دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس عنوان

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 805
نام نویسنده: احمدی بجستانی، بی بی سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1394 به مرکز بهداشت دانش‌آموز شهر مشهد مراجعه کردند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دو ابرازگری هیجانی (EEQ) و کنش وری جنسی زنان (FSFI) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که در ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد شد (05/0 > P)؛ : گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  ابراز گری هیجانی ، کنش وری جنسی ، درمان متمرکز بر هیجان ، دیابت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 560
نام نویسنده: رضائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی انجام شد . پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . جامعه پژوهش زنان معلم شهر مشهد بود و نمونه به حجم 360 نفر به روش چندمرحله ای از بین معلمان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . ابزارها احساس انسجام فلسنبرگ ، تمایزیافتگی ، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی بود . جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد رابطه معنی داری بین احساس انسجام و تمایزیافتگی وجود ندارد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین احساس انسجام و شادکامی ، احساس انسجام و کیفیت زندگی و نیز تمایزیافتگی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  و نیز بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری بدست نیامد . ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی  شادکامی و کیفیت زندگی از طریق متغیرهای احساس انسجام روانی وتمایزیافتگی نشان داد که متغیر احساس انسجام و سپس متغیر تمایزیافتگی پیش بینی کنندگان معنی دار شادکامی بودند و متغیر احساس انسجام  بیشتر از تمایزیافتگی در شادکامی افراد مؤثر است . همچنین در تعامل  احساس انسجام و کیفیت زندگی احساس انسجام پیش بینی کننده  کیفیت زندگی بود ، اما تمایزیافتگی نقشی نداشته است .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، ، تمایزیافتگی ، شادکامی ، کیفیت زندگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 113
نام نویسنده: نصيري مقدم، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان کتابخانه های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری می باشد. جامعه آماري اين پژوهش ساختمان، تجهيزات و منابع21 كتابخانه ي عمومي شهر مشهد بود.  جامعه انساني اين تحقيق نيز عبارتند از: 1) مسوولان کتابخانه 2)  نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين عضو و نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين غير عضو در 21 كتابخانه ی عمومي شهر مشهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی انجام گردید. برای گردآوری اطلاعات از ، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. در پژوهش حاضر از دو نوع براي بررسي ديدگاههاي مسؤولان و معلولان استفاده گردید. برای سنجش روایی از استاندارد IDA به ADA و سیاهه وارسی دسترسي به كتابخانه ها براي افراد داراي معلوليت ايفلا 2005 و نيز سیاهه وارسی ايجاد محيطي بدون مانع براي كتابخانه ها، و نظرات اساتید راهنما و مشاور، و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که براي مسؤولین 87/. و معلولان عدد 89/. تعيين گرديد كه ضریب قابل قبولي بود. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) سیاست مدونی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به معلولان وجود ندارد، 2) میانگین ارزیابی کلی معلولان از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی مشهد امتیاز 6/2 از 4 می باشد که وضعیت متوسط را نشان می دهد، 3) میانگین ارزیابی کلی مسوولان کتابخانه از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی امتیاز 1/2 از 4 می باشد که وضعیت ضعیف را نشان می دهد، 4) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان به ترتیب وضعیت پارکینگ، سطح شیبدار، فضای اختصاصی، فضای عمومی، و فضای درونی می باشد. 5) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان از دیدگاه مسؤولان کتابخانه به ترتیب، فضای اختصاصی، پارکینگ، فضای عمومی، فضای درونی، سطح شیب دار می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه ها نشان داد که: 1) بين تسهیلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد با تسهيلات و خدمات خاص مشخص شده براي معلولان در استانداردهاي بين المللي مربوطه تفاوت وجود دارد. 2) مسوؤلان کتابخانه سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را كمتر از سطحي كه براي اين موارد در استانداردهاي بين المللي مشخص شده است مي دانند. 3) معلولين سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را در سطحي بسيار كمتر از سطحي مي دانند كه مورد نياز آنهاست. 4) بين نظرات مسوؤلان کتابخانه و معلولان عضو و غير عضو كتابخانه هاي عمومي درباره كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات كتابخانه هاي عمومي براي معلولان تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  معلولان و خدمات کتابخانه های عمومی ، كتابخانه هاي عمومي مشهد ، خدمات كتابخانه براي معلولان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 461
نام نویسنده: نظری، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی نقش عوامل مؤثر بر گرایش روش‌شناسی پژوهشگران آموزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماري پژوهش شامل جامعه متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از جامعه متخصصان تعداد 29 تن به‌صورت هدفمند و از جامعه پژوهشگران 300 تن به روش نمونه‌گیري در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در راستاي هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌هاي موجود در منابع و مصاحبه‌هاي نیمه ساختاریافته با متخصصان، مهم‌ترین عوامل مؤثر، شناسایی شدند که عبارت بودند از: ذهنیت فلسفی، سبک تفکر، خلاقیت، خصیصه برون‌گرایی و درون‌گرایی و ویژگی شناخت‌گرایی و رفتار گرایی. به‌منظور بررسی نقش عوامل تأییدشده، مقیاس سنجش گرایش روش‌شناسی با سه عامل گرایش اثباتی، تفسیری و انتقادی طراحی شد. روایی محتوایی مقیاس از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی به ترتیب 89/0، 83/0 و 85/0 و برای کل مقیاس 9/0 بود. برای بررسی نقش عوامل مؤثر از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، انعطاف‌پذیری، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر اجرایی، گرایش به روش‌شناسی اثباتی و انعطاف‌پذیری، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی، سبک تفکر قانون‌گذاری و خلاقیت، گرایش به روش‌شناسی تفسیری و تعمق، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر قضایی می‌توانند گرایش به روش‌شناسی انتقادی را پیش‌بینی کنند.استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل آمیخته ، گرایش روش‌شناسی ، عوامل، مقیاس و مؤلفه‌ها


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 574
نام نویسنده: وکیلی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با زوج در مانی شناختی- رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج ها و کاهش تعارض های زناشویی زوج ها مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهر اصفهان انجام گرفت.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج های  مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان در سال 1392 که دارای تعارض های زناشویی بودند را شامل می شد.و از بین آنها 15 زوج  با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه  کنترل قرار داده شد. داده ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی(حمام چی،  2005)و تعارض های زناشویی(ثنایی و همکاران،  1387)جمع آوری شد.سپس گروه های آزمایش 8 جلسه(60 دقیقه ای)هر یک تحت زوج درمانی های متمر کز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری  قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید و نشان داد که زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری به موجب کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض های زناشویی زوج ها گردیده است.نتایج همچنان نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی و زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش تعارض های زناشویی زوج ها اثربخشی بیشتری داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، زوج درمانی شناختی- رفتاری ، تحریف های شناختی بین فردی ، تعارض های زناشویی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 423
نام نویسنده: جوان محبوب، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک­های ارتباطی، هویتی و سبک ­زندگی زنان معتاد با عادی و تاثیر مداخله مبتنی بر         "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی بر این نوع سبک­ها، در زنان معتاد مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد بوده است. این پژوهش در گام اول توصیفی از نوع همبستگی است و در گام دوم شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه اول شامل 90 زن مراجعه کننده به مرکز فرهنگ­­ سرای غدیر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری مطالعه دوم عبارتند از کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد که تعداد 30 نفر از آنان با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. های الگوهای ارتباطی، سبک­های هویت و سبک زندگی برای هر دو گروه اجرا شد. تعداد جلسات برای درمان  این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه­ای تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ­ها را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه­های سبک ارتباطی سازنده متقابل، سبک ارتباطی اجتناب متقابل، سبک زندگی، سبک هویت به تعویق افتاده، سبک هویت آشفته و هویت زودرس گرفته زنان عادی و معتاد تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های هویتی و سبک زندگی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری دارد اما مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های ارتباطی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  سبک­ های ارتباطی ، سبک زندگی ، سبک­ های هویت ، زنان معتاد ، واقعت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 337
نام نویسنده: بهروزي فر، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

با توجه به نقشي كه عزت نفس در نگرش افراد نسبت به خود و جامعه ايفا مي كند و ارتباطي كه به نظر مي رسد با عوامل زير بنايي ارتكاب جرم و آسيب هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي ناشي از آن دارد، و با در نظر گرفتن پژوهش هاي محدود در رابطه با شيوه هاي افزايش عزت نفس در زندانيان بر آن شديم جهت انتخاب روش درماني موثرتر براي رسيدن به هدف فوق به مقايسه ميزان اثر بخشي دو روش گروه درماني شناختي - رفتاري و اصالت وجود - انسانگرايانه در افزايش عزت نفس زندانيان بپردازيم.

اين مطالعه يك تحقيق تجربي از نوع شبه آزمايشي مي باشد. 45 نفر از زندانيان متمايل به شركت در برنامه هاي درماني ،‌انتخاب گرديده و سپس به صورت تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. روي دو گروه روشهاي درماني شناختي - رفتاري و اصالت وجود- انسانگرايانه اجرا شد و يك گروه بعنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. قبل از شروع جلسات ، پس از پايان جلسات و پس از گذشت سه ماه از آن آزمون عزت نفس كوپر اسميت اجرا گرديد.

با توجه به نتايج تحليل واريانس، ميانگين نمره عزت نفس آزمودني هاي دو گروه آزمايشي و گروه گواه در ابتدا با هم تفاوت معني داري نداشت . پس ا ز اعمال متغير مستقل (گروه درماني) بين ميانگين نمره عزت نفس گروه هاي آزمايشي و گروه گواه تفاوت معني داري مشاهده شد، ولي بين دو شيوه درماني تفاوت معنا داري ديده نشد. اين نتايج سه ماه پس از پايان جلسات گروه درماني نيز ادامه داشت.

بطور كلي مي توان فرض كرد عواملي كه بيشترين نقش را در افزايش عزت نفس اعضاي گروههاي آزمايشي داشته اندمربوط به خصوصيات و ويژگي هاي مشترك گروه درماني چون جو صميمانه و محترمانه ، ابزار آزاد احساسات، همبستگي گروهي و درك همدلانه باشد تا تفاوت زير بنايي شيوه هاي درماني.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.