دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 523
نام نویسنده: تربتی، زهرا
نویسنده دوم: شریعتی، نگین
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان شادکامی انجام گرفت.سوالات اصلی یاین پژوهش این بود که آیا بین جهت گیری مذهبی افراد(درونی و بیرونی) و میزان شادکامی آنان رابطه ای وجود دارد؟و آیا متغییرهای یاد شده در سطوح سنی و تحصیلی مختلف متفاوت اند؟پژوهش حاضر این رابطه را در 50 نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کرده است.ابزارهای سنجش در این تحقیق شامل شادکامی آکسفورد 29سوالی،با سوالات چهارجوابی،نمرات بین0تا 87،توسط گلزاری (1383)ترجمه و هنجار گردیده است،و نیز جهت گیری مذهبی آلپورت (21سوالی) بودند.این تحقیق به کمک ضریب همبستگی پیرسون و نیز آزمون تی گروه های مستقل تحلیل گردید.نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که:

1-بین شادکامی و جهت گیری مذهبی درونی رابطه معنا دار وجود دارد

2-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر شادکامی تفاوت معنا دار وجود ندارد

3- میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنا دار وجود دارد

4-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

5- میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر شادکامی تفاوت معنادار وجود ندارد

6-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنادار وجود ندارد.

7-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.