دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط سپهري شاملو، زهره
تعداد نتایج به دست آمده: 18 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: سميعي فرد، مهسا
نویسنده دوم: قدم خير، ميترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت رنج رواني در 60 بيمار مبتلا به سرطان تازه تشخيص داده شده بود كه از تعداد 31 نفر را مردان (55%) مراجعه كننده به بيمارستان اميد مشهد تشكيل دادند. اين آزمودني‌ها به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.  براي بررسي از دو پرسشنامه رنج عاطفي و سلامت عمومي استفاده شد.  فرضيه هاي پژوهش عبارت بودند از بررسي تاثير اضطراب و افسردگي بر روي مولفه هاي پرسشنامه هاي سلامت عمومي و رنج عاطفي، .بررسي ميزان تاثير مولفه رنج عاطفي برسطح سلامت عمومي و بررسي ميزان تاثير مولفه هاي مشكلات بدني از پرسشنامه رنج عاطفي و مشكلات جسمي از پرسشنامه سلامت عمومي مي باشند.  نتایج نشان داد که افسردگي نیز در بين زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد. اضطراب بر روي مشكلات بدني و همچنین مشكلات بدني نيز بر اضطراب تاثيرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که مشكلات جسمي بر رنج عاطفي تاثير داشته است.   در جمع بندی نتایج می توان به این نتیجه اشاره نمود که تاثير رنج عاطفي بر پيشرفت سرطان حائز اهمیت است.

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رنج عاطفي ، سرطان ، سلامت عمومي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: طاهری، نيلوفر
نویسنده دوم: عرب خزاعی، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

افكار اتوماتيك و طرحواره هاي ذهني در بروز اختلالات و ناسازگاري هاي زناشويي نقش به سزايي دارند.  از ديدگاه عقلاني-هيجاني اليس نيز علل اكثر مشكلات رفتاري و تعارضات بين فردي از جمله تعارضات زناشويي، مربوط به باور هاي غير منطقي فرد است.  براي رفع تعارضات زناشويي بهترين راه، كار كردن بر روي باورهاي غير منطقي و تغيير دادن آنهاست.  به منظور بررسي رابطه بين باورهاي ارتباطي زوجين با ميزان رضايتمندي آنان در زندگي، در بين افراد متاهل داراي تحصيلات دانشگاهي و آنهايي كه داراي تحصيلات دانشگاهي نمي باشند، از سه پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH ، مقياس باورهاي ارتباطي RBI و پرسشنامه سازگاري ازدواج استفاده نموديم. جامعه آماري شامل 70 نفركه 46 نفر دانشجو بودند.  از اين جامعه آماري 33 نفر مرد (47%) و 37 نفر زن (52%)مي باشد.  هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ميزان رضايت مندي از زندگي زوجين و عوامل و متغيرهايي مانند نوع باور هاي ارتباطي موثر در زندگي، سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك و ميزان درآمد خانواده بوده است.  نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي  و متغيرهايي مثل سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك در كنارهم و ميزان درآمد خانوار است. در حالي كه بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي و باورهاي ارتباطي همسران، رابطه  معناداري وجود دارد و هر چه باورهاي ارتباطي همسران، كارآمدتر باشد، ميزان رضايت از زندگي زناشويي افزايش پيدا مي كند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 562
نام نویسنده:  بیات مختاری، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

طلاق عاطفی، نماد وجود مشکل در روابط زناشویی است که منجر به اختلال در کارکردهای روانی، جسمی، عاطفی و کلامی می‌شود.

هدف. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن بود. مطالعة اول به بررسی رابطة طلاق عاطفی، آسیب‌های روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و تنیدگی) و دلزدگی زناشویی و مطالعة دوم به اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن پرداخت.

روش. مطالعة اول از نوع توصیفی‌همبستگی و مطالعة دوم از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه در مطالعة اول، 75 نفر از افراد متأهل و در مطالعة دوم، 24 نفر از زنان متأهل شاغل در مرکز بهداشت شهر مشهد بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه، 12 نفر) جایگزین شدند. مداخله در قالب هشت جلسة دو ساعتی به‌صورت دوبار در هفته اجرا شد. ابزارهای هر دو مطالعه، مقیاس طلاق عاطفی (EDM)، آسیب روان‌شناختی (DASS-21) و دلزدگی زناشویی (CBM) بود.

 یافته‌ها. در مطالعة اول، از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعة دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج مطالعة اول نشان داد بین طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد(بالای 60%). و علاوه بر این، بین طول مدت ازدواج و متغیرهای طلاق عاطفی، پیامدهای روان­شناختی (افسردگی و اضطراب ) و دلزدگی رابطه معناداری یافت نشد، تنها در مورد استرس این رابطه معنادار بود. در مطالعة دوم، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را در طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی نشان داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  آسیب روان‌شناختی ، دلزدگی زناشویی ، طلاق عاطفی ، واقعیت‌درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 606
نام نویسنده: طباطبایی‌شهرآباد، عطیه‌سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

سندرم روده تحریک‌پذیر یکی از شایع ترین اختلالات کارکردی دستگاه گوارش است که به علت ایجاد درد مزمن، احساس ناراحتی اثرات منفی بر کیفیت زندگی می‌گذارد. بنابراین بررسی تأثیر درمان‌های روانشناختی بر این اختلالات از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر بود. این پژوهش به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو (BDI-II) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) به عنوان مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS) و پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه (SF-36) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 22نفر زن (سن: 7/36M=؛ 99/9SD=) از بیماران مراجعه کننده به متخصص داخلی که نمره پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو (BDI-II) آنها بین 13 تا 28 و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) آنها از هشت تا 25 بود به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه تحت درمان فراشناختی قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره توسط نرم افزار 21- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را در اضطراب و افسردگی و بهبود قابل توجهی در شش خرده مقیاس از هشت خرده پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه (36 SF-) که عبارتند از: محدودیت ایفای نقش ناشی از وضعیت سلامت جسمانی، محدودیت ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی، خستگی یا نشاط، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی، درد نشان داد؛ اما در دو خرده مقیاس عملکرد جسمانی و سلامت عمومی تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. براساس نتایج پژوهش بکارگیری درمان فراشناختی می‌تواند در کاهش اضطراب، افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر مؤثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سندرم روده تحریک‌پذیر ، اضطراب ، افسردگی ، کیفیت زندگی ، فراشناخت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 617
نام نویسنده: رحیمی‌نیت، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده اند  نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات افسردگي رنج مي برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. تجربه يک دوره افسردگي در نوجواني، يک عامل خطر براي دوره هاي افسرده ساز آتي و همچنين مشکلات رواني اجتماعي محسوب مي شود. هدف از این پژوهش بر میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی سرپرست انتخاب شدند و سپس 16 نفر به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، واقعيت درماني گروهي برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت ننمود. البته به منظور رعایت اصول اخلاقی در پایان پژوهش برای اعضای گروه کنترل نیز واقعیت درمانی گروهی انجام شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی نوجوانان بی سرپرست از نظر آماری معنادار نشد (05/0<0P). همچنین واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد نکرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، افسردگی ، کیفیت زندگی ، نوجوانان بی سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 618
نام نویسنده: ضیایی، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

نارساکنش‏وری جنسی در زنان، اختلالی شایع و ناتوان کننده است که می‏تواند درسلامت فرداخلال ایجادکرده و بهزیستی اوراکاهش دهد. شناسایی و بررسی دقیق عوامل تاثیرگذار بر کنش‏وری جنسی زنان و تلاش جهت کاهش میزان اثر آنها نقشی مهم در بهبود سلامت زنان و خانواده خواهد داشت. پژوهش حاضر در دو مطالعه صورت گرفت که مطالعه اول، با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای طرحواره‏های شناختی فعال شونده، افکار خود آیند و هیجانات منفی با کنشوری جنسی زنان انجام شد ومطالعه دوم با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‏های جنسی متمرکز بر طرحواره‏های شناختی بر بهبود کنش‏وری جنسی و کاهش افکارخودآیند و هیجانات منفی دانشجویان متاهل زن صورت گرفت.به این منظور در مطالعه اول 125 دانشجوی متاهل زن دانشگاه فردوسی مشهد (میانگین سن: 8/22 و انحراف استاندارد:29/2) پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)، پرسشنامه برانگیختگی طرحواره‏های شناختی در بافت جنسی (QCSASC) و پرسشنامه سبک‏های جنسی (SMQ) را تکمیل نمودند که برای مطالعه دوم از میان آنها 50 نفر که به وسیله پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان، نارسا کنش ور جنسی تشخیص داده شده بودند (کسب امتیاز 28 و یا پایین تر) انتخاب شدند. در نهایت پس از انجام مصاحبه بالینی و درنظرگرفتن دیگر ملاک‏های ورود به پژوهش، 38 آزمودنی انتخاب شده که از این تعداد 28 نفر به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و مداخله نما قرار گرفتند. اعضای گروه مداخله طی هشت جلسه، آموزش مهات‏های جنسی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری نوبره و پینتوگویا (2012) را دریافت نمودند.اعضای گروه مداخله نما نیز طی هشت جلسه اصول فرزندپروری را فرا گرفتند. در انتها، اعضای هر دو گروه مجدداً سه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. به منظور تحلیل داده‏های پژوهش در مطالعه اول از روش‏های آماری همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون خطی و در مطالعه دوم از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش در مطاله اول نشان داد که که طرحواره‏های شناختی فعال شونده و افکار خودآیند منفی با کنش‏وری جنسی در زنان متاهل، همبستگی منفی معناداری دارد. (001/0 <P) همچنین افکار خودآیند منفی فعال شونده با هیجانات منفی همبستگی مثبت معناداری دارد(001/0 <P) و از بین محتوای افکار خودآیند، افکار سوءاستفاده جنسی، شکست/ فکر جدایی، فقدان محبت همسر، فقدان افکار تحریک کننده و فقدان تصویر تن مطلوب با کنش‏وری جنسی در زنان، همبستگی منفی معناداری دارد(001/0 <P). همچنین بررسی نتایج پژوهش در مطالعه دوم نشان داد که آموزش مهارت‏های جنسی متمرکز بر طرحواره‏های شناختی منجر به بهبود پنج خرده مقیاس کنش‏وری جنسی (تحریک جنسی، رطوبت، ارگاسم، رضایت جنسی و درد) شده است (001/0 <P) اما تفاوت گروه‏ها در خرده مقیاس میل جنسی معنادار نیست(21/0 =P)؛ همچنین این مداخله بر بهبود طرحواره‏های شناختی و کاهش هیجانات منفی تاثیرگذار است(001/0<P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت‏های جنسی بر کاهش افکار خودآیند سوء استفاده جنسی، شکست/ فکرجدایی و افکار انفعال جنسی تاثیر گذار است(001/0 <P)، ولی علیرغم اثربخشی مداخله بر کاهش افکار خودآیند فقدان عاطفه همسر، فقدان افکار تحریک کننده و افکار مربوط به تصویر تن، تفاوت گروه‏ها در این سه خرده مقیاس معنادار نیست.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  آموزش مهارت‏های جنسی ، طرحواره‏ های شناختی ، کنش‏وری جنسی ، افکار خودآیند منفی ، هیجانات منفی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 646
نام نویسنده: صادقی بایگی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

فرسودگی شغلی که به­عنوان اصلی ترین بحران حرفه ای(شغلی) در قرن 21 نام گرفته است، سبب مشکلات عدیده­ای در ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی افراد می­گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. مطالعه اول به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه فردوسی و مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی  و نیز افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در گروه هدف پرداخته است. مطالعه اول از نوع همبستگی و مطالعه دوم از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور در مطالعه اول 184 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلش(MBI-GS) و سلامت عمومی( GHQ) را پر کردند.  در مطالعه دوم، 36 پرسشنامه ( کسب نمره متوسط یا بالا در حداقل دو خرده مقیاس فرسودگی شغلی، حداقل نمره بالاتر از خفیف در یک خرده مقیاس سلامت عمومی و نمره کمتر از شدید در نمره کل و چهار خرده مقیاس سلامت عمومی) انتخاب و از این میان 17 نفر از کارکنان زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (8N=) و کنترل (9N=) قرار گرفتند. برای هر دو گروه در پیش آزمون دو پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن  و الدهام و پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو(SCI) مورداستفاده قرار گرفت. مداخله برای گروه آزمایش درقالب هشت جلسه­ی 75 دقیقه­ای به صورت دو جلسه در هفته اجرا شد. در این مدت برای گروه کنترل هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. برای تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از 16spss، در مطالعه اول از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعه دوم از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری­های مکرراستفاده شد. نتایج مطالعه اول همبستگی منفی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روان را نشان داد.  در بررسی نتایج حاصل از مطالعه دوم تفاوت معنا داری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای  فرسودگی شغلی ،انگیزش شغلی و احساس کنترل مشاهده نشد. بدین معنا که علی­رغم تاثیر آموزش واقعیت درمانی گروهی برکاهش فرسودگی شغلی وافزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل کارکنان، اما این تفاوت در بین گروه­ها معنادار نیست.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، فرسودگی شغلی ، انگیزش شغلی ، احساس کنترل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 676
نام نویسنده: صالوري محمودآبادي، زينت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 384
نام نویسنده: قلی پور، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

زمینه و هدف: معلوليت به­ صورت ناتواني موقت يا دائمي، جزيي يا كلي، ثابت يا تغييرپذير در هر جامعه­اي و در ميان هر گروه و طبقه­اي بروز مي­كند. از زماني­كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبه­رو بوده است (اسپاكمن، 1963). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

 مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. از پرسشنامه­های اطلاعات جمعیت­شناختی، روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، مقیاس ارزیابی کیفیت­زندگی (WHOQOL-BRIEF) و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 24 نفر از معلولینِ واجد شرایط و داوطلب حضور در گروه، که در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان­یابان مشهد اشتغال به آموزش داشتند پس از غربالگری اولیه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. پس از تکمیل پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش، طی یازده جلسه، گروه درمانی آدلری را به صورت جلسات (90 دقیقه­ای) و دوبار در هفته دریافت نمودند درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. به منظور تحلیل آماری داده­های پژوهش، از نرم افزار آماری 19spss- و روش­های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری در چهار خرده­مقیاس از شش خرده­مقیاس، پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن که عبارتند از: ارزش­یابی قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت‌یابی تناسب اندام و رضایت از نواحی بدن، نشان داد. اما در دو خرده­مقیاس، وزن ذهنی و جهت­یابی قیافه، تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. در پرسشنامه سلامت عمومی در خرده­مقیاس­های نشانگان جسماني و نشانگان افسردگي تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه مداخله وجود داشت (05/0p<) اما در خرده­مقیا­س­های نشانگان اضطرابی و بی‌خوابی و نشانگان کارکرد اجتماعی تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. همچنین گروه درمانی آدلری منجر به بهبود ابعاد سلامت روانی و سلامت جسمانی در گروه آزمایش شده ولی بر سلامت محیطی و اجتماعی تاثیر معناداری نداشته بود.

بر اساس نتایج پژوهش، به­کارگیری گروه­درمانی آدلری می‌­تواند بر بهبود خودپنداره بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی معلولین جسمی-حرکتی موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

 پرسشنامه

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  معلولیت جسمی- حرکتی ، خودپنداره بدنی ، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی ، گروه¬درمانی آدلری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.