دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: سعیدی‌ مهر، معصومه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: کتابخانه­ ها برای همگام شدن با تغییر و تحولات و در نتیجه پیشرفت سازمانی، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آنها نیازمند پژوهش هستند. بدین منظور لازم است در محیط کتابخانه شرایط و امکانات لازم جهت تسهیل و تشویق انجام پژوهش مهیا باشد. با توجه به اهمیت ایجاد محیط مستعد پژوهش در کتابخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق شرایط مناسب پژوهشی مطرح شده توسط بلاند و روفین در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی و دستیابی به شواهدی است که نوعی رابطه مثبت بین این شرایط و حجم پژوهش­ های کارکنان کتابخانه ­ها را نشان دهد. همچنین شناسایی موانع موجود در تحقق محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های دانشگاهی و عمومی و مقایسه این دو محیط از نظر میزان باروری پژوهشی، از دیگر اهداف پژوهش است.

روش ­شناسی: این پژوهش، از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

 برای گردآوری داده­ ها، از یک محقق ساخته، شامل یازده ویژگی محیط پژوهشی بارور، مطرح شده توسط بلاند و روفین، شامل وجود اهداف مشخص، تأکید بر پژوهش، فرهنگ، وضعیت گروه، مدیریت مشارکتی، ارتباط، منابع و امکانات، وسعت و قدمت گروه یا سازمان و گوناگونی اعضاء، استخدام و آموزش، پاداش­ ها­ و رهبری استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، میانگین کلی محیط بارور پژوهش در کتابخانه­ های عمومی 2/77و در کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی 3/22 است. وضعیت محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های عمومی، کمتر از حد متوسط و در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، بیشتر از حد متوسط بود که نشان دهنده باروری بیشتر محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی در مقایسه با کتابخانه­ های عمومی است.

 در کتابخانه های عمومی، پاداش­ ها (2/9)، فرهنگ (2/65)، تأکید بر پژوهش (2/6)، ارتباط (2/56)، رهبری (2/55)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (2/5)، منابع و امکانات (43/ 2) و وسعت و قدمت (2/32) عواملی بودند که به لحاظ  پایین­تر بودن از سطح متوسط، دچار ضعف بودند. نقاط قوت در زمینه باروری محیط پژوهشی در این کتابخانه­ ها، سه عامل وضعیت گروه (3/04)، مدیریت مشارکتی (3/23) و اهداف مشخص (3/56) بودند. در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، به غیر از دو عامل رهبری با میانگین 2/99  و وسعت و قدمت با میانگین 2/88، در سایر عوامل، شامل تأکید بر پژوهش (3/06)، فرهنگ (3/11)، منابع و امکانات (3/15)، ارتباط (3/18)، پاداش­ها (3/18)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (3/2)، وضعیت گروه (3/4)، مدیریت مشارکتی (3/59) و اهداف مشخص (3/8) شرایط مناسبی داشتند. همچنین میزان فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی با امتیاز 428 بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های عمومی، با امتیاز (126/25)بود که این یافته نیز مبین بارورتر بودن محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد راهنمای دوم: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  محیط پژوهشی بارور ، کتابداران ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابخانه­ های دانشگاهی ، کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، ،  خصوصیات محیط پژوهشی بلاند و روفین

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.