دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: وحیدی، الهه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

با توجه به اهمیت زیاد دوران کودکی و روابط والد ـ کودک در پایه‌ریزی شخصیت، سلامت روانی و ظرفیت‌های یادگیری افراد، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزش فرزندپروری، که هدف اصلی آن بهبود رشد و یادگیری کودکان است، و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت رابطه مادران و کودکان و باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان انجام شد. بدین منظور ابتدا بر اساس تلفیق رویکرد تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) و نظریه اصلاح‌‍‌پذیری ساختاری شناختی (SCM)، برنامه آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)" تدوین شد. نمونه این پژوهش 29 زوج مادر و کودک 4 تا 6 ساله بودند که به روش در دسترس از بین مهد کودک‌های شهر مشهد انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در 12 جلسه آموزشی شرکت نمودند و اصول و مهارت‌های فرزندپروری را آموزش دیده و تمرین نمودند. نتایج در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از ‌های ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری و سه خرده مقیاس از آزمون هوش وکسلر پیش‌دبستانی بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)"، کیفیت رابطه مادران و کودکان، باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان را بهبود می‌بخشد و بر این اساس برنامه آموزش فرزندپروری DIR-MISC می‌تواند به عنوان یک برنامه آموزش فرزندپروری کارآمد با هدف کمک به بهزیستی والدین و کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش فرزندپروری ، رابطه مادر-کودک ، خودکارآمدی والدینی ، حل مساله شناختی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.