دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 528
نام نویسنده: لامعی، بی بی عفت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

اهمالکاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.  تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تاخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می کند.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است.  مطالعه اول با هدف بررسي رابطه بين ساختار انگیزشی و اهمالکاری تحصیلی  در دانشجويان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.  در اين پژوهش 97 نفر از دانشجویان (47% مرد،3/1  SD=،21 M=) به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت و های فرم دموگراتیک دانشجویان، اهداف شخصي (PCI)، احساس كنترل(SCI)، اهمالکاری تحصیلی(PASS) را تکمیل نمودند.  نتایج نشان داد که الف) افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين سن و احساس كنترل منفي اهمالکاری تحصیلی را افزايش مي دهد و افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين احساس كنترل مثبت و انگيزش انطباقی اهمالکاری تحصیلی را كاهش مي دهد.  ب) بين ساختار انگيزشي انطباقی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد ج) بين احساس کنترل مثبت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد. د) بين احساس کنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و ذ) بين ساختار انگيزشي انطباقی و اهمالکاری تحصیلی دانشجويان رابطه معنادار و معکوس(منفی) وجود دارد.  در مطالعه دوم كه با هدف بررسي اثربخشي برنامه‌ي غني سازي و ارتقاي زندگي در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجويان شاهد انجام شد.  20  نفر از آزمودنی های داوطلب (50% مرد،2/1SD= ،2/21 M=) مطالعه اول که ساختار انگیزشی غیر انطباقی  و اهمالکاری بالا را نشان مي دادند، دعوت شدند كه به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش (10=N) و کنترل  (10=N) جایگزین شدند.  نتایج بدين قرار بود: (الف) روش کوتاه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي در بهبود اهمال‌کاری تحصیلی دانشجويان مؤثر است ؛ (ب) ساختار انگیزشی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل، سازگارانه تر و انطباقی تر شد؛ (ج) بين احساس كنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (د) بين نمره احساس کنترل مثبت گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ذ) بين نمره احساس کنترل منفی گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ر) بين ساختار انگیزشی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (ز) بين ساختار انگیزشی انطباقي و احساس کنترل عمومی دانشجويان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی ، اهمالکاری تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، احساس کنترل ، برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی ، دانشجويان شاهد

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.