دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 874
نام نویسنده: علی اکبری، آسیه علی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی  مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان بازمانده از تحصیل که در دبیرستان بزرگسالان دکترحسابی مشغول تحصیل مجدد بودند به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 14 جلسه گروه درمانی مثبت گرا دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏های سرمایه‌های روانشناختی و DASS توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس‏آزمون نمرات سرمایه‏های روانشناختی در آزمودنی‏های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آنها کاهش معناداری داشته است. : یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که گروه درمانی مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل موثر بوده است.

فهرست مندرجات

منلع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مثبت گرا ، سرمایه‏های روانشناختی ،  اضطراب، افسردگی ،  استرس، زنان بازمانده از تحصیل

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.