دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 872
نام نویسنده: بالندری، الهام
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی در زنان افسرده اجرا شد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه‌آزمايشي بوده و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل اجرا گردید. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از زنانی بودند که با شکایت افسردگی و مشکلات بین‌فردی، در پاییز سال 1394 به کلینیک روانشناسی و مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مشاورة پیدایش مراجعه کردند. نمونه به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل جای داده شدند. سپس ‌های افسردگی، کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی بر هر سه گروه اجرا شد. در ادامه گروه آزمایشی اول تحت درمان گروهی مبتنی بر روابط موضوعی و گروه آزمایشی دوم تحت درمان گروهی هیجان مدار قرار گرفتند؛ همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخلة درمانی دریافت نکرد. پس از پايان جلسات درمان، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي سطوح اثربخشي مداخلات از آزمون‌های T  و كوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دهندة آن بود که هر دو مدل درمانی به‌طور معناداری قادر به کاهش نشانه‌های افسردگی هستند. همچنین در تأثیر بر متغیرهای کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی درمان روابط موضوعی موفق نبود؛ اما درمان هیجان‌مدار نتایج مطلوبی نشان داد. مقایسة این دو شیوة درمان نیز نشان داد که بین آن‌ها به لحاظ آماری تفاوت معناداری در تأثیر بر افسردگی و کیفیت روابط موضوعی وجود ندارد؛ اگرچه در کاهش صفات هم‌وابستگی تفاوت معناداری داشتند. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که هر دو این مدل‌ها برای درمان افسردگی کارآمدی کافی دارند؛ اما به نظر می‌رسد که درمان هیجان‌مدار در اثربخشی بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی موفق‌تر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی روابط موضوعی ، گروه‌درمانی هیجان‌مدار ، افسردگی، کیفیت روابط موضوعی ، هم‌وابستگی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.