دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1075 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: سالاری فورک، عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏ کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره‏ ی پژوهش‏ های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود که گروهی از اعضای هیأت‏ علمی متخصص و با تجربه حوزه‏ ی کارآفرینی و دانشجویان موفق و سرآمد به صورت هدفمند انتخاب شدند. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و مشاهده بود. یافته‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری تحلیل شد. یافته‏ ها نشان داد: ویژگی‏هایی از قبیل: ویژگی‏های حرفه ‏ای (پیش ‏نیازهای مدرس و پرورش مهارت‏های شخصیتی و حرفه‏ ای دانشجومهارت برنامه ‏ریزی و آمادگی (ایجاد انگیزه‏های علمی و پژوهشی، حمایت و هدایت دانشجو و تشخیص و بهره ‏برداری از فرصت‏ها)، راهبردهای یاددهی-یادگیری (روش تدریس، تمارین و تکالیف درسی و ارایه محتوا)، ویژگی‏ های شخصیتی مدرس، دانش ‏پژوهی، ارتباط بین ‏فردی و خارج‏ فردی، مهارت مدیریت و سازماندهی کلاس (جو کلاس و وسایل و رسانه مورد استفاده درکلاس) و زمان، باعث می‏شود تا مدرس درس کارآفرینی تدریسی اثربخش داشته باشد. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش نیز عوامل تسهیل ‏کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی عبارتند از: سازماندهی و آرایش کلاس، ارتباط دانشگاه و صنعت، آزمایشگاه‏ کسب وکار، فضای اختصاصی برای تبادل اطلاعات، آرشیو کردن ایده ‏ها و حمایت مالی.

واژگان کلیدی:تدریس اثربخش،درس کارآفرینی،عوامل تسهیل کننده،


فهرست مندجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تدریس اثربخش ، درس کارافرینی ، عوامل تسهیل کننده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 883
نام نویسنده:  آذر، عماد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همگام­ سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا بود. روش: به منظور اجرای این پژوهش 36 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (18 مرد و 18 زن) با توجه به روش نمونه­ گیری در دسترس و داوطلبانه و با استفاده از پرسش­نامه برتری جانبی افراد راست برتر و همچنین افرادی که از لحاظ بینایی طبیعی و سابقه گزارش هیچگونه اختلالات روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی را نداشتند را از میان دانشکده­ های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. این پژوهش از حیث هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع اندازه­گیری­های مکرر می­باشد. به منظور سنجش تفکر واگرا از تکلیف استفاده ­های متناوب و شمارش مارها و در موقعیت تفکر همگرا از تکلیف مسیونرها و آدمخورها و تکلیف شمارش اعداد استفاده گردید. در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا امواج مغزی آزمودنی­ها با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگراف در 19 کانال ثبت شد. امواج مغزی ثبت شده ( EEG ) در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در باند آلفا با استفاده از نرم افزار نوروگاید به یک سری کمیت (QEEG) تبدیل شد. داده­های کمی استخراج شده با استفاده از آزمون آماری t برای نمونه­های همبسته و تحلیل واریانس اندازه­­های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه­ا ی که در موقعیت تفکر واگرا همگام ­سازی و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی امواج آلفا مشاهده شد. به صورت خاص­تر در بررسی های انجام شده در نواحی مغزی مختلف نتایج نشان داد که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره چپ و راست مغز در تفکر واگرا و همچنین در تفکر همگرا هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین فعالیت امواج آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در ناحیه فرونتال بدین شکل بود که در موقعیت تفکر واگرا همگام­سازی امواج آلفا و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی در ناحیه فرونتال مغز مشاهده شد. علاوه براین نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه­ های مکرر نشان داد که فعالیت امواج آلفا در نواحی پری­فرونتال، مرکزی و گیجگاهی در موقعیت تفکر واگرا در مقایسه با تفکر همگرا در نواحی ذکر شده با پدیده همگام ­سازی رو به رو شده است، در صورتی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام­سازی امواج آلفا بوده­ ایم. نتیجه ­گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت که همگام‌ سازی امواج آلفا در موقعیت تفکر واگرا در نواحی فرونتال، پری فرونتال، مرکزی و گیجگاهی اتفاق افتاده است، در حالی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام ­سازی امواج آلفا در نواحی ذکر شده بوده­ ایم. لازم به ذکر است که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره ­های مغز در موقعیت واگرا و همچنین در موقعیت همگرا تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:همگام سازی،امواج آلفا،تفکر واگرا،تفکر همگرا

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  همگام سازی ، امواج آلفا ، تفکر واگرا ، تفکر همگرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 882
نام نویسنده: ربانی پارسا، محمدجواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانشگری در افراد چاق، بوده است. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور، 20 فرد چاق که به کلینیک‌های درمان چاقی و رژیم‌درمانی جویندگان سلامت، دکتر سبحانی، و روشا، در مشهد مراجعه کرده بودند، بصورت داوطلبانه و با توجه به معیارهای ورود، انتخاب شدند و سپس به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، جایگزین شدند. در مرحله‌ی پیش‌آزمون، هر دو گروه، ‌های اضطراب بک، رفتارهای خوردن داچ، و تکانشگری بارات را پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه‌ی 2 ساعته‌ی مصاحبه‌ی انگیزشی را دریافت کردند و دوباره هر دو گروه در مرحله‌ی پس‌آزمون، به ‌های پژوهش، پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانی و سطح اضطراب افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری یافته بود. همچنین مشخص شد که صفت تکانشگری، در تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی روی خوردن هیجانی افراد چاق، نقش تعدیل‌گر ندارد. بنابر این، مصاحبه‌ی انگیزشی می‌تواند شیوه‌ای مؤثر برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن، در افراد چاق باشد.

واژگان کلیدی: چاقی مصاحبه‌ی انگیزشی- خوردن هیجانی- اضطراب- تکانشگری.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  چاقی ، مصاحبه انگیزشی ، خوردن هیجانی ، اضطراب ، تکانشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 881
نام نویسنده:  خباز حسینی، سیده نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یک درمان رفتاری است که از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، بهبود تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان stage 1 و 2 می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان  مرحله ی 1و 2 تحت پوشش بیمارستان پژوهشی- درمانی امید مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 جهت انجام درمان های تکمیلی شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیمارستان امید مراجعه کرده اند. نمونه ی این پژوهش شامل 16 نفر که با روش نمونه گیری  در دسترس هدفمند انتخاب گردیدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر های نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و اجتناب تجربه ای بعنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (CERQ-P)، ی تاب آوری کانر و دیویدسون (CD.RISK) و مقیاس پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجددا مقیاس های مذکور توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه‌ای اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، افزایش تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، سرطان پستان، نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری، اجتناب تجربه ای.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) ، سرطان پستان ، نظم جویی شناختی هیجان ، تاب آوری ، اجتناب تجربه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 880
نام نویسنده: صالح زاده، صبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتیD  با میانجی‌گری استرس ادراك شده، بر میزان فشار خون بیماران قلبی بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که داده‌های آن به روش میدانی جمع‌آوری شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت و از بین 623 نفر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در زمستان 1393 تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان، ‌های جمعیت‌شناختی، استرس ادراک شده، تیپ شخصیتی D و نسخه فارسی ناگویی هیجانی را تکمیل کردند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی با میانجی‌گری استرس ادراک شده مي‌توانند سبب افزایش فشار خون شوند. الگوی تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت بر این اساس مسیر شخصیت D به فشار خون با ضریب استاندارد 24/0 و مسیر استرس به فشار خون با ضریب استاندارد 22/0 معنادار بود و مسیر شخصیت D به استرس با ضریب اثر 11/0 و مسیر ناگویی هیجانی به استرس با ضریب اثر 02/0 معنادار نبود باید توجه داشت که در این الگوی علی، شخصیت به استرس، ناگویی هیجانی به فشار خون و ناگویی هیجانی به استرس اثر علی ندارند و رابطه همبستگی است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مولفه‌های روان‌شناختی نظیر تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی و استرس ادراک شده می‌توانند در افزایش بیماری‌های مزمن جسمی نظیر فشار خون و سایر بیماری‌های قلبی موثر باشند. بنابراين با تعدیل این متغیرهای افزایش‌دهنده فشارخون، و یا آموزش مهارت‌های روانشناختی به افراد می‌توان از ابتلا به بیماری‌های جسمانی و یا تشدید آنها جلوگیری کرد.

 

واژه‌هاي کلیدی: تیپ شخصیتی D، ناگویی هیجانی، استرس ادراک شده، فشار خون

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تیپ شخصیتیD ، ناگویی هیجانی ، استرس ادراک شده ، فشارخون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 879
نام نویسنده: برنا، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

            سبک‌های مقابله‌ای و چگونگی نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دو مقوله ای هست که تا حد زیادی می تواند سلامت روان و کیفیت زندگی افراد را پیش بینی کند. اهمیت این امر در مورد معلولین (افراد ناتوان جسمی- حرکتی) با توجه به مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند، دوچندان می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سبک‌های مقابله ای ناکارآمد و نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی شهرستان مشهد بوده است. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معلول جسمی- حرکتی محدوده سنی 17 تا 30 سال مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان مشهد در سال(1393 – 1394) بود. نمونه ای مشتمل بر 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، جمعیت شناختی محقق ساخته، نگرش به اعتیاد نظری و سبک‌های مقابله ای اندلر- پارکر بود. مداخله آموزشی طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هر هفته دو جلسه انجام پذیرفت. به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0=p در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها  نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش سبک مقابله هیجانی و افزایش سبک مقابله مسئله مدار گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است اما نتوانسته است سبک مقابله اجتنابی را کاهش بدهد. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش ابعاد سه‌گانه باورهای شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش موثر بوده است (05/0p<).  نتایج مؤید این است که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند استفاده از سبک ها ی مقابله ای کارآمد را در معلولین جسمی افزایش دهد همچنین می تواند نگرش مثبت‌ نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در این قشر را کاهش دهد. لذا گنجاندن این آموزش‌ها در تمام مؤسسات مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی به‌ویژه مؤسسات آموزشی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های زندگی، سبک‌های مقابله با استرس، نگرش به اعتیاد، معلولین

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مهارتهای زندگی ، سبک های مقابله با استرس ، نگرش به اعتیاد ، معلولین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 878
نام نویسنده: نمازی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، احساس انسجام روانی ، سرمایه روانشناختی ، دختران نوجوان بی سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 877
نام نویسنده: شخصی خازنی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات توجه(توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه)در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن و همتایان عادی انجام شد.

روش:این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است.از بین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 96-1395،سه گروه 10نفری (10 دانش آموز با اختلال یادگیری ریاضی،10دانش آموز با اختلال یادگیری خواندن و 10 دانش آموز عادی)به روش نمونه در دسترس انتخاب و از نظر هوش،سن و جنسیت با یکدیگر همتاسازی شدند.ابزارهای پزوهش عبارت بودند از:آزمون هوشی ریون،آزمون رنگ-واژه استروپ،آزمون ویسکانسینفآزمون عملکرد مداوم و آزمون خرده مقیاس حافظه عددی وکسلر که به صورت انفرادی اجرا شد.

یافته ها:نتایج آزمونtمستقل نشان داد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن در توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگه داری توجه و ظرفیت توجه نسبت به دانش آموزان عادی عملکرد ضعیفی دارند.در مقایسه بین دو گروه اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن)نتایج پژوهش نشان داد گروه اختلال خواندن نسبت به گروه اختلال ریاضی عملکرد ضعیفتری در مولفه های توجه انتخابی و جابه جایی توجه دارند اما در نگهداری توجه و ظرفیت توجه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

:با توجه به یافته های پزوهش میتوان گفت دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی نسبت به همتایان عادی در بازداری شناختی ضعیف هستند و این ضعف در گروه اختلال خواندن بیشتر میباشد و بسیاری از مشکلات دانش آموزان با اختلال یادگیری،ناشی از نقص توجه است.

واژگان کلیدی:اختلال یادگیری ریاضی،اختلال یادگیری خواندن،توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  اختلال یادگیری ریاضی ، اختلال یادگیری خواندن ، توجه انتخابی ، جابه جایی توجه ، نگهداری توجه ، ظرفیت توجه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 491
نام نویسنده: قادری، محمد اسماعیل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 این پژوهش باهدف شناسایی راهبردهای ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان با رویکرد کیفی و با روش ارزشیابی و با استفاده از فن SWOT دریکی از دبیرستان‌های پسرانه دوره اول متوسطه شهر مشهد با نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان، دبیران و کارکنان قلمرو پژوهش اجرا شد. برای بررسی و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، پس از تحلیل محتوای اسناد بالادستی و مرتبط با پژوهش و پژوهشگری، انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مشارکت‌کنندگان و مشاهدات طولانی‌مدت پژوهشگر، بر اساس نظریه زمینه‌ای یافته‌ها در سه سطح مفاهیم، مقوله‌ها و مضامین کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد اهدافی که دانش‌آموزان را به پژوهشگری سوق دهد در اسناد بالادستی تدوین‌شده است؛ در همین حال با انتزاع از مفاهیم بیان‌شده پژوهیده‌ها در قلمرو پژوهش؛ قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط آموزشی در مسیر ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان شناسایی و موارد مهم قوت و ضعف به‌عنوان عوامل داخلی و فرصت و تهدید به‌عنوان عوامل بیرونی در جدول 2*2 تجزیه‌وتحلیل SWOT قرار گرفت و راهبردهای چهارگانه تهاجمی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی شناسایی شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، ناحیه 2 جدول SWOT که دربرگیرنده راهبردهای اقتضایی است در اولویت اول اجرا و ناحیه یک که راهبردهای تهاجمی هست در اولویت بعدی اجرا قرارگرفته است. استفاده از روش‌های تدریس پیشرفته در کلاس درس و بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های جشنواره‌های علمی- پژوهشی، از مهم‌ترین راهبردهای ارائه‌شده است.

کلیدواژه ها:راهبرد،پژوهشگری،swot،مقطع متوسطه اول،دانش آموز

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  راهبرد ، پژوهشگری ، swot ، مقطع متوسطه اول ، دانش آموز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 490
نام نویسنده: شجیعی، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي وضعیت سطح انتقال آموخته‌های درس روش تحقیق به فعالیتهای پژوهشی و نقش عوامل فردی، آموزشی و محیطی بر پیش بینی آن است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش به دو قسمت، توصیفی از نوع پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 214 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ­ی متناسب سازی شده بر مبنای مدل انتقالی هالتون (2000)  و محقق ساخته سطوح انتقال فاکسون بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که مجموعه خرده مقیاس‌های عوامل موثر بر انتقال می‌توانند وضعیت انتقال در سطوح مختلف را پیش‌بینی کنند. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن­ است که مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با 56/0 است و این مسأله بیانگر آن است که متغیرهای پیش‌بین (عوامل موثر بر انتقال) می‌توانند 56 درصد از تغییرات متغیر ملاک (سطوح انتقال) را تبیین نمایند. ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان می­دهند که از بین شانزده خرده مقیاس عوامل موثر بر انتقال یادگیری، خرده مقیاس‌های آمادگی یادگیرنده، انگیزش برای انتقال، پیامدهای مثبت فردی، مقاومت در برابر تغییر، حمایت استاد، ممانعت استاد و خود کارایی می­توانند پیش‌بین‌های خوبی برای وضعیت انتقال در سطوح مختلف باشند. بر اساس مدل انتقال فاکسون بیشترین درصد دانشجویان در سطح سوم و چهارم مشاهده شدند که می­توان گفت وضعیت سطح انتقال آموخته های درس روش تحقیق در بین دانشجویان در حد قابل قبول بوده است. به­صورت کلی می توان گفت بین عوامل موثر بر انتقال و سطح انتقال همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:مدل انتقال یادگیری هالتون،سطوح انتقال فاکسون،روش تحقیق،دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل انتقال یادگیری هالتون ، سطوح انتقال فاکسون ، روش تحقیق ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.