دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: پورحاجی، رویا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش شامل عوامل فردی (باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی)، محیطی- سازمانی (محدودیت زمانی، فشارهای محیطی) در دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود. روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر مدل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و در سال تحصیلی 95-1394 بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 400 نفر تعیین گردیدکه به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. دو محقق ساخته رعایت اخلاق پژوهش و تعیین سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش، ابزارهای به کار گرفته در پژوهش حاضر بودند. پاسخ دهی به سوالات پژوهش از طریق آزمون های رگرسیون چندگانه به روش همزمان، رگرسیون چندگانه به روش کدگذاری تصنعی و آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتایج نشان داد که  از میان متغیر های موثر بر اخلاق پژوهش، تنها دو مولفه محدودیت زمانی و فشارهای محیطی قابلیت پیش بینی رعایت اخلاق پژوهش را دارند. متغیر محدودیت زمانی در تمامی گروه ها و متغیر های باورهای دینی و ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی دانشجویان فنی مهندسی می تواند سهم موثری در رعایت اخلاق پژوهش میان دانشجویان داشته باشد. نتایج آزمون نشان داد که بین گروه های تحصیلی تفاوت معناداری در رعایت اخلاق پژوهش وجود دارد و بین رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان علوم دامی کشاورزی با دانشجویان فنی مهندسی تفاوت بیشتری وجود داشت . میانگین رعایت اخلاق پژوهش در گروه علوم دامی- کشاورزی از سایر گروه ها بیشتر بود، سپس رعایت اخلاق پژوهش به ترتیب در گروه های علوم پایه و  علوم انسانی و در نهایت در گروه فنی مهندسی دیده شد. با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت‌گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاق در پژوهش می‌تواند مبدأ شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی بزرگ‌تر گردد. بهتر است تا تاثیر سایر عوامل موثر بر اخلاق پژوهش بین دانشجویان مشخص شود و در جهت بهبود رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه ها مبادرت شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، عوامل فردی ، عوامل محیطی - سازمانی، دانشجو

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.