دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 873
نام نویسنده: پارسایی، ناهید
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه­ي راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختي هيجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرماني مقابله­اي و کودکان عادی انجام شد. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده­ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 123 کودک از مهدکودک های ناحیه 2 مشهد انتخاب شدند و مادران آنها نظم‌جویی شناختی هیجان و علایم مرضی کودکان را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می­رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار ضروری است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نافرماني مقابله­اي ، راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان ، راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.