دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 656
نام نویسنده: غیاثی گیشی، مهدی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر آموزش جامعی از کنش های اجرایی (حافظه کاری، برنامه ریزی و اولویت بندی، خود نظم جویی هیجان، سازماندهی، خود نظارتی و خود کنترلی) بر اساس الگوی ملتزر در مدرسه به همراه نوروفیدبک و بررسی میزان تاثیر گذاری این آموزش ها بر روی کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهنجار می باشد. روش: در چهار چوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، از بین  دانش آموزان  پسر با دامنه سنی   11-10 کلاس چهارم ابتدایی دردسترس که شرایط حضور در پژوهش را داشتن 36 نفر از آنها  به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره(گروه آموزش و نوروفیدبک، گروه آموزش به تنهایی و گروه کنترل) قرار داده شدند. گروههای آموزش و نوروفیدبک و گروه آموزش به تنهایی در 16 جلسه آموزشی کنش های اجرایی براساس الگوی ملتزر  و گروه آموزش و نوروفیدبک علاوه بر این آموزش ها در 8 جلسه ی آموزش نوروفیدبک شرکت نموده و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان، خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی فام و تیلور هنجار یابی شده توسط درتاج  در پیش و پس از جلسات آموزش فردی و گروهی گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کواریانس تک متغیره و  تحلیل کواریانس چند متغیره بود. یافته ها: پس از آموزش در هر دو گروه آموزش و نوروفیدبک و آموزش به تنهایی میانگین نمرات در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش و میانگین نمرات در خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی افزایش یافت این در حالی بود که میانگین نمرات دانش آموزان در گروه آموزش و نوروفیدبک نسبت به گروه آموزش به تنهایی در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش بیشتر و در دیگر آزمون ها افزایش بیشتری نشان داد. و این نتایج معنادار بود. : پس از آموزش دانش آموزان گروه آموزش و نوروفیدبک بهبود بیشتری در کنش های اجرایی در زندگی روزمره، حافظه کاری کلامی و دیداری- فضایی نسبت به گروه آموزش به تنهایی و کنترل نشان دادند که بیانگر تاثیر گذاری بیشتر آموزش کنش های اجرایی به همراه نوروفیدبک نسبت به آموزش به تنهایی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، حافظه کاری ، عملکرد تحصیلی ، الگوی ملتزر ، نوروفیدبک

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.