دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 686
نام نویسنده: شاکر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

مقدمه: نوجوانی دوره‌ای است که فرد در تلاش برای حفظ استقلال از والدین و دستیابی به نظم جویی هیجان است. به همین خاطر تعارض و درگیری والدین و نوجوان در این دوره سنی تا حدی افزایش می یابد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی ویژه والدین (برنامه ارتباط) بر کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجان دختران نوجوان انجام شد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در سال 92 انجام شده است. نمونه هدف شامل20 نفر بودند که از بین دختران 17-15 سال مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهر مشهد که بیشترین نمره را در زمینه مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده کسب نمودند، انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از سیاهه رفتاری کودک (CBCL) و نظم جویی هیجان گراس و جان (ERQ) انجام شد. مادران گروه آزمایش در 10 جلسه 5/1 ساعته گروه درمانی متمرکز بر دلبستگی شرکت نمودند؛ درحالیکه گروه کنترل، مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نمایان ساخت که میانگین نمرات کلی مشکلات درون سازی شده، همچنین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معناداری پایین بود (001/0P<). در ادامه بررسی ها مشخص شد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، نمرات مشکلات برون سازی شده، مشکلات سلوک و رفتار پرخاشگرانه کمتری را گزارش دادند (001/0P<). در مقیاس نظم جویی هیجان نیز، نوجوانان گروه آزمایش در استفاده از فرونشانی هیجانی، کاهش معناداری را گزارش نمودند. همچنین نوجوانان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس ارزیابی مجدد، افزایش معناداری را نشان دادند (001/0P<). : نتایج این پژوهش نشان داد که درمان متمرکز بر دلبستگی در کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجانی موثر می باشد. یافته های این پژوهش می­تواند کاربردهای بالینی در پیگیری و درمان مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده نوجوانان داشته باشد.

فهرست مندجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نوجوان ،  درمان متمرکز بر دلبستگی ، درون سازی شده ، برون سازی شده ، نظم جویی هیجان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: یزدان فر، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: قراي، مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: قوامی، ايرج
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 39
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: زسول زاده طباطبای، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: حیدری، غلامحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: دانش (نيازي)، فرشته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: مسعودی فر، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: پاپری، حيدر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: علوی، سرورالسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1354
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.