دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 548
نام نویسنده: بهرامی، بتول
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

در حال حاضر سرطان یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی جهان و نیز کشور ما محسوب مي‌شود. معمولاً متخصصان، در بررسی بیماری‌های طبی مزمن نظیر سرطان، علل و عوامل زیستی را عامل سبب ساز مطرح می‌کنند، اما اخیراٌ ثابت شده است كه عوامل فوق به تنهايي نقش تعيين­ كننده­اي در بروز سرطان نداشته بلكه برخي از متغيرهاي شخصیتی، رفتاری و روان‌شناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمينه مساعدي براي ابتلای افراد به این بیماری و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان به آن را ايجاد مي­كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرانه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه  بیماران سرطانی بودند که ظرف مدت پژوهش به کلینیک رضا، ایثار، بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) و مطب دکتر کوشیار در شهر مشهد مراجعه کردند. از مجموع آنها 156 زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات جمعیت شناختی، فرم کوتاه نسخه فارسی ­ نظم جویی شناختي هيجان، مقیاس تنظیم هدف، فرم کوتاه پنج عاملی شخصيت (FFI-NEO ) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکميل نمودند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد الگوی پیشنهادی اولیه از برازش خوبی برخوردار نیست؛ بنابراین در الگوی اولیه اصلاحاتی صورت گرفت. پس از آن، نتایج حاکی از برازش الگوی پیشنهادی اصلاح شده بود( 71/129  = χ 2  ، 98  = df  ، 082/0 = RSMEA، 87/0GFI = ، 82/0AGFI =  ). بر اساس این الگو، متغیرهای برون گرایی و نوروزگرایی به ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشت. همچنین، برون گرایی به واسطه راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم مثبت و متغیر نوروزگرايي به واسطه راهبردهای  ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم منفی بر کیفیت زندگی این بیماران داشت. لازم به ذکر است که تمامی این روابط از لحاظ آماری معنادار بود (05/0p>). : از يافته‌هاي اين پژوهش استنباط مي‌شود يکي از عوامل میانجی مهم تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی در این رابطه، راهبردهاي نظم جویی شناختي هیجان است، که بعد از تجربه رويداد تهديدآميزی مانند سرطان، براي نظم­دهي هيجان‌هاي خود بکار مي‌گيرند. بنابراين در برنامه‌هاي درماني بايد توجه خاصي به آموزش راهبردهاي شناختي نظم جويي هيجان به ويژه راهبردهاي سازگارانه همچنین تنظیم هدف صورت گيرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: کوشیار، مهدی
کلید واژه ها:  نظم جویی شناختی هیجان ، تنظیم هدف ، کیفیت زندگی ، سرطان

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.