دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مجله های علمی سه رشته علوم تربیتی، روان شناسی و کتابداری پرداخته است. هدف آن است که معلوم شود چه تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به مقاله علمی تبدیل می شود؟ نویسندگان (اعضاي هیئت علمی، فرهیختگان شاغل) به چه میزانی به پایان نامه ها استناد می کند؟ سهم استناد هر یک از دانشگاهها، دانشکده ها و رشته های سه گانه مورد نظر در جایگاه استناد کننده و استناد شونده چقدر است؟ روند زمانی استناد دهی به پایان نامه ها به میانگین زمانی استناد ها به چه صورت است؟ منبع گردآوری داده ها، مجله های علمی و تخصصی هر سه رشته بوده است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذورکاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رشته کتابداری با اختصاص نیمی از استنادها به خود، در مرتبه اول و رشته روانشناسی با اختلاف ناچیزی از رشته علوم تربیتی پیشی گرفته است. بین فراوانی استناد های سه رشته، تفاوت معناداری در جهت برتری رشته کتابداری وجود دارد. اما از نظر فراوانی مقاله های برگرفته از پایان نامه، تفاوت معناداری بین سه رشته وجود ندارد. از میان استناد کنندگان به پایان نامه، اعضا هیئت علمی با 62% بیشترین استناد را به پایان نامه ها داشته اند. اعضا هیئت علمی با مرتبه مربی با (24%) بیشترین و استادانی که دارای مرتبه علمی بالاتر بودند با (2.58%) کمترین استناد را داشته اند. در مقایسه استنادکنندگان سه رشته، به جز در مرتبه دانشیاری در دیگر مراتب علمی دانشگاهی، تفاوت معنادار در جهت برتری رشته کتابداری مشاهده می شود.

از یافته های جالب آنکه از مجموعه 187 استناد به پایان نامه، 180 مورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و 7 مورد آن به پایان نامه های دکتری استناد شده است. برخی از دانشگاهها و دانشکده ها در نقش استناد کننده و استناد شونده شاخص بوده اند. ازجمله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز و ...

از نظر فاصله زمانی استناد، بیشترین میانگین زمانی استناد 7.04% سال مربوط به کتابداری و کمترین میزان (6.45%) سال مربوط به رشته روانشناسی بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که میزان استفاده از پایان نامه ها در کل سه رشته، زیر 10% می باشد. بیشترین میزان استفاده از پایان نامه (20.90%) متعلق به رشته کتابداری و کمترین آن (4.25%) مربوط به رشته علوم تربیتی بوده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.