دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: جلیلی، فاطمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افت تحصیلی و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده و بدین گونه سالیانه هزینه‌های گزافی را بر خانواده‌ها و جوامع تحمیل می کند. بنابراین باید تلاش شود تا عوامل موثر بر این مهم را شناخت تا از بروز آن جلوگیری شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت‌های حل مساله اجتماعی در ارتباط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان بین دانشجویان دانشگاه فردوسی است. به همین منظور تعداد 382 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و چهار ‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی و اضطراب امتحان بین آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. برایندها نشان داد که این مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد. اما ضریب مسیر گاما از سبک‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه به متغیر خودتنظیمی هیجانی ضریب مسیر ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. یافته‌های دیگر پژوهش در ارتباط با سبک‌های فرزندپروری با مهارت‌های حل مساله اجتماعی نشان داد که ضریب مسیر گاما سبک فرزندپروری مقتدرانه به مهارت‌های حل مساله اجتماعی ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اما سبک‌های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه ضریب مسیر مثبت، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد. ضریب مسیر بتا مهارت‌های حل مساله اجتماعی به اضطراب امتحان ضریب مسیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد. قسمت دیگر فرضیه اصلی پژوهش حاضر نشان داد که ضریب مسیر بتا خودتنظیمی هیجانی به اضطراب امتحان ضریب مسیر منفی، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک‌های فرزندپروری ادراک شده ، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی ، اضطراب امتحان

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.