دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 889
نام نویسنده:  حساس، امید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف: اختلال دوقطبی پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و روانی برای فرد و اطرافیان وی می‌شود. بااین‌حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی گروهی بر طرحواره های هیجانی، کیفیت زندگی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 16 نفر که تشخیص اختلال دوقطبی را دریافت کرده و در حال درمان دارویی بودند، با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر دو گروه مقیاس طرحواره‎های هیجانی لیهی، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نظم‎جویی شناختی هیجان، افسردگی بک و مقیاس درجه‎بندی مانیای یانگ را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نکردند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیره استفاده شد. یافته‎ها حاکی از آن است که طرحواره‎درمانی هیجانی به‌طور معناداری در افزایش کاربرد طرحواره‎های هیجانی کارآمد، کاهش کاربرد طرحواره‎های هیجانی ناکارآمد، افزایش کیفیت زندگی، بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، کاهش نشانه‎های افسردگی و شیدایی در بیماران دوقطبی تأثیر دارد.

کلیدواژه‎ها: طرحواره‎درمانی هیجانی، طرحواره هیجانی، کیفیت زندگی، نظم‎جویی شناختی هیجان، افسردگی، شیدایی.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  طرحواره‎درمانی هیجانی ، طرحواره هیجانی ، کیفیت زندگی ، ظم‎جویی شناختی هیجان ، افسردگی، شیدایی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 888
نام نویسنده: نوروزی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

امروزه فضای مجازی جزء جدایی ناپذیر زندگی همگی افراد جامعه شده است. حضور در فضای مجازی و فعالیت در آن، زمان قابل توجهی از فعالیت­های روزانه افراد را به خود اختصاص داده است. از انجا که حضور در این فضا با هویت نامعلوم نیز ممکن است و امکان سرکشی به هر شبکه، کانال و محتوایی برای همگی فراهم است، این فضای نامطلوب امروزه زمینه ارتکاب گناه را به ویژه برای جوانان به راحتی فراهم آورده است. این دغدغه باعث شد تا عواملی که می­توانند میزان ارتکاب به گناه در فضای مجازی را پیش­بینی کنند و در آن موثر باشند، مورد بررسی و شناسایی قرار بگیرند. هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی و جهت­گیری دینی در خودتنظیمی هیجانی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. به این منظور، تعداد 380 نفر از دانشجویان دانشگاه، به روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند و چهار پرسش­نامه هوش معنوی کینگ، سنجش دینداری توسلی، خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان و سنجش وسوسه گناه در فضای مجازی محقق ساخته، بین آنها توزیع و داده­های مورد نیاز، گردآوری شد. برای تحلیل داده­ها از رگرسیون چندگانه و همبستگی متغیرها استفاده شد. یافته­ها در ارتباط با عاملی که بیشترین مقدار پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد نشان داد که جهت­گیری دینی با ضریب بتا منفی و به لحاظ آماری معنادار، قابلیت پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد و پس از آن متغیر هوش معنوی با ضریب بتا منفی و به لحاظ آماری معنادار، قابلیت پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد؛ ولی متغیر خودتنظیمی هیجانی با ضریب بتا مثبت، ولی به لحاظ آماری معنادار نبود. بنابراین قابلیت پیش­بینی این متغیر را نداشت. در رابطه با فرضیه­های پژوهش، بین هوش معنوی و خودتنظیمی هیجانی همبستگی مثبت مشاهده شد. بین هوش معنوی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، همبستگی  منفی مشاهده شد. بین جهت­گیری دینی با خودتنظیمی هیجانی، همبستگی  منفی مشاهده شد و بین جهت­گیری دینی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، همبستگی  منفی مشاهده شد.

واژه­های کلیدی: دانشجو، هوش معنوی، جهت­گیری دینی، خودتنظیمی هیجانی، مواجهه با وسوسه گناه، فضای مجازی.

فهرست مندرجات

 فهرست منابع

 استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  دانشجو ، هوش معنوی، ، جهت­گیری دینی ، خودتنظیمی هیجانی ، مواجهه با وسوسه گناه ،  فضای مجازی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 887
نام نویسنده:  گنجعلي، راضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.


 

 فهرست مندرجات

 فهرست منابع

 


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کودک ناسازگار ، کودک سازگار ، رابطه فرزند و والدین ، عملکرد خانواده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: سالاری فورک، عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏ کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره‏ ی پژوهش‏ های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود که گروهی از اعضای هیأت‏ علمی متخصص و با تجربه حوزه‏ ی کارآفرینی و دانشجویان موفق و سرآمد به صورت هدفمند انتخاب شدند. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و مشاهده بود. یافته‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری تحلیل شد. یافته‏ ها نشان داد: ویژگی‏هایی از قبیل: ویژگی‏های حرفه ‏ای (پیش ‏نیازهای مدرس و پرورش مهارت‏های شخصیتی و حرفه‏ ای دانشجومهارت برنامه ‏ریزی و آمادگی (ایجاد انگیزه‏های علمی و پژوهشی، حمایت و هدایت دانشجو و تشخیص و بهره ‏برداری از فرصت‏ها)، راهبردهای یاددهی-یادگیری (روش تدریس، تمارین و تکالیف درسی و ارایه محتوا)، ویژگی‏ های شخصیتی مدرس، دانش ‏پژوهی، ارتباط بین ‏فردی و خارج‏ فردی، مهارت مدیریت و سازماندهی کلاس (جو کلاس و وسایل و رسانه مورد استفاده درکلاس) و زمان، باعث می‏شود تا مدرس درس کارآفرینی تدریسی اثربخش داشته باشد. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش نیز عوامل تسهیل ‏کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی عبارتند از: سازماندهی و آرایش کلاس، ارتباط دانشگاه و صنعت، آزمایشگاه‏ کسب وکار، فضای اختصاصی برای تبادل اطلاعات، آرشیو کردن ایده ‏ها و حمایت مالی.

واژگان کلیدی:تدریس اثربخش،درس کارآفرینی،عوامل تسهیل کننده،


فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تدریس اثربخش ، درس کارافرینی ، عوامل تسهیل کننده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 883
نام نویسنده:  آذر، عماد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همگام­ سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا بود. روش: به منظور اجرای این پژوهش 36 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (18 مرد و 18 زن) با توجه به روش نمونه­ گیری در دسترس و داوطلبانه و با استفاده از پرسش­نامه برتری جانبی افراد راست برتر و همچنین افرادی که از لحاظ بینایی طبیعی و سابقه گزارش هیچگونه اختلالات روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی را نداشتند را از میان دانشکده­ های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. این پژوهش از حیث هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع اندازه­گیری­های مکرر می­باشد. به منظور سنجش تفکر واگرا از تکلیف استفاده ­های متناوب و شمارش مارها و در موقعیت تفکر همگرا از تکلیف مسیونرها و آدمخورها و تکلیف شمارش اعداد استفاده گردید. در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا امواج مغزی آزمودنی­ها با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگراف در 19 کانال ثبت شد. امواج مغزی ثبت شده ( EEG ) در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در باند آلفا با استفاده از نرم افزار نوروگاید به یک سری کمیت (QEEG) تبدیل شد. داده­های کمی استخراج شده با استفاده از آزمون آماری t برای نمونه­های همبسته و تحلیل واریانس اندازه­­های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه­ا ی که در موقعیت تفکر واگرا همگام ­سازی و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی امواج آلفا مشاهده شد. به صورت خاص­تر در بررسی های انجام شده در نواحی مغزی مختلف نتایج نشان داد که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره چپ و راست مغز در تفکر واگرا و همچنین در تفکر همگرا هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین فعالیت امواج آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در ناحیه فرونتال بدین شکل بود که در موقعیت تفکر واگرا همگام­سازی امواج آلفا و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی در ناحیه فرونتال مغز مشاهده شد. علاوه براین نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه­ های مکرر نشان داد که فعالیت امواج آلفا در نواحی پری­فرونتال، مرکزی و گیجگاهی در موقعیت تفکر واگرا در مقایسه با تفکر همگرا در نواحی ذکر شده با پدیده همگام ­سازی رو به رو شده است، در صورتی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام­سازی امواج آلفا بوده­ ایم. نتیجه ­گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت که همگام‌ سازی امواج آلفا در موقعیت تفکر واگرا در نواحی فرونتال، پری فرونتال، مرکزی و گیجگاهی اتفاق افتاده است، در حالی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام ­سازی امواج آلفا در نواحی ذکر شده بوده­ ایم. لازم به ذکر است که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره ­های مغز در موقعیت واگرا و همچنین در موقعیت همگرا تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

کلمات کلیدی:همگام سازی،امواج آلفا،تفکر واگرا،تفکر همگرا

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  همگام سازی ، امواج آلفا ، تفکر واگرا ، تفکر همگرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 882
نام نویسنده: ربانی پارسا، محمدجواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانشگری در افراد چاق، بوده است. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور، 20 فرد چاق که به کلینیک‌های درمان چاقی و رژیم‌درمانی جویندگان سلامت، دکتر سبحانی، و روشا، در مشهد مراجعه کرده بودند، بصورت داوطلبانه و با توجه به معیارهای ورود، انتخاب شدند و سپس به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، جایگزین شدند. در مرحله‌ی پیش‌آزمون، هر دو گروه، ‌های اضطراب بک، رفتارهای خوردن داچ، و تکانشگری بارات را پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه‌ی 2 ساعته‌ی مصاحبه‌ی انگیزشی را دریافت کردند و دوباره هر دو گروه در مرحله‌ی پس‌آزمون، به ‌های پژوهش، پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانی و سطح اضطراب افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری یافته بود. همچنین مشخص شد که صفت تکانشگری، در تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی روی خوردن هیجانی افراد چاق، نقش تعدیل‌گر ندارد. بنابر این، مصاحبه‌ی انگیزشی می‌تواند شیوه‌ای مؤثر برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن، در افراد چاق باشد.

واژگان کلیدی: چاقی مصاحبه‌ی انگیزشی- خوردن هیجانی- اضطراب- تکانشگری.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  چاقی ، مصاحبه انگیزشی ، خوردن هیجانی ، اضطراب ، تکانشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 881
نام نویسنده:  خباز حسینی، سیده نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یک درمان رفتاری است که از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، بهبود تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان stage 1 و 2 می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان  مرحله ی 1و 2 تحت پوشش بیمارستان پژوهشی- درمانی امید مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 جهت انجام درمان های تکمیلی شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیمارستان امید مراجعه کرده اند. نمونه ی این پژوهش شامل 16 نفر که با روش نمونه گیری  در دسترس هدفمند انتخاب گردیدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر های نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و اجتناب تجربه ای بعنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (CERQ-P)، ی تاب آوری کانر و دیویدسون (CD.RISK) و مقیاس پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجددا مقیاس های مذکور توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه‌ای اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، افزایش تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، سرطان پستان، نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری، اجتناب تجربه ای.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) ، سرطان پستان ، نظم جویی شناختی هیجان ، تاب آوری ، اجتناب تجربه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 880
نام نویسنده: صالح زاده، صبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتیD  با میانجی‌گری استرس ادراك شده، بر میزان فشار خون بیماران قلبی بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که داده‌های آن به روش میدانی جمع‌آوری شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت و از بین 623 نفر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در زمستان 1393 تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان، ‌های جمعیت‌شناختی، استرس ادراک شده، تیپ شخصیتی D و نسخه فارسی ناگویی هیجانی را تکمیل کردند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی با میانجی‌گری استرس ادراک شده مي‌توانند سبب افزایش فشار خون شوند. الگوی تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت بر این اساس مسیر شخصیت D به فشار خون با ضریب استاندارد 24/0 و مسیر استرس به فشار خون با ضریب استاندارد 22/0 معنادار بود و مسیر شخصیت D به استرس با ضریب اثر 11/0 و مسیر ناگویی هیجانی به استرس با ضریب اثر 02/0 معنادار نبود باید توجه داشت که در این الگوی علی، شخصیت به استرس، ناگویی هیجانی به فشار خون و ناگویی هیجانی به استرس اثر علی ندارند و رابطه همبستگی است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مولفه‌های روان‌شناختی نظیر تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی و استرس ادراک شده می‌توانند در افزایش بیماری‌های مزمن جسمی نظیر فشار خون و سایر بیماری‌های قلبی موثر باشند. بنابراين با تعدیل این متغیرهای افزایش‌دهنده فشارخون، و یا آموزش مهارت‌های روانشناختی به افراد می‌توان از ابتلا به بیماری‌های جسمانی و یا تشدید آنها جلوگیری کرد.

 

واژه‌هاي کلیدی: تیپ شخصیتی D، ناگویی هیجانی، استرس ادراک شده، فشار خون

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تیپ شخصیتیD ، ناگویی هیجانی ، استرس ادراک شده ، فشارخون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 879
نام نویسنده: برنا، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

            سبک‌های مقابله‌ای و چگونگی نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دو مقوله ای هست که تا حد زیادی می تواند سلامت روان و کیفیت زندگی افراد را پیش بینی کند. اهمیت این امر در مورد معلولین (افراد ناتوان جسمی- حرکتی) با توجه به مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند، دوچندان می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سبک‌های مقابله ای ناکارآمد و نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی شهرستان مشهد بوده است. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معلول جسمی- حرکتی محدوده سنی 17 تا 30 سال مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان مشهد در سال(1393 – 1394) بود. نمونه ای مشتمل بر 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، جمعیت شناختی محقق ساخته، نگرش به اعتیاد نظری و سبک‌های مقابله ای اندلر- پارکر بود. مداخله آموزشی طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هر هفته دو جلسه انجام پذیرفت. به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0=p در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها  نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش سبک مقابله هیجانی و افزایش سبک مقابله مسئله مدار گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است اما نتوانسته است سبک مقابله اجتنابی را کاهش بدهد. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش ابعاد سه‌گانه باورهای شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش موثر بوده است (05/0p<).  نتایج مؤید این است که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند استفاده از سبک ها ی مقابله ای کارآمد را در معلولین جسمی افزایش دهد همچنین می تواند نگرش مثبت‌ نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در این قشر را کاهش دهد. لذا گنجاندن این آموزش‌ها در تمام مؤسسات مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی به‌ویژه مؤسسات آموزشی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های زندگی، سبک‌های مقابله با استرس، نگرش به اعتیاد، معلولین

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مهارتهای زندگی ، سبک های مقابله با استرس ، نگرش به اعتیاد ، معلولین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 878
نام نویسنده: نمازی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

     

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، احساس انسجام روانی ، سرمایه روانشناختی ، دختران نوجوان بی سرپرست

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.