دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع دکترا
مرتب شده بر اساس عنوان

    1234567   >


تعداد نتایج به دست آمده: 69 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: Anthony gallo، michael
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1993
تعداد صفحات: 218
چکیده: 

the purpose of this study was to investigate the effect direct and unrestricted access to the interner had on a group of high school teachers. Based on the naturalistic inquiry paradigm (lincoln and guba,1985)  this study explored the barriers these eachers encountererd when using the interner , how and when they elected to use the internet the factors that influenced their contiinued use of the internet, and the transitions they experienced from using the internet .

During the second half of the 1992-93 academic year, seveen teachers - selected through the srategy of typical - case sampling and representing six academic disciplines - were observed and interviewed with regard to their daily use of the internet . Using patton s (1990) three approaches to interviewing , the teachers participard in weekly informal conversational interveiws .monthly group meetings in qhich general interview guides were employed . and monthly standardized open - ended interviews. interviews were conducted by a four-member research team . Daraanalysist was based in part on Miles and huberman s (1984) model of data reduction and display . and spradley s (1979) task of dornain analysis.

the findings of this study revealed that high school teachers interner experiences were consistent with many of the reported findings from computer - mediates communications resarch involving college teachers and with the results of emerging telecomunication research involving college teachers. the study showed that: (1) teachers experienced problems of comprehemsion relatedto both the internet and their Macintosh computers technical problems and time - related problems.(2) internet usage was primarly a function of teachers schedules. work loads degrees of success using internet  applications and the relevancy of the resources discovered(3) continued internet use the qas influenced by how teachers viewed the internet - they found it to be exciting were awed by its resources and felt it reduced their feelings of isolation and (4) teachers underwent several transitions that appeared to be effected by the internet including change in attitudes toward education and changes in teaching behaviors and classroom dynamics.

one implication of the findings is that teachers is that teachers require (a) angoing internet training(b) thecnical support (c) home internet access and (d) time in which to learn and incorpirate the internet in to  their classes.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيريطرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 153
نام نویسنده: sadeghi، ahmad
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1980
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- پرسشنامه


کلید واژه ها:  higher education ، administeration


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 312
نام نویسنده: khadivi zand، mohamad mehdi
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1978
تعداد صفحات: 301
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: claud، prevost


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 293
نام نویسنده: salehi fadard، javad
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 2003
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

this research examined the asequacy of cognitive - motivational theory(cox&klinger,1988,1990;klinger,1995)tor integrating cognitive and motivational predictors of alcohol consumption . it did so by evaluating the role of motivational structure and attentional bias for alcohol- related stimuli in predicting drinking bahabiour. the study use an abridged version of the personal concerns inventory (PCI), perceived stress scale (PSS), shipley institute of living scale (SILS), a self - report inventory of alcohol use , two versions of a computerised stroop test , and a post -stroop memory test and emotional valence ratings . in experiment 1 -3 ,128 university students and 50 inpatient alcohol abusers completed the instruments . experiment 1 revealed that . after other variables had been controlled in a hierarchical multiple regression model, maladaptive motivation and alcohol attentional bias scores were significant predictors of studentsalcohol consumption . expetiment 2 reveales that (a) drinking problems predicted srudents executine cognitive function ( ECF ),(b)students ECF did not predict their motivatinal structure , and (c) students attentionad bias for alcohol abusers has a poorer ECF than students , (b)alcohol abusers showed greater attentional bias for alcohol- related stimuli than did students ,(c)alcohol abusers had poorer motivation than students , (d)motivational distinctions among different alcohol abusers cold be identified , (e)alcohol abusers ECF impairment predicted their degree of maladaptive notivation, and (f)alcohod abusers attentional bias for alcohol related stimuli was independent of their ECF.because there has been a gap between prior research on attentional bias for alcohol - related stimuli and applications of the findings of this research in trearment , a new , computerised traning programme called the Alcohol attention diversion training programme (AADTP)was developed in the current research to help alcohol abusers overcome their attentional bias for alcohol.in experiment 4,nine detoxified alcohol abusers took part in an evaluation of the training . results revealed that , after training with the AADTP ,the trainees attentional bias for alcohol - related stimuli, but nit their bias for other concern - related stimuli , considerably decreased . overall, the results of the research indicate that (a) motivational structure and alcohol attentional bias are important correlates of drinking behaviour among non-depenlent and depent drinkers , and (b) AADP is an effective , alcohol - specific intervention to help alcohol abusers overcome their drinking difficulties. >> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 278
نام نویسنده: خالق خواه، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

 پژوهش حاضر به مقایسه دیدگاه‌های غزالی و کرکگور درباره رابطه عقل و دین و اشارات آن در تربیتِ‌دینی پرداخته است. در این باره بر اساس پیشینه نظری موضوع، ابتدا نظریه‌های راجع به رابطه عقل و دین و تربیتِ‌دینی مورد بحث قرار گرفته است.

 سپس دیدگاههای کرکگور و غزالی در خصوص رابطه این دو و تربیتِ‌دینی متناسب با آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. از دیدگاه کرکگور نظر به قالب فکری وی مولفه هستی‌مندی (شناخت، آزادی، فردیت و احساس دلشوره) و ایمان و رابطه آن با عقل (انفسیت، شورمندی، جهش، برهانهای کرکگور بر ضد استدلال آفاقی و مراحل حیات) مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز با توجه به قالب‌های فکری او اشعریت، مخالفت با فلسفه، تصوف، ایمان و عقل مورد بحث قرار گرفت.

 مبتنی بر مبانی پیش گفته به مفهوم تربیتِ‌دینی از منظر کرکگور و غزالی پرداخته شده و اهداف، اصول و روش‌هایی که با این مفهوم تناسب دارند، بیان گردیده است. از دیدگاه کرکگور برای تربیتِ‌دینی دو مرحله استخراج گردید. از آنجایی که فرد برای رسیدن به مرحله حیات دینی باید ویژگی‌هایی داشته باشد، در مرحله اول ابتدا ویژگی‌هایی که باید کسب شود (آزاد بودن، شناخت خود و فردیت داشتن)، مورد نظر قرار گرفت. و در مرحله دوم انفسیت، شورمندی و جهش مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز نظر به تقسیم او از انسانها، تربیتِ‌دینی نیز برای سه گروه مختلف ارائه شد. اولین گروه، عوام هستند که برای این گروه عادت و عمل محوری و برای گروه خواص اهل برهان، خردورزی و در نهایت برای خواص اهل تصوف، تقدم الهام بر تعلیم، التزام و ارتباط شریعت با طریقت، توام نمودن تفکر با تطهیر قلب مورد توجه قرار گرفت. در ادامه به روشهای مورد نظر برای رسیدن به مولفه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان به مقایسه نظرات این دو اندیشمند در دو بعد میزان استفاده از عقل در جهت توجیه باورهای دینی و میزان توجه به ایمان از دیدگاه کرکگور و غزالی پرداخته شد و نقدهایی که بر این نظرات مطرح شده ذکر گردید. نتیجه نهایی اینکه ایمان‌گرایی را می‌توان با توجه به نظرات این دو اندیشمند در تربیتِ‌دینی مورد توجه جدی قرار داد، اگر چه در این راه می‌توان از عقل نیز به عنوان مقدمه‌ای در جهت رسیدن به حیات دینی بهره برد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتیجه گیری  فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  عقل ، دین ، تربیت دینی ، ایمان گرایی ، کرکگور ، غزالی


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومآخذ- نتيجه گيريطرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: ناظمی، شمس الدین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

فهرست مطالب>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 270
نام نویسنده: اكبري بورنگ، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 332
چکیده: 

امروزه کیفیت آموزش، به ویژه در آموزش مجازی که روز به روز توسعه می یابد، اهمیت زیادی دارد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مدام به ارزیابی از کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آموزش، باورهای آموزشی آموزش گران است. باورهای آموزشی از جمله جهت گیری های برنامه درسی شکل دهنده رفتار آموزشی آموزش گران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تدریس مجازی استادان با توجه به جهت گیری‌های برنامه درسی آنان و ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت بود. این پژوهش از نو ع ترکیبی (کمی و کیفی) بود. به این منظور از دو روش کمی و کیفی به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شد. جامعه آماری شامل استادانی که در دوره های مجازی دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم و حدیث شهر ری و جامعه المصطفی قم فعالیت داشته اند و دانشجویانی که درس یا دروسی را با این استادان شیوه مجازی گذرانده بودند را در بر گرفت. در بخش کمی 179 استاد و 988 دانشجو به شیوه طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز با 31 استاد و 42 دانشجو مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه های "کیفیت تدریس" و "جهت گیری های برنامه درسی" و در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار spss نسخه 16 و Lisrel نسخه 5/8 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. همچنین از روش توصیفی تحلیلی جهت ارائه الگوی مفهومی تدریس مجازی باکیفیت استفاده شد. یافته ها نشان داد که جهت گیری رفتارگرایی رویکرد غالب استادان بود. در بررسی تفاوت جهت گیری های برنامه درسی استادان بر حسب دانشگاه محل خدمت آنان، تفاوت معناداری در جهت گیری انسان گرایی و به گزینی شوآب میان استادان دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد مشاهده شد. استادان زن در مقایسه با استادان مرد جهت گیری انسان گرایی و به گزینی شوآب را در سطح بالاتری ارزش گذاری نمودند. دانشجویان شرکت کننده در دوره های مجازی کیفیت تدریس مجازی استادان شان را در سطح مطلوبی ارزیابی نکردند. کیفیت آموزش مجازی استادان بر حسب جهت گیرهای برنامه درسی و مرتبه علمی آنان متفاوت بود. دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، کیفیت تدریس مجازی استادانشان را در سطح بالاتری ارزش گذاری کردند. در پایان الگوی تدریس مجازی با کیفیت بر اساس مطالعه اسناد و مدارک مربوط و نتایج بخش اول پژوهش پیرامون جهت گیری های برنامه درسی و کیفیت تدریس مجازی ارائه شد. این الگو عناصر آموزشگر، فراگیر و فرایند یاددهی-یادگیری (طراحی، اجرا و ارزشیابی) را دربر گرفته، با کمک متخصصان و مدرسان آموزش مجازی اعتبار بخشی و در پایان الگوی نهایی تدریس مجازی با کیفیت ارائه گردید.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جهت گيري هاي برنامه درسي ، آموزش مجازي ، كيفيت تدريس مجازي ، الگوي تدريس مجازي ، استادان ،  دانشجويان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 430
نام نویسنده: صحبت لو، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

این‌که انسان فرهیخته چگونه انسانی است و با چه معیارها و ویژگی‌هایی می‌توان چنین انسانی را به عنوان محصول تعلیم و تربیت محک زد، همواره سؤال اساسی برای فیلسوفان بوده است. فیلسوفان تربیتی نیز در پاسخ به این سؤال گاه به طور مستقیم وگاه از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیم و تربیت اظهار نظرکرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، معرفی انسان فرهیخته از دیدگاه ابن‌سینا و نقد مبانی فلسفی آموزش‌وپرورش ایران دربارهی انسان فرهیخته از دیدگاه وی است. دراین پژوهش از روش فلسفی (بررسی تحلیلی، انتقادی و استنتاجی) به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شده است. در پژوهش‌حاضر به منظور شناسایی تصویر انسان فرهیخته در نظام آموزش و پرورش‌کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش به‌منزلهی مهم‌ترین سند معرف این نظام مورد توجه قرارگرفته است. مبانی فلسفی تربیت، ویژگی‌ها و مختصات هر دو دیدگاه درباره انسان فرهیخته به طورتفضیلی و در قالب عناوین متعدد مطرح گردیده و مورد نقد قرارگرفته است. یافته‌های به دست آمده نشان دادکه در حوزه هستی‌شناسی، ابن‌سینا مفهوم انسان فرهیخته را با مفاهیمی چون: خداوند به عنوان مبدأ خالق هستی، حاکمیت نظام علیت بر جهان هستی، غایتمندی در نظام هستی، اعتقاد به سلسله مراتبی بودن نظام هستی و پیدایی کثرت در عوامل هستی در یک مجموعه می‌نگرد؛ در قلمرو معرفتشناسی ابن‌سینا، انسان فرهیخته را در گسترهی هستی می‌نگرد: چنین انسانی در این قلمرو، به دنبال کسب معارف وعلوم است که او را به سعادت و نیکبختی برساند، از عقل، استدلال، شهود، عرفان و الهام به عنوان ابزارهای متنوع کسب معرفت بهره می‌برد. ابن‌سینا در حوزه ارزش‌شناسی، تصویری‌که از انسان فرهیخته ارائه می‌دهد شامل موجودی دارای جمیع‌صفات واوصاف واجب‌الوجود، موجودی دارای اراده واخلاق تغییرپذیر، ارزش‌های سلسله مراتبی و پذیرای زیبایی به عنوان امری عینی است. سرانجام در قلمرو انسان‌شناسی وی انسان فرهیخته را به‌منزلهی موجودی واجد اصالت روح، اجتماعی، متفاوت ازنظر برخورداری از عقل، برجستگی وجه عرفانی در رسیدن به کمال نهایی، تفوق لذایذ معنوی وعقلی بر لذایذ جسمانی و شهوی به تصویر می‌کشد. یافته‌های به دست آمده از مبانی فلسفی هستی‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: جوهر هستی در جهان خداوند است؛ هستی واقعیت دارد؛ خداوند مبدأ وغایت هستی است؛ خداوند خالق جهان و مالک، مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم است؛ هم مبدأ ومقصد جهان هستی خداوند است؛ فرد فرهیخته با این مسائل اصلی آشنا شده و در رفتار وکردار خود نیز عامل به این موارد است. مهم‌ترین مسائل اساسی مبانی معرفت‌شناسی شامل موارد زیر می‌باشد؛ انسان توانایی شناخت را دارد، معرفت انسان نسبی است، معیار اعتبار علم انسان، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت است. حواس، عقل، شهود، وحی و الهام به عنوان ابزارهای شناخت انسان هستند. عقل به عنوان مهم‌ترین ابزار شناخت انسان است، انسان در شناخت اشیاء و پدیده‌ها و جهان هستی با محدودیت‌هایی مواجه است. مبانی‌انسان‌شناسی انسان فرهیخته سند نیز شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: انسان مخلوق خداوند، و موجودی مرکب از جسم و روح است. حقیقت انسان، روح او است. انسان مجموعه‌ای از استعدادها و توانایی‌ها است و به عنوان اشرف مخلوقات هستی از قدرت تفکر و تعقل برخورداراست. او موجود برگزیده خداوند است؛ موجودی اجتماعی است؛ دارای اراده و اختیار بوده و در مقابل کارهایش مسئول است. همچنین عمده‌ترین مباحث اساسی مبانی ارزش‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: قرآن، مبانی دین اسلام وآموزه‌های ائمه‌اطهار (ع)، قانون اساسی، سند چشم‌انداز، رهنمودها و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تربیت چنین انسانی به عنوان منبع تعیین ارزش‌ها می‌باشد. ارزش‌ها ثابت، مطلق و غیروابسته به افراد هستند؛ دارای سلسله مراتب هستند؛ آن‌چه که اهمیت بیشتری دارد، ارزش‌های معنوی است. مقولات ارزشی نظیر؛ تولّی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، اعتدال، عدالت، رأفت، احسان، گذشت و بخشش، توجه به هنر و زیباشناسی در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه بوده است. نتایج بررسی نشان دادکه مبانی فلسفی تربیت در هر دو دیدگاه در بستر دینی؛ یعنی اسلام شکل گرفته است، در نتیجه در هر دو دیدگاه، بنیان‌های نظری در تربیت انسان فرهیخته آموزه‌های دینی و قرآنی بود. بررسی مبانی فلسفی تربیت نشان دادکه تصویرانسان فرهیخته را نمی‌توان تنها ذیل مبحث مبانی انسان‌شناسی مشاهده کرد. این تصویر در سند در لابه لای مباحث حوزه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی قابل بازیابی است. از نقاط مشترک هر دو دیدگاه این است که، هدف غائی از تربیت انسان فرهیخته، رسیدن به قرب الهی است و بر تربیت فردی دیندار، با ایمان، با اخلاق و درستکار، معتقد به قرآن وآموزهای دینی و سنت رسول اکرم (ص) تأکید شده است. در نظام تربیت سینوی، رشد و توسعه ذوق و رفتارهای هنری، توجه به نیازهای اجتماعی، بالابردن شناخت و آگاهی افراد تربیت یافته در ارتباط با ارزش و قداست کار و معاش حلال، موردتأکید جدی قرارگرفته است. همچنین نتایج پژوهش نشان دادکه انسان فرهیخته سینوی در ویژگی‌ها و مختصاتی نظیر: داشتن نگرش غیر ابزاری به دانش، حرفه‌گرایی و فراگیری شغل، ابعاد تربیت، مراحل تربیت، دانش و معلومات، عقلانیت، تفکر انتقادی، جامعیت ویکپارچگی متمایز از انسان فرهیخته سند آموزش وپرورش است. در نظام تربیتی سینوی تربیت عرفانی (کشف و شهود) نقش برجسته‌ای دارد. در تربیت انسان فرهیخته سینوی اهداف واسطه‌ای به وضوح مشخص و قابل تحقق است. نقد انسان فرهیخته سند آموزش‌وپرورش ایران بر اساس آرای ابن‌سینا نشان دادکه معیارها، شاخص‌ها و ویژگی‌های بیان شده با توجه به شرایط و مقتضیات زمان در جایگاه متفاوتی با نظر ابن‌سینا قرار دارد. ریشه اصلی این تفاوت به نوع نگاه ابن‌سینا به هستی، ماهیت انسان، رابطه انسان با خدا باز می‌گردد. از دیگر تفاوت آن‌ها این است که ابن‌سینا به انسان بیشتر از زاویه عقل می‌نگریسته وگوهر انسان را همان عقل او می‌دانسته‌اند، در نتیجه انسان تربیت یافته در نظام تربیتی سینوی عقل‌گرا و انسان فرهیخته سند واقع‌گرا می‌باشد. درنظام تربیت سینوی اهداف: زیستی- جسمانی، اعتقادی- اخلاقی، فرهنگی- هنری (موسیقی و ادبیات عرفانی)، عقلانی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان اهداف واسطه‌ای (میانی) در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه قرارگرفته است. در سند ساحت‌های شش‌گانهی: اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی وسیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فن‌آوری جهت رسیدن به حیات طیبه به عنوان اهداف میانی درنظرگرفته شده است. در هر دو دیدگاه اهداف اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی، زیستی و جسمانی و هنری مورد توجه بوده است. در نظام تربیت سینوی تربیت حرفه‌ای، هنری و زیباشناختی وعقلانی از ویژگی‌های برجسته و مثبت آن است. و در سندآموزش وپرورش با توجه شرایط و مقتضیات زمانی و نیازمندی‌های جامعه کنونی تربیت در بعد علمی و فن‌آوری انسان فرهیخته از نکات مثبت و برجسته آن است. با توجه به ارزش دیدگاه ابن‌سینا دربارهی انسان فرهیخته و امکان به‌کارگیری آرای او در باب تربیت انسان فرهیخته درآموزش و پرورش ایران، ضروری است که در بازنگری مبانی نظری سند آموزش‌وپرورش آرای ابن‌سینا مورد توجه جدی قرار گیرد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  مبانی فلسفی تربیت ،  انسان فرهیخته ، ابن‌سینا ،  سعادت ،  سند آموزش‌وپرورش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: ابوترابی، رزیتا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

هایدگر در «هستی و زمان» در پی پرسش از هستی، به اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین پرداخته است. غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر تحقق دازاین اصیل است که بواسطه‌ی آزادی از سلطه‌ی کسان به هستیِ خودینه‌اش دست می‌یابد. بنابراین تعلیم و تربیت از منظر هایدگر فرایند رهاسازی فراگیر تلقی می‌شود؛ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در این راستا رسالتی بس عظیم را بر عهده می‌گیرد چرا که می‌بایست فرد را نسبت به هستیِ خود و رابطه‌ای که با این هستی دارد، و چگونگی درک و دریافت هستی آگاه کند. این رساله در جهت تحقق این هدف، بر اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین متمرکز گشته است؛ و با تأکید بر کتاب «هستی و زمانِ» هایدگر، چهار سوال تحقیق در رابطه با دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال‌های در- جهان- هستن، یافت‌حال، فهم و پروا مطرح شده‌اند.  در این راستا در هر قسمت پس از طرح و توضیح نظرات هایدگر، دلالت‌های تربیتیِ این آراء استنتاج، بررسی و نقد شدند. لازم به ذکر است که در فصل سوم پس از بررسی دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال در- جهان- هستن و آراء منتقدان هایدگر، الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر ارائه گردید؛ و با بررسی و نقد آن الگوی مینوی تعلیم و تربیت تدوین گشت. الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر بر اساس تاریخ‌مندی داسمن و دازاین ارائه شده است؛ و از آن جا که زمان‌مندی دازاین هایدگر بر مکان‌مندی وی بنا گردیده است، تعلیم و تربیت از نظر هایدگر در این الگو به شرایط زمانی و مکانی وابسته دانسته شده است. از طرفی تعلیم و تربیت مورد قبول برای افراد هر مکان نیز بنا بر میانگین جامعه یا داسمنی تعریف شده که مبین هنجارهای جامعه است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه دازاینی اصیل است که آگاه به چرایی افکار، رفتارها و اعمال خود است؛ و با بررسی مداوم این امور باعث اصلاح و حرکت رو به جلوی جامعه و علوم مختلف می‌شود. در فصل آخر رساله ضمن جمع‌بندی از یافته‌های تحقیق، دلالت‌های  تربیتی مطرح در فصول پیشین برای ترسیم نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر به منظور تحقق دازاین اصیل، تحت مقولات تدریس، برنامه‌ی درسی، ارزشیابی و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز سازماندهی و ارائه شده است.

از نظر هایدگر یادگیری زمانی صورت می‌گیرد که موضوع، مورد نیاز و دلمشغولی فراگیر باشد. بنابراین اولین گام در تدریس، مهیا کردن شرایط یادگیری است که با نظر به مکان‌مندی و زمان‌مندی فراگیران به منظور فهم خودینه‌ی صورت می‌گیرد؛ و این امر بیانگر تدریس در معنای هایدگری به‌عنوان اجازه دادن به یادگیری است. معلم از منظر هایدگر هنرمندی است که کار هنری‌ای چون تدریس را ارائه می‌کند و تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر باید شرایطی را برای فهم خودینه‌ی فراگیران مهیا کند تا به نظاره‌ی حقیقت هستی بنشینند.  این امر می‌تواند با تدوین برنامه‌ی درسی مناسب، فراهم کردن شرایط یادگیری با بکارگیری معلمانی آگاه که خود به نحوی خودینه به هستی گشوده شده‌اند، آماده کردن موضوعات، متون و موادی که به گشودگی اصیل فراگیران کمک کند، انجام گیرد. با نظر به معنای پروا به مثابه رابطه‌ای که فراگیر با هستیِ خود دارد و بر مبنای آن روابط خود با سایرین و جهان پیرامونی خود را تعیین می‌کند، برنامه‌ی درسی از منظر هایدگر شامل تمام مطالبی خواهد بود که بر مبنای رابطه‌ی فراگیر با خود، و سایر هم‌دازاینی‌ها و هستنده‌ها در راستای تحقق هستیِ خودینه‌ی وی مورد نیاز فراگیر است. بنابراین برنامه‌ی درسی فراگیر با نظر به در- جهان- هستنِ وی و محیط پیرامونی‌اش تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به آن که از نظر هایدگر بینش دازاین نسبت به خود به شفافیت نقش مقوم جهان و هم‌دازاینی‌ها در هستیش بستگی دارد، برنامه‌ی درسی از نظر هایدگر می‌تواند شامل تمام موضوعاتی باشد که به شناسایی جهان و افراد پیرامون فراگیر به عنوان عناصر دخیل در ساخت هستیِ وی می‌پردازند. بنابراین تمامی موضوعات علوم مشروط به روشن شدن نقش آن‌ها در تقویم اگزیستانس فراگیر در این برنامه قرار می‌گیرند.

ارزشیابی از منظر هایدگر با آگاهی معلم از پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌برداشت خود و تصریح آن‌ها برای تشخیص و کنترل‌شان توأم است که این امر امکان درگیر شدن معلم با متن برای فهم جهان ذهنی فراگیر و آگاهی از آن را فراهم می‌کند تا در نهایت با تصدیق و یا تغییر پیش‌فهم‌ها به تعبیری مناسب از کار فراگیر دست یابد. از نظر هایدگر دازاینِ اصیل، آزاد است که هستیِ خود را طرح افکند و مسئول زندگی خویش است. او  باید دیگران را نیز آزاد سازد تا هستیِ خود را برگزینند و توانایی‌های خویش را تحقق بخشند. از منظر هایدگر، در این دگرپرواییِ اصیل، معلم به گونه‌ای با دیگران رفتار می‌کند که آن‌ها بتوانند آن که می‌توانند باشند، بشوند. لذا رابطه‌ی معلم- فراگیر وسیله‌ای برای رسیدن به استانداردهای از پیش تعیین شده نیست. در این جا خلاقیت اصیلی به دلیل گشودگی اصیل رخ می‌دهد. این گشودگی در تلاش‌های معلم هم برای فهم کیفیت اشتغال فعلی فراگیر است و هم برای کمک به او برای گوش فرا دادن به آن چه تفکر در این اشتغال فرامی‌خواند. لذا در تقابل با نظارت عصر ماشینی و ارزشیابی استاندارد شده برای نیل به کیفیت، روابط شاعرانه معلم- فراگیر در حد بالایی متقابل و بر مبنای اعتماد است که این حافظ کیفیت یادگیری فراگیر و صحت مواد آموزشی است. همچنین در این دیدگاه توجه به حال، فهم و هستیِ خودینه‌ی فراگیر در روابط معلم و فراگیر از اهمیت زیادی برخوردار است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه 


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  هایدگر ، در- جهان- هستن ،  فهم ، یافت‌حال ،  پروا ، تعلیم و تربیت مینوی ، نیم‌رخ کلاس درس

    1234567   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.