دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 274
نام نویسنده: جامه بزرگ، مرضیه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نياز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مؤلفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون­هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهایت، مورد نظر در مجموع بر روی نفر 122 هنرآموز، 27 کادر مدیریتی و 162 نفر از هنرجويان هنرستان‌های فني و حرفه‌ای اجرا شد. با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، شرکت کنندگان شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای را در دو سطح اهمیت و عملکرد ارزیابی و رتبه بندی کردند. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري، آزمون اثرات بين آزمودنی‌ها و آزمون t همبسته)، همچنین دو مدل ارزیابی نیاز (مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) استفاده شد. شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای به تفکیک از دیدگاه سه گروه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای، از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی، و از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان به دست آمد و در نهايت، 26 شایستگی حرفه‌ای مورد نیاز كه در دیدگاه سه گروه مشترك بود، ارائه شد. همچنين، با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد كه بين وضع موجود (سطح عملكرد هنرآموزان در شایستگی‌های حرفه‌ای) و وضع مطلوب (ميزان اهميت شایستگی‌های حرفه‌ای) اختلاف و فاصله وجود دارد. به علاوه، بین ديدگاه سه گروه از شایستگی‌های حرفه‌ای نيز تفاوت و اختلاف وجود داشت. بر اساس این یافته‌ها، توصیه شده است که همه 79 شایستگی حرفه‌ای باید مبنایی را برای ایجاد برنامه‌های درسی تربیت معلم شکل دهد. به علاوه، شایستگی‌هایی حرفه‌ای که نمره اختلاف بالایی بین سطح اهمیت و عملکرد داشتند باید به عنوان اولویت هایی برای برنامه‌های درسی قبل و ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شوند.            

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش و پرورش فنی و حرفه ای ، هنرآموز فنی و حرفه ای ، شایستگی های حرفه ای مورد نیاز ، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ، مدل ارزیابی نیازهای بوریچ ، مدل تحلیل کوآدرانت

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.