دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط صالحي فدردي، جواد
تعداد نتایج به دست آمده: 11 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 537
نام نویسنده: رئيس المحدثين، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

انزجار از جمله هیجانات اصلی است که در آسیب­ شناسی­ روانی اختلال وسواس-­اجبار به ویژه نوع آلودگی آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. این هیجان به­ طور گسترده ­ای از طریق شرطی­ سازی­ ارزشی (EC) ایجاد می­شود و از طریق ایجاد سوگیری­ توجه بر رفتار تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر با مقایسه ­ی ارائه­ های زیرآستانه ­ای و فراآستانه ­ای در یک الگوی متشکل از تصویر-واژه، در پی بررسی آن است که آیا شرطی­ سازی­ ارزشی ­مثبت می­تواند واکنش­های ­انزجاری را در نمونه ­ی غیربالینی و شبه ­بالینی تغییر دهد یا خیر. نتایج حاصل از مطالعه­ ی اول (34=N) و دوم (39=N) نشان ­داد EC مثبت زیرآستانه­ای توانست سوگیری­ توجه نسبت به محرک­های مرتبط با انزجار خواه از نوع شرطی ­شده باشند و یا از نوع ارزشی ­درونی- را تغییر دهد در حالی‌که ارائه‌های فراآستانه ­ای چنین اثری را نشان ندادند. همچنین نتایج نشان داد EC زیرآستانه ­ای توانست برشناخت­های ضمنی (سوگیری ­توجه در تکلیف ­جستجوی ­نقطه) اثرگذار باشد اما تغییری در شناخت­های­ آشکار (ارزیابی محرک­ها در یک مقیاس نمره­ گذاری) ایجاد نکرد. مطالعه­ ی­ سوم EC مثبت زیرآستانه ­ای را بر روی نمونه­ای شبه ­بالینی با علائم وسواس‌آلودگی (10=N) در قالب طرحی متقاطع آزمایش نمود. در مرحله ­ی اول گروه آزمایشی، مداخله ­ی آزمایشی و گروه کنترل نما مداخله‌ی کنترل نما را تجربه کرد؛ نوع مداخله در مرحله دوم برای هر گروه خلاف مرحله قبل بود. در پس ­آزمون مرحله ­ی ­اول اثر مداخله (EC مثبت زیرآستانه­ ای) در کاهش دشواری در رهاسازی توجه نسبت به تصاویر مرتبط با آلودگی همچنین تصاویر نشان­ دهنده ­ی پاکیزگی مشاهده شد. همچنین در بررسی اثر مداخله­ ی آزمایشی در هرگروه تفاوت‌های معنی‌داری پس از انجام شرطی­ سازی مشاهده شد که این اثر در گروهی که شرطی ­سازی را پس از مواجهه (مداخله­ ی کنترل ­نما) تجربه کرده­ بودند گسترده­ تر بود. . این یافته­ ها پیشنهاد می­کند EC مثبت زیرآستانه ­ای می­تواند سوگیری­ توجه نسبت به موارد مرتبط با انزجار را هم در نمونه ­ی غیربالینی و هم در نمونه ­ی شبه ­بالینی وسواس­ آلودگی کاهش دهد و در مواجهه با این محرک­ها نیز تغییررفتاری ایجاد نماید.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  شرطی سازی ارزشی زیرآستانه ای ، وسواس آلودگي ، انزجار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 542
نام نویسنده: حسيني، سيدحسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

سوء مصرف مواد به عنوان يكي از هزينه­برترين اختلالات و انحرافات اجتماعي شناخته شده است. طبق گزارش (دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل ، 2011) افغانستان یکی از بالاترین نرخ­های سوء مصرف مواد را در جهان دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) و گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش وسوسه به مصرف مواد، و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش بر کاهش وسوسه سوء مصرف مواد در معتادین شهر کابل بود. این تحقيق بنیادی-کاربردی از نوع شبه آزمایشی در شهر کابل و بر روي 36 مرد سوء مصرف كننده­ی مواد در تابستان سال 1390 انجام شد. افراد در دو گروه آزمايشي، شناختي رفتاري (12 نفر) و برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (12 نفر) و يك گروه كنترل (12 نفر) قرار گرفتند. جلسات گروهی برای گروه­های مداخله، شش جلسه­ی یک و نیم ساعته بود. بر روی گروه کنترل، درمانی صورت نگرفت. ابزار سنجش در اين تحقيق پرسشنامه سنجش وسوسه­ي مصرف مواد بود. هر سه گروه مورد پيش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. نتايج بدين قرار بود: گروه­هاي آزمايشي شناختي رفتاري و برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی نسبت به گروه كنترل تفاوت معنا داري در كاهش وسوسه­ي مصرف مواد داشتند. اما تفاوتي در ميزان اثربخشي ميان گروه­هاي آزمايشي با يكديگر نبود. اين تحقيق در نوع خود، در كشور افغانستان براي اولين بار انجام شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فضل احمد غروب، پوهاند
کلید واژه ها:  برنامه غنی¬سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) ، درمان شناختي رفتاري (CBT) ، گروه درمانی ، وابستگی به مواد؛ وسوسه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 600
نام نویسنده: غلامی‌دوبرجه، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

مقدمه. نقش احساسات و فرایند های ناخودآگاه در تصمیمگیری خریداران، شناخت مغز انسان وکارکردهای عصبی آن را به حیطه مناسبی برای فهم رفتار و پیش‌بینی تصمیم‌گیری خریداران تبدیل کرده است. در این راستا، ترکیب شدن مطالعات میان رشته ای مختلف در حوزه‌های علوم شناختی منجر به ایجاد حوزه نوپای نورومارکتینگ شده است.

 هدف. این مطالعه دو هدف اصلی داشت: (الف) سنجش مولفه‌های تاثیرگذار بر رجحان مصرف کنندگان در مواجهه با نام تجاری نوشیدنی‌های مختلف و(ب) پیش­ بینی انتخاب نام تجاری مصرف‌کنندگان بر‌اساس پروتکل انتخابی با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رویداد که از اهداف مهم در مطالعات بازاریابی عصبی می‌باشند.

روش. در این پژوهش، 26 آزمودنی در بازه سنی 18 الی 26 ساله (13 نفر مرد؛ میانگین سن = 40/24؛ انحراف استاندارد =34/1 ؛ و 13 نفر زن؛ میانگین سن =60/22 ؛ انحراف استاندارد =87/2) مورد بررسی قرار گرفتند. برای یکسان سازی تصویر ذهنی آزمودنی‌ها پیش زمینه تکلیف‌ها و نیز افزایش توجه، داستانی کوتاه برای انتخاب یک نوشیدنی گفته شد. دو تکلیف طراحی شده به روش نظم متقاطع ارائه شدند و همزمان با اجرا ثبت پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERPs) از آزمودنی‌ها، انجام گرفت. همچنین، پس از انجام ثبت، پاسخ‌های رفتاری آزمودنی‌ها از طریق آزمون چشیدن مورد سنجش قرار گرفت. از داده‌های مورد استفاده میانگین‌‌گیری شد تا با پاسخ‌های کلامی مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج حاصل از ERP داده ها به روش  تحلیل آماری  اندازه گیری های مکرر RANNOVA و آزمون همبستگی و رگرسیون جهت بررسی رجحان افراد به نام تجاری، و تاثیر رنگ و طعم محصول در سوگیری توجه به نام تجاری محصول در چهار زیر گروه (آشنا-ناآشنا، ایرانی-خارجی) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 یافته: مولفه‌های پیش از درک ERP جهت پیش بینی دقیق‌تر رجحان‌های مصرف کنندگان معنادار شد و مقایسه  رفتارهای کلامی  و پاسخ های ثبت شده مغزی افراد حاکی از  68% عدم مطابقت با یکدیگر بود.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل، این  فرضیه را که مقیاس‌های خود-گزارشی در شناسایی رجحان افراد کاملا دقیق نبوده و نیازمند پیش بینی های مبنی بر روش‌های عصب‌شناختی نیز می‌باشد را تایید می‌نماید. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

 فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  نورومارکتینگ ، پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERP) ، آزمون چشیدن ، برندینگ ، رجحان ، سوءگیری توجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 607
نام نویسنده: قویدل‌ریزه، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سالمندی و مشکلات شناختی این دوران یکی از مسائل عمده جوامع کنونی محسوب می شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول با این هدف که آیا آزمون ساعت به اندازه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی، به عملکرد شناختی افراد سالمند حساس است و هم چنین به منظور غربال گری تعدادی از سالمندان برای ورود به مطالعه دوم صورت گرفت (تعداد= 70، میانگین سنی= 70/69 ، انحراف استاندارد= 41/6 ). آزمودنی ها آزمون ساعت و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی را کامل کردند، نتایج نشان داد که عملکرد افراد سالمند در دو آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و ساعت از تحصیلات و جنسیت تاثیر می‌پذیرد نه سن. به علاوه، بین نمره کلی آزمون ساعت و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و هم چنین دو زیر مقیاس یاد آوری، توجه و محاسبه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که آزمون ساعت می‌تواند به عنوان یک ابزار ساده و سریع برای غربال وضعیت شناختی افراد سالمند استفاده شود. مطالعه دوم، اثربخشی برنامه آموزش حافظه‌کاری (ان- بک) و راهبردهای حافظه را برای ارتقا عملکرد حافظه‌کاری دیداری، کلامی و سرعت پردازش در افراد سالمندی که با استفاده از آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی در محدوده نرمال قرار داشتند، بررسی کرد. شرکت کنندگان (تعداد= 20، میانگین سنی= 70/67، انحراف استاندارد= 16/5) که همگی در آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی نمره 26 و بالاتر کسب کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (دریافت تمرین شناختی ان-بک و آموزش راهبردهای حافظه) و مداخله‌نما (دریافت برنامه تحریک شناختی آموزش کار با تلفن همراه) قرار داده شدند و بر روی همه آن‌ها پیش آزمون و پس آزمون (بلوک های کورسی، فراخنای ارقام وکسلر و استروپ) انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد حافظه‌کاری دیداری و حافظه کاری کلامی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما، بعد از اتمام برنامه آموزش حافظه کاری، افزایش یافت. بنابراین آموزش حافظه کاری و راهبردهای حافظه می تواند به بهبود عملکرد شناختی سالمندان فاقد علایم بالینی کمک نماید.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ، آزمون ساعت ، سالمندی ، آموزش شناختی ، تکلیف ان- بک ، حافظه کاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 626
نام نویسنده: سمیعی‌فرد، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

زمینه و هدف: شواهد علمی فرض می‌کنند که سطح تحمل ناکامی پایین یکی از پیش بینی کننده های سوءمصرف مواد است. ناکامی منجر به افزایش سوگیری شناختی نسبت به تفسیر منفی می‌شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. (الف) مقایسه سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان مواد در مقایسه با گروه غیرسوءمصرف کننده؛ و (ب) بررسی اثربخشی CBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد. روش کار: سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) و غیر سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) مقیاس های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و پرسشنامه های وسوسه مواد، و خلق مثبت و منفی را تکمیل نمودند. به منظور انتخاب آزمودنی های مطالعه دوم و بررسی تکرارپذیری نتایج، مطالعه اول بر روی 62 فرد سوء مصرف کننده و 62 فرد غیرسوءمصرف کننده تکرار گردید. 29 فرد سوء مصرف کننده و 29 فرد غیرسوء مصرف کننده که نمرات بالایی در مقیاس‌های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و پرسشنامه های وسوسه مواد، خلق مثبت و منفی کسب نمودند، تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر را تکمیل نمودند. در مطالعه دوم، سوءمصرف کنندگان بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12N=) و کنترل (12N=) جایگزین شدند. گروه آزمایش بااستفاده از برنامه CBM-I مثبت به مدت سه جلسه، آموزش سوگیری تفسیر مثبت را تکمیل نمودند. گروه کنترل، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی انجام دادند. در پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‌ها بار دیگر، تکالیف پیش‌آزمون را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج همسو با فرضیه‌ها، نشان دادند که سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان پایین‌تر از افراد عادی است. افزون براین، تسهیل تفسیرهای مثبت بطور قابل ملاحظه‌ای سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های رفتار سوءمصرف مواد، نظیر وسوسه مصرف را در گروه آزمایش کاهش داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها تاکید می‌کنند که استفاده از CBM-I مثبت به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت و کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مداخله‌ای و درمان سوءمصرف مواد کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تعدیل سوگیری شناختی– تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، سطح تحمل ناکامی پایین ، رفتار سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 604
نام نویسنده: انصاری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 59
چکیده: 

این مطالعه،  پژوهشی بنیادی است که تلاش کرده است تا بین علوم شناختی، روان پزشکی و روان شناسی بالینی پل بزند. هدف از انجام این مطالعه، اعتبار یابی خصیصه ی دقت در جزییات در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی با استفاده از آزمون فلیکر و تمیز این افراد از گروه بهنجار بود. شرکت کننده ها 25 نفر از گروه اختلال شخصیت وسواسی و 25 نفر از گروه بهنجار را شامل می­شدند که با استفاده از روش  نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور غربال کسانی که به اختلال شخصیت مبتلا بودند، از مصاحبه ساختاریافته بالینی برای اختلالات محور دو SCID-II استفاده شد. آزمون فلیکر شامل 34 تصویر بود که یکبار بدون تغییر و یکبار با تغییر در یکی از اجزا، توسط کامپیوتر ارایه می شد. برای پاسخ دهی لازم بود تا شرکت کننده، ابتدا دکمه فاصله بر روی صفحه کلید، را فشار دهد  و سپس جزء تغییر یافته را به آزمونگر اعلام کند.  تعداد پاسخ های درست، غلط، از دست رفته،  تکرار هر کوشش آزمایشی و زمان واکنش بر روی کل آزمون، محاسبه شد.  نتایج آزمون مانکوا  نشان داد در افراد  OCPD، تعداد پاسخ های درست، بیشتر از افراد عادی، و تعداد پاسخ های غلط و  از دست رفته کمتر از افراد عادی بود.  اما افراد  OCPD، کوشش­های آزمایشی بیشتر و زمان واکنش طولانی تری از افراد عادی داشتند. نتیجه آن که آزمون فلیکر برای تفکیک افراد مبتلا به شخصیت OCPD از عادی، اعتبار افتراقی دارد.  بر اساس متن DSM، عملکرد متفاوت افراد OCPD، نسبت به افراد عادی، می تواند از خصیصه توجه زیاد به جزییات و کمال گرایی آن­ها ناشی شده باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  آزمون فلیکر ، پیدا کردن تغییر ، توجه به جزییات ، SCID-II ، OCPD


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 392
نام نویسنده: برمال، فرید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

افسردگی یک اختلال بسیار شایع و شدید است و هنوز یک مسئله چالش انگیز در حوزه بهداشت روانی می­باشد، که از لحاظ ‏اقتصادی و سلامت انسانی پر هزینه است. علائم افسردگی با فرایندهای نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و شیوه حل ‏مسئله ناکارآمد ارتباط دارد. ذهن آگاهی نوید تازه ای در تبیین رویکرد شناختی رفتاری در جهت کاهش افسردگی و بهبود فرایندهای ‏شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش ذهن ­آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و ‏شیوه حل مسئله در افراد افسرده ‏ بود. در این پژوهش، از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و ‏کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین 70 نفر  دانشجوی داوطلب دانشگاه پیام نور دهدشت، تعداد 24 نفر دختر که نمرات ‏افسردگی آنها در آزمون افسردگی بک 15 و بالاتر بود انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ‏کنترل گمارده شدند. هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)، مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS) و  پرسشنامه شیوه حل مسئله کیسدی و لانگ را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند، گروه آزمایشی ‏‏8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج  حاصل از تحلیل کواریانس نشان ‏داد، کسانی که آموزش ذهن ­آگاهی در یافت کردند در نمرات افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و ‏شیوه حل مسئله ناکارآمد کاهش و در نمرات نظم جویی شناختی هیجانی سازگار و شیوه حل مسئله کارآمد نسبت به گروه ‏کنترل افزایش نشان دادند. نتیجه آن که آموزش ذهن ­آگاهی می­تواند در کمک به افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی ‏هیجانی و شیوه حل مسئله مفید واقع شود.‏

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد راهنمای دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  ذهن‌آگاهی ، افسردگی ، نشخوار فکری ، نظم جویی شناختی هیجانی ، شیوه حل مسئله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 761
نام نویسنده: منتظری، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی (LEAP) بر میزان کیفیت زندگی، خودکارآمدی ترک مصرف و اطمینان وابسته به موقعیت مردان سوء مصرف کننده مواد بود. پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی مشهد، جهت اجرای پژوهش از بین مراکز درمان اجتماع مدار در سطح شهر، یک مرکز انتخاب شد و از اعضای این مرکز آزمون های کیفیت زندگی، اطمینان وابسته به موقعیت و خودکارآمدی ترک به عنوان پیش آزمون گرفته شد.س از اجرای برنامه بر روی گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون و نیز پس از یک دوره 45 روزه، هر سه آزمون مجددا بر روی همه آزمودنی ها اجراشدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان دهنده اثربخشی برنامه بر افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت در گروه آزمایش بود.بر خلاف انتظار، خودکارآمدی ترک بهبود معناداری نشان داد. همچنین، نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده ماندگار آموزش ها در آزمودنی ها بود.نتیجه آن که برنامه ارتقل و غنی سازی زندگی از طریق ایجاد تغییر در تعریف اهداف، و سبک انگیزشی بیماران دچار سوءمصرف می تواند به افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت مصرف کنندگان مواد کمک کند

 

فهرست مطالب

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی، ، کیفیت زندگی، ، خودکارآمدی ترک، ، اطمینان وابسته به موقعیت.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 777
نام نویسنده: معيني صالح، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی کارکردهای شناختی گریدهای مختلف کارکنان برج مراقبت پرواز و مقایسه توانایی شناختی واحد برج و واحد کنترل تقرب و کارکنان اداری با یکدیگر می باشد. که به روش پژوهش علّی- مقایسه‌ای انجام گرفت. تعداد نمونه 51 نفری از جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل کوواریانس تک­متغیری، چندمتغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد که، بین آزمودنی‌های سه گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری در میانگین نمرات تداخل آزمون استروپ، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری دیداری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین آزمودنی‌های گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری درآزمون فلیکر تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین خلق منفی و زمان واکنش در آزمون فلیکر رابطه منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین خلق مثبت و خلق منفی با سایر مولفه‌های کنش‌های اجرایی (بازداری شناختی، توجه پایدار، توجه متمرکز و حافظه کاری دیداری) رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ،  توانایی شناختی ،  واحد برج و واحد کنترل تقرب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 791
نام نویسنده:  شجاعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

بنابر شواهد علمی، سطوح بالای حساسیت اضطرابی ازجمله عوامل پیش­بینی کننده وقوع حملات وحشت­زدگی و ابتلا به طیف اختلالات اضطرابی، افسردگی و خلقی می­باشد. حساسیت اضطرابی سازه­ای چند بعدی (شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی) است که بر پایه تفسیرهای منفی و سوگیرانه افراد از مواجهه با محرک­های مرتبط با اضطراب و تغییرات فیزیولوژیکی و بدنی ناشی از آن استوار است. پژوهش حاضر ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و شامل دو مطالعه بود. در مطالعه اول (مرد40% ،زن60% ؛۶۰=n) به مقایسه تفاوت­های فردی گروه دارای حساسیت اضطرابی بالا، در ابعاد احساسات بدنی، سوگیری تفسیر منفی و تجربه حملات وحشت­زدگی نسبت به گروه دارای سطوح پایین حساسیت اضطرابی پرداخته­شد. در مطالعه دوم (36=n)  اثربخشی برنامه CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه­های همراه با حساسیت اضطرابی در گروه دچار سطوح بالای حساسیت اضطرابی بررسی شد. افراد داوطلبی که نمره مورد نظر را در پرسشنامه حساسیت اضطرابی، فرم ثبت حمله وحشت­زدگی و سنجش سوگیری شناختی- تفسیر کسب کرده بودند، در دو گروه دچار حساسیت اضطرابی بالا (36=n)  و دارای حساسیت اضطرابی پایین (24=n) جایگزین شدند. سپس، افراد دو گروه مذکور به­صورت تصادفی در یکی از 5 گروه ۱۲ نفره دارای حساسیت اضطرابی پایین (با و بدون ورزش)، مداخله­نما (با و بدون ورزش) و گروه آموزش برنامه CBM-I مثبت (با ورزش) قرار گرفتند. از افراد گروه­های با ورزش خواسته شده­بود تا در اولین جلسه سنجش، فعالیت ورزشی مشخصی را انجام داده و سپس پرسشنامه احساسات بدنی را تکمیل نموده و به سؤالات سنجش سوگیری تفسیر پاسخ دهند. به افراد گروه­های مداخله­نما به­مدت چهار جلسه، برنامه CBM-I خنثی ارائه گردید. برای افراد گروه آموزش CBM-I مثبت نیز برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت به­منظور جایگزینی تفسیرهای مثبت طراحی و ارائه گردید. در مرحله پس­آزمون و پیگیری یک ماهه نیز از آزمودنی­ها خواسته­شد تا بار دیگر پرسشنامه­ها و تکالیف ارائه­شده در مرحله پیش­آزمون را تکمیل نمایند. نتایج مطالعه اول نشان داد افراد دارای سطوح بالا و پایین حساسیت اضطرابی به­لحاظ تجربه حمله وحشت­زدگی، حساسیت نسبت به احساسات بدنی، و تفسیرهای سوگیرانه منفی نسبت به محرک­های مرتبط با اضطراب، با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. نتایج مطالعه دوم نشان داد که اجرای برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت می­تواند به کاهش حساسیت اضطرابی و نشانه­های همراه با آن منجر شود. یافته­ها مؤید این نتیجه هستند که با استفاده از برنامه CBM-I مثبت می­توان به تسهیل و تقویت تفسیرهای مثبت و تضعیف تفسیرهای منفی پرداخت. کاربرد این تکنیک برای پیشگیری و مداخله در اختلال­های اضطرابی و خلقی بحث شده­است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اصلاح سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) ، حساسیت اضطرابی ، حمله وحشت­زدگی ،  احساسات بدنی

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.