دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: کاظمی، شبنم
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بنچ-مارکینگ خدمات الکترونیکی (وب سایت)، اطلاع­رسانی، مرجع و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی ایران از طریق شناسایی کتابخانه ­های دا نشگاهی الگو در هر یک از این خدمات و مقایسه دیگر کتابخانه ­­ها با آن است.

 روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بود: کتابخانه­های مرکزی ده دانشگاه­ برتر ایران و کتابداران کتابخانه­های مرکزی این دانشگاه­ ها. در مرحله نخستین این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند که از انواع نمونه­ گیری­های غیراحتمالی است، استفاده شد. با توجه به هدف­های پژوهش و لزوم بررسی بنچ-مارکینگ در کتابخانه­های دانشگاهی، سه کتابخانه مرکزی دانشگاه­های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد به عنوان نمونه­ای هدفمند از جامعه اول پژوهش انتخاب شدند. در مورد کتابداران
نمونه­گیری صورت نگرفت و تمام آن­ها (162 نفر) در کتابخانه­های سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش تعیین اعتبار محتوا نشان داد که مطابق با سؤال­های پژوهش بوده و همان اجزای مورد­نظر را سنجیده است، و از روایی لازم برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری ()، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش­های بخش الکترونیکی 91 درصد، اطلاع­رسانی 87 درصد، مجموعه­سازی 94 درصد، مرجع 97 در­صد و در کل 75 درصد بدست آمد که نشان می­دهد هماهنگی درونی و ثبات بین سؤال­های بالا است و در نتیجه وسیله اندازه گیری از پایایی لازم برخورداراست.

یافته­ ها: در بخش­های خدمات الکترونیکی، مجموعه ­سازی و مرجع، میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه فردوسی بالاتر از دو کتابخانه دانشگاهی دیگر (تهران و شریف) است. بدین معنی که در این بخش­ها این کتابخانه به عنوان کتابخانه الگو در نظر گرفته می­شود. همچنین در بخش خدمات اطلاع ­رسانی؛ با توجه به بالاتر بودن میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نسبت به دوکتابخانه دیگر، این کتابخانه به عنوان الگو شناخته شد. در دو بخش خدمات الکترونیکی و مجموعه­سازی در بین سه کتابخانه دانشگاهی صنعتی شریف، تهران و فردوسی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در دو بخش اطلاع­رسانی و مرجع تفاوت معنادار وجود ندارد و در این دو بخش با توجه به میانگین، رتبه­بندی کتابخانه­ها انجام شد. در مقایسه تک­­ تک کتابخانه دانشگاهی الگو با دو کتابخانه دیگر در هر یک از خدمات، نقاط قوتی برای کتابخانه الگو ذکر شده است. با توجه به این نقاط قوت که در واقع نقاط ضعف کتابخانه دانشگاهی دیگر است، آن کتابخانه دانشگاهی می­تواند بعضی از عادات و ساختار سازمانی-اجرایی خود را در راستای آن نقاط مثبت تغییر دهد تا بهبود حاصل شود

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بنچ-مارکینگ، ،  کتابخانه­ های دانشگاهی ، خدمات الکترونیکی ،  خدمات اطلاع ­رسانی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.