دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
تعداد نتایج به دست آمده: 23 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 323
نام نویسنده: فیروز آبادی، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

یکی از عمده ترین عوامل در وقوع لغزش و سپس بازگشت به مصرف موار مخدر ، وسوسه مصرف مواد میباشد . با توجه به رابطه بین سوگیری توجه و وسوسه مصرف مواد ، لزوم انجام مداخله در سطح توجه برای تعدیل وسوسه مصرف مواد ضروری می نماید . هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارآیی و اثربخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و تکنیک های توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد بود  . بدین منظور 6 آزمودنی مرد با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . روش پژوهش  مورد استفاده در این تحقیق طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بود . آزمودنی ها مقیاس پیش بیني از بازگشت را به منظور سنجش میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد در مراحل پیش از درمان   ( خط پایه )  ، در طول زمان ( جلسه چهارم ) ، بعد از درمان ( جلسه هشتم ) و پیگیری ( 5/1 ماه بعد از درمان ) کامل کردند . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هر دو گروه تکنیک ها در کاهش وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مؤثر بوده اند همچنین یافته ها نشان داد که تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی در مقایسه با تکنیک های توجه برگردانی دارای کارآیی و اثر بخشی بیشتر می باشند .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
کلید واژه ها:  وسوسه مواد مخدر ، احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد ، تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی ، تکنیک های توجه برگردانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 424
نام نویسنده: وداديان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارض والدین و نوجوانان و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان انجام شد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و اندازه گیری مکرر بود. نمونه پژوهش، شامل 25 نوجوان دختر 14 - 15 ساله به همراه والدینشان بودند که بصورت داوطلب از میان دیگر نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های روانشناختی نواحی 4 و 6 آموزش و پرورش مشهد  انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده های اولیه از مصاحبه بالینی استفاده شد. جهت سنجش میزان تعارضات از مقیاس رتبه بندی والد کودک (PCRS4)، برای ارزیابی مشکلات رفتاری نوجوانان از برگه خودسنجی نوجوان (YSR) و برای برآورد سطح پرخاشگری نوجوانان از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ) استفاده شد. عملکرد خانواده ها نیز بوسیله پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD، برای مقایسه میانگین ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از اثربخشی گروه درمانی در کاهش تعارضات میان والدین و فرزندان نوجوانشان بود(05/0>P). بهبود پاسخ دهی عاطفی در تعاملات درون خانوادگی آزمودنی ها نیز مشاهده شد اما با وجود مشاهده تفاوت میانگین گروه ها در سه مرحله آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) در مقیاس برونی سازی در پرسشنامه خود سنجی نوجوان، مقیاس پاسخدهی عاطفی در پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و نمرات حاصل از پرسشنامه پرخاشگری، این تفاوت ها به لحاظ آماری معنادار نبودند(05/0<P).

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  گروه درمانی چند خانواده ای ، تعارض والد- نوجوان ، مشکلات رفتاری ، نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 578
نام نویسنده: مظفری، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی (از طریق تاکید بر احساس تنهایی و اضطراب وجودی ناشی از آن)، بر بهبود نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه ( استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی و ناامیدی) انجام شده است. در اين پژوهش از روش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل دانشجویان مذکر و مجرد دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند، که از میان آنان به شيوه ي نمونه گيري هدفمند 24 آزمودني انتخاب و سپس به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از شش پرسشنامه ي که عبارتند از پرسشنامه ی ضربه ی عشق ، مقیاس احساس تنهایی UCAL، پرسشنامه ی داس 21، آزمون اضطراب وجودی لارنس گود، مقیاس پاسخ های نشخواری، مقیاس امید اشنایدر استفاده شده است. نتایج نشان داد که ميزان نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه، همچون استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی به صورت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و میزان امید  به صورت معناداري در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. با توجه به این یافته ها مي توان گفت گروه درمانی وجودی مي تواند باعث کاهش معنادار نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه، همچون استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی و افزایش معنادار میزان امید در دانشجویان گردد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه
 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  اثر بخشي ، گروه درمانی وجودی ، نشانگان ضربه ی عشق ، احساس تنهایی ، استرس ، اضطراب ، افسردگی ، اضطراب وجودی ، نشخوار ذهنی ، امید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 536
نام نویسنده: شفيعي، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه اثر بخشي گروه درماني تحليل رفتار متقابل و واقعيت درماني گروهي بر كاهش بحران هويت و كاهش تعارضات والدين- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان نيشابور مي باشد. طرح پژوهشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل است. بدين منظور تعداد30 نفر از دانش آموزاني كه در پاسخگويي به پرسشنامه هويت شخصي و تعارض والد- نوجوان بيشترين نمره را كردند به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب و با جايگزيني تصادفي در گروه هاي آزمايش و كنترل قرار گرفتند. دوگروه آزمایش، 10جلسه به مدت يك ساعت و نيم، گروه درمانی TA و واقعيت درماني را دریافت کردند؛ درحالیکه گروه کنترل، درمانی دریافت نکردند. پس از پايان درمان مجددا سه گروه پرسشنامه هويت شخصي و تعارض با والدين را تكميل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و با روشهای آماری تحلیل كوواریانس و آزمون تعقیبی بن فروني مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد گروه درماني تحليل رفتار متقابل و واقعيت درماني، هردو منجر به كاهش بحران هويت و تعارض والدين- نوجوان مي شود(P<0/05) ولي تأثير واقعيت درماني بر كاهش بحران هويت بيشتراز TA است. و نيز تأثير گروه  TAبر كاهش تعارضات والدين- نوجوان، افزايش استدلال، كاهش پرخاشگري كلامي و فيزيكي بيشتر از واقعيت درماني است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری  پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  بحران هويت ، تعارضات والدين ، نوجوان، وا قعيت درماني، تحليل رفتار متقابل ، گروه درماني


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 551
نام نویسنده: قندهاري، ژيلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف:هويت مسير جديدي از تفكر درباره ي خويشتن است كه در دوره نوجواني شكل مي گيرد .و جهت گيري نامناسب آن مي تواند آينده ي نوجوان را با مشكلات غير قابل جبراني مواجه سازد.در دهه هاي اخير رويكرد هاي نويني در درمان مساءل روانشناختي در ميان متخصصان ايجاد و گسترش يافته است . يكي از اين رويكردهاي نوين در درمان هاي مبتني بر معنويت و مذهب ميباشد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درمانيمعنوي - مذهبي بر نوع هويت يابي نوجوان ميباشد . ببرسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون ، پس آزمون و پيگير با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل ميباشد.23 دانش آموز مقطع متوسطه ي يكي از ناحيه ي 6 شهر مشهد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در گروه آزمايشي (11نفر) و كنترل (12 نفر) بصورت تصادفي قرار گرفتند.و پرسشنامه هاي هويت يابي برزونسكي را در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري دوماهه تكميل كردند.يافته هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم افزار اس پي  اس اس 16 مورد تحليل قرار گرفت . نتايج نشان داد كه گروه درماني معنوي - مذهبي بر كاهش هويت سردرگم اجتنابي و افزايش هويت اطلاعاتي (موفق)نوجوانان معنادار بوده است. بعلاوه گروه درماني  معنوي - مذهبي بر افزايش هويت هنجاري نوجوانان معنادار نبوده است

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درماني معنوي- مذهبي ، هويت ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 581
نام نویسنده: قندهاری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر و همچنین تعیین سهم افزایش معنویت در افزایش عزت نفس بود. از میان دانشجویان مهاجر دانشگاه فردوسی مشهد 20 نفر برای بررسی هدف پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در هشت جلسه گروه‌درمانی معنوی- مذهبی شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌ها حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی باعث افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر مي‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش عزت نفس با افزایش معنویت رابطه معناداری دارد و از طریق افزایش معنویت مي‌توان افزایش عزت نفس را پیش‌بینی کرد. تلويحات يافته‌هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  عزت نفس ، معنویت ، گروه‌درمانی معنوی- مذهبی ، دانشجویان مهاجر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 597
نام نویسنده: محولاتی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

شواهد بسياري در اين زمينه وجود دارد كه همسران در جامعه ي معاصر، مشكلات شديد و فراگيري را هنگام برقراري و حفظ روابط عاشقانه و صميمانه تجربه مي كنند. بنابراين، هدف تحقیق حاضر اين بوده است تا اثربخشی رویکرد وجودی به شیوه (فردی، گروهی و توام) را بر رضایت زناشویی زنان متاهل بررسی نموده و میزان اثربخشی این سه شیوه را نیز با یکدیگر مقایسه نماید. در اين مطالعه به منظور بررسي مقايسه اثربخشي درمان به سه شيوه انفرادي، گروهي و توام با رويكرد وجودي از مطالعه تك آزمودنيBA با گروه كنترل، كه از لحاظ هدف كاربردي است، استفاده شده است. براي بررسي اثربخشي درمان انفرادي و توام و گروهي درمطالعه تك آزمودني با رويكرد وجودي از طرح تك آزمودنيBA با گروه كنترل و براي اثربخشي درمان گروهي با رويكرد وجودي از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است، كه در مقوله طرح هاي شبه آزمايشي و از لحاظ هدف كاربردي است. جامعه آماري آن شامل زنان متأهل ناحیه 9شهرداری شهر مشهد، با انگيزه افزایش رضایت زناشویی خود، در سال92 بوده اند. از آن ميان22 نفر به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، كه 4نفر از آنها براي مطالعه تك آزمودني و 20 نفر نيز براي مطالعه گروهي انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفي، در مطالعه تک آزمودنی، یک نفر در گروه درمان انفرادي، گروهي، توام و كنترل قرار گرفته، و در مطالعه گروهی10 نفر درگروه آزمايش و 10نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقياس رضايت زناشويي انريچ، پرسشنامه جمعيت شناختي و سؤال براي مطالعه تك موردي بود. تجزيه و تحليل در مطالعه تك آزمودني با استفاده از ترسيم نمودار و معناداري باليني و در مطالعه گروهي، با روش‌هاي آماري آزمون‌هاي ناپارامتري ويلكاكسون و يومان ويتني انجام شد. مقايسه و اثر بخشي سه شيوه درمان در مولفه هاي رضايت زناشويي نشان داد که هر سه شیوه درمان اثربخشی بیشتری در مولفه های رضایت زناشویی نسبت به گروه کنترل دارند. درضمن اثربخشی سه شیوه نیز با یکدیگر تفاوت داشته است. طوریکه، اثربخشي در مولفه رضايت در درمان وجودي به شيوه توام و گروهی بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان وجودي به شيوه انفرادی كمترين بوده است.  بعلاوه، اثربخشي در مولفه ارتباط در درمان وجودي به شيوه توام بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان به شيوه گروهي كمترين بوده است. همچنين، اثربخشي در مولفه حل تعارض در درمان وجودي به شيوه توام بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان وجودي به شيوه انفرادي كمترين بوده است. در نهايت، اثربخشي در مولفه تحريف آرماني به ترتيب در درمان وجودي به شيوه انفرادي بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان به شيوه گروهي كمترين بوده است. بعلاوه، هر سه شيوه درماني در افزايش رضايت زناشويي موثر بوده اند، اگرچه درمان وجودي به شيوه توام موثرتر از درمان وجودي به شيوه گروهي و شيوه انفرادي، و درمان وجودي به شيوه گروهي موثرتر از درمان وجودي به شيوه انفرادي بوده است. با توجه به يافته‌هاي تحقيقي پيشنهاد مي شود كه درمانگران در افزايش رضايت زناشويي زنان از درمان وجودي، به خصوص درمان وجودي به شيوه توام براي اثربخشي بيشتر استفاده كنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اثر بخشي ، درمان وجودي ، درمان وجودي به شيوه انفرادي ، درمان وجودي به شيوه‌ي گروهي ، درمان وجودي به شيوه توأم ، رضايت زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 601
نام نویسنده: احراری‌رودی، عبدالغفور
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

زمینه وهدف:این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی مادران دارای کودکان کم­­ توان ذهنی انجام پذیرفت پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی است. مواد وروش : با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی از میان مادران کودکان کم­ توان ذهنی که فرزند آنان در یکی از مراکز توانبخشی خصوصی شهر مشهد تحت آموزش و توانبخشی  می­باشد (در محدوده سنی 30 تا 55 سال  حداقل مدرک دیپلم و متأهل) تعداد 45 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که 15 نفر در گروه آزمایش وجودی 15 نفر در گروه آزمایش تعاملی و 15 نفر در گروه کنترل به طور تصادفی گمارده شدند. که این تعداد بعد از ریزش به (36) نفر رسید که در هر گروه (12) نفر جای گرفتند این افراد در ابتدا با آزمون افسردگی بک و پرسشنامه شادکامی آکسفورد جهت اندازه­گیری افسردگی مورد آزمون قرار گرفته بودند و از میان افرادی که نمره افسردگی آنها در آزمون بک کمتر 21 نبود و پرسشنامه آکسفورد بیشتر از24 نبود برای شر کت در این پژوهش انتخاب شده بودند سپس دو گروه آزمایش، مداخله گروه درمانی مبتنی بر اصالت وجود و تحلیل رفتار متقابل به مدت 12 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) اجراء شد. یافته ها  : بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته (میزان افسردگی) مجدداً آزمون افسردگی بک و پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان پس آزمون در هر سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) اجراء شد نتایج تحلیل­های آماری کواریانسی یک متغیره به تأیید فرضیه اثربخشی بیشترگروه درمانی وجودی انجامید.                                                                      :  نتیجه گیری :بدین ترتیب گروه درمانی با رویکرد اصالت وجود در یک گروه آزمایش به طور معناداری موجب کاهش افسردگی در مقایسه با دیگر گروه آزمایش که از گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بهره برده بوده و گروه کنترل می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  گروه درمانی وجودی ، گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 603
نام نویسنده: عابديني، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی بر افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس بود. این پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح گروه گواه نامعادل می‌باشد که دسته بندی شرکت‌کنندگان در آن به گروه‌های آزمایش و گواه تصادفی نبوده و هر دو گروه دارای پیش آزمون و پس آزمون هستند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک (ویرایش دوم)، مقیاس امید اشنایدر و مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماران ام.اس بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده‌ها بر روی دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های درنظر گرفته شده از بین جامعه آماری شامل زنان مبتلا به ام.اس که عضو انجمن حمایت از بیماران ام.اس شهر زاهدان بودند، تعداد 24 بیمار انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی دو ساعته که به صورت هفتگی برگزار می شد، تحت گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی به طور معناداری موجب افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود بعد روانی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ام.اس در مقایسه با گروه گواه شده (001/0 >P)، ولي در بهبود‌بعد جسمانی کیفیت زندگی اثربخشی معناداری نداشته است. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی در افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود بعد روانی کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس مؤثر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، امیددرمانی ، امید ، افسردگی ، کیفیت زندگی ، ام.اس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 628
نام نویسنده: نسل‌شاملو، جمشید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

درمان افسردگی  وکمک به بیماران افسرده  با توجه به روند رو به افزایش افسردگی وپیامدهای  زیان بار فردی، اجتماعی،خانوادگی، اقتصادی وروانشناختی آن اهمیت  فراوانی دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه  ی گروه درمانی مثبت­­­­­ نگر و شناختی-­ رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش اميدواری  مراجعین افسرده بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه  ای از مراجعین افسرده مراجعه کننده به کلینیک های آستان قدس رضوی ودانشگاه فردوسی در شهر مشهد به شیوه  ی هدفمند انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12n1,n2=) و یک گروه کنترل (12n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  های افسردگی بک و امیدواری بود. گروه درمانی در 10 جلسه  90 دقیقه­ای و به صورت هفته  ای به دو شیوه ی مثبت  نگر و شناختی -رفتاری برگزار شد. یافته  ها نشان داد که  کاهش افسردگی دردو گروه که مداخله مثبت نگر و شناختی -رفتاری دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بود معنادار بود. همچنین امیدواری دو گروه به طور معنادار افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر نسبت به  گروه درمانی شناختی -رفتاری در افزایش امیدواری بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، گروه درمانی شناختی- رفتاری ، افسردگی ، امیدواری

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.