در زوج‌درماني عقلاني-هيجاني-رفتاري كاهش بيش‌تري نسبت به زوج‌درماني راه‌حل-‌محور داشتند. در مقايسه‌ی نمرات سازگاري‌زناشويي بين دو گروه آزمايش، تفاوت معناداري مشاهده نشد و هر دو گروه توانستند در كاهش ناسازگاري‌زناشویی، نسبت به گروه كنترل، مؤثرتر باشند.

فهرست مندرجات نتیجه گیری  فهرست منابع ومآخذ  پرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  زوج درمانی راه حل-محور ، زوج درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری ، مشکلات زناشویی ، ناسازگاری زناشویی ، متقاضی طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 508
نام نویسنده: قیمتی، عبدالرحیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

ازدواج یکی از مقدس­ترین تعهدهای بشری به شمار می­رود که پایبند بودن به آن، در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است و زیر پا گذاشتن آن تأثیرات مخربی بر کیفیت و سلامت افراد خانواده­ها خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی به وسیله متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی است. در این پژوهش تعداد 90 نفر از زنان و مردانی که به علت مسئله خیانت به کلینیک­های سطح شهر بندرعباس مراجعه می­کردند از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های کیفیت زندگی، هیجان خواهی و رضایت جنسی، استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها توسط نرم افزار آماری SPSS، و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی، ضریب همبستگی بیرون و آزمون t برای گروه­های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت جنسی و هیجان خواهی به ترتیب 57/0 و 32/0- درصد از کیفیت زندگی زنان و مردان دارای فرا ارتباط را پیش بینی می­کنند، بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (37/0r =، 003/0p =) و همچنیـن بین رضایت جنــی و هیجان خواهی رابطه منـفی و معنی داری وجود دارد (46/0- r =، 001/0> p). اتخاذ مداخلات و بالا بردن آگاهی­های لازم در زمینه روابط جنسی زوج­ها می‌تواند منجر به برخورداری از کیفیت بالاتری از زندگی در خانواده‌ها شده و به دنبال آن زوجین را در برخورداری از تعهد بیشتر در زندگی خانواده یاری کنند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  فرا ارتباط زناشویی ، هیجان خواهی ، رضایت جنسی ، کیفیت زندگی

    12345   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.