دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 481
نام نویسنده: رشیدی، ثریا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

نظام آموزش و پرورش ایران همپای تغییرات عمده‌ در برنامه‌های درسی سایر نظام‌های آموزش‌و­‌پرورش دنیا در صدد اجرای نوآوری‌های گوناگون در برنامه‌های‌درسی مدارس می‌باشد. اجرا و نهادینه‌‌شدن این تغییرات و نوآوری‌ها به عوامل تسهیل‌کننده‌‌ی فراوانی نیازمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی با توجه به نقش عوامل تسهیل‌بخش اجرا در مدارس ابتدایی شهر مشهد  انجام شد. چهارچوب مورد استفاده در این بررسی شاخص های نهادینه شدن آیزمن و عوامل تسهیل‌بخش اجرای نوآوری موردنظر ایلای بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و براساس روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه معلمان ابتدایی شهر مشهد با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 357 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و از این بین داده‌های مربوط به 250 نفر جمع‌آوری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو نوع محقق‌ساخته حول خرده مقیاس‌های شاخص‌های نهادینه‌شدن و عوامل تسهیل‌بخش اجرا استفاده شد. روایی محتوایی ‌ها توسط شش تن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تایید شد. پایایی ‌‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. از طرفی عوامل تسهیل‌بخش‌اجرای ارزشیابی‌توصیفی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. هم‌چنین یافته‌های مربوط به فرضیه پژوهش حاکی از آن بود که کل مقیاس عوامل تسهیل‌بخش اجرای ارزشیابی توصیفی رابطه مثبت و معناداری با نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی  دارد و می‌تواند نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی کند و در بین این عوامل‌تسهیل‌بخش‌اجرای نوآوری، مؤلفه‌های دانش و مهارت، دسترسی به منابع، داشتن زمان، مشارکت و رهبری می‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی را پبش‌بینی کنند . اما مؤلفه‌های نارضایتی از وضع موجود، پاداش‌ها و انگیزه‌ها و تعهد نمی‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی را پبش‌بینیکنند. به بیان دیگر این مؤلفه‌ها دارای قابلیت معناداری در پیش‌بینی نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی نمی‌باشند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جعفری ثانی، حسین
کلید واژه ها:  ارزشیابی‌توصیفی ، نهادینه شدن نوآوری ، عوامل تسهیل‌بخش‌اجرا ، نوآوری ، تغییر برنامه‌درسی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.