دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 522
نام نویسنده: قطب، ایمان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

یکپارچه کردن درمان مبتنی بر پژوهش در محیط های بالینی، در حال حاضر از مهم ترین اولویت ها در درمان سوء مصرف مواد است.  از طرفی با افزایش فزاینده مصرف مورفین ها و به خصوص متاآمفتامین ها در کشور و ناکامی نسبی درمان نگهدارنده با متادون برای مهار این معضل، نیاز به یک درمان منسجم و قدرتمند روانشناختی که شخصیت و سبک زندگی بیماران را هدف قرار دهد، به شدت احساس می شود.  از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه اثر بخشی مدل ماتریکس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد بود. آزمودنی های گروه کنترل (21/6 SD= ؛41/36 Mean age= ؛15N=) و آزمایش (27/5 SD=  ؛6/32 Mean age= ؛15N=) که همگی آنها مرد بودند از بین مددجویانی که به تازگی از زندان آزاد شده و در اداره مراقبت های بعد از خروج مشهد (یکی از واحدهای سازمان زندان های خراسان رضوی) تحت درمان نگهدارنده با متادون بودند، به صورت تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند.  گروه آزمایش، مدل درمانی ماتریکس را دریافت کرد که12جلسه آموزش خانواده، 16 جلسه مشاوره فردی/خانوادگی، 34 جلسه گروه پیشگیری از بازگشت و 28 جلسه گروه مهارت های اجتماعی را شامل می شد.  گروه کنترل نیز مداخله های رایج در اداره مراقبت را که شامل ویزیت های پزشکی و جلسه های مشاوره پراکنده روان­شناختی بود، توسط همان درمانگر دریافت کردند.  در پایان پژوهش، نتایج، تفاوت معناداری را در تعداد موارد تست مثبت مورفین و متاآمفتامین بین گروه کنترل و آزمایش نشان دادند، به طوری­که در گروه کنترل 13% تست مورفین ها و 5/56% تست متاآمفتامین مثبت بودند، در حالی­که در گروه آزمایش هیچ مورد تست مورفین مثبت دیده نشد و فقط 2/2% تست متاآمفتامین مثبت بود. مقایسه میزان متادون مصرفی قبل و بعد از اجرای پژوهش، بین دو گروه کنترل و آزمایش نیز تفاوت معناداری را نشان داد، به طوری­که میانگین متادون دریافتی در گروه کنترل قبل از آزمایش 9 سی سی و بعد از آن 2/9 سی سی بود، در حالی­که میانگین متادون دریافتی در گروه آزمایش قبل از آزمایش 2/8 و بعد از آن6/3 بود.  بعد از گذشت چهار ماه از اتمام مداخله درمانی در گروه آزمایش، متغیرهای فوق دوباره مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاکی از ماندگاری مداخله های درمانی بودند.  یافته های اضافی دیگری نیز در مرحله پیگیری بدست آمده و مورد تحلیل قرار گرفتند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  متاآمفتامین ، مورفین ، متادون درمانی ، مشاوره فردی ، گروه درمانی ، گروه آموزش خانواده

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.