دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: اسماعیلی، فاطمه اسماعیلی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

یکی از عوامل مهم موفقیت معلمان پرورشی در زمینه­ی تربیت دانش­آموزان جایگاه(نقش الگویی) آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلمان پرورشی در میان دانش­آموزان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان فاروج تشكیل داده­اند، نمونه آماری پژوهش شامل 261 نفر که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق دو پرسش­نامه محقق ساخته محبوبیت و مقبولیت است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها به دو صورت توصیفی و تحلیلی بوده است، برای مشخص­شدن تفاوت بین گروه­های معلمان از نظر رتبه­ نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت از  آزمون فریدمن استفاده شده است و برای بررسی این موضوع که آیا میانگین نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت معلم پرورشی معنادار است، میانگین نمره معلم پرورشی با خط برش(90% نمره) و(70% نمره) مقایسه شده است. برای این منظور از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد معلمان پرورشی در میان معلمان رتبه سوم را از لحاظ محبوبیت و مقبولیت و نقش الگویی به­دست آورده­اند. از آنجا که معلمان پرورشی نقش بسیار مهمی در زمینه تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها و شکل بخشیدن به شخصیت دانش­آموزان دارند، از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که معلمان پرورشی از لحاظ نقش الگویی "نسبتا اثرگذار" هستند، و برای اینکه  معلمان پرورشی به اهداف تعیین شده در زمینه­ی تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها برسند می­بایستی جایگاه مناسبی(جایگاه نخست در میان معلمان دیگر و کسب میانگین بالاتر از 90 درصد نمرات) را از لحاظ محبوبیت، مقبولیت و نقش الگویی  کسب کنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  جایگاه معلم ، نقش الگویی ، محبوبیت ، مقبولیت

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.