دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 876
نام نویسنده: سمانه،
نویسنده دوم: ، اسحاق زاده
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

هدف: اختلال وسواس کندن مو پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و جسمانی می‌شود. با این‌ حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانگری در کاهش نشانه‎ها، افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 18 نفر که تشخیص اختلال وسواس کندن مو را دریافت کرده بودند با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست، مقیاس اضطراب بک و مقیاس افسردگی بک را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری) در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند. گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) تحت درمان با داروی سیتالوپرام با دوز پایهی 40 میلیگرم در روز قرار گرفتند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نداشتند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را در میزان نشانه‎های اختلال موکنی (933/75 F=)، افسردگی (324/13 F=) و اضطراب (324/13 F=) افراد گروه رواندرمانگری، دارو درمانگری و لیست انتظار در سطح 05/0 نشان داد. کاهش نشانه‎های موکنی، افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری)، به‎طور معناداری بیشتر از گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) و گروه لیست انتظار بود.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  آموزش معکوس‎سازی عادت ، اختلال وسواس کندن مو ، اضطراب ، افسردگی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سیتالوپرام

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.