دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: جمشیدی فرد، هما
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دو دانشگاه‌ فردوسی مشهد و علوم‌ ‌پزشکی مشهد بود.

روش و ابزار: این پژوهش کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه­ های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته­ های کتابداری یا غیر کتابداری مشغول به کار بودند. این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه‌هاي مرکزي و دانشکده‌اي و بیمارستانی جمعاً شامل 19 کتابخانه بودند. در اين پژوهش، با توجه به استفاده از دو ابزار و مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، از دو روش نمونه‌گیری بهره گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از کتابداران با ، از روش نمونه­ گيري تصادفی طبقه­ اي نسبتي استفاده شد. برای انجام مصاحبه از روش نمونه‌گیری غیراحتمالاتی گلوله برفی استفاده شد. در روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،81 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و برای گردآوری داده­ ها از محقق ­ساخته استفاده شد. در بخش دیگری، با ده نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای مصاحبه شد. یافته­ ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم ­افزار اس ­پی ­­اس ­اس تحلیل گردید.

یافته­ ها: یافته ­های به ­دست آمده نشان داد، به طور کلی وضعیت اجرای مدیریت دانش در بین کتابخانه‌های دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، بیش‌تر از حد متوسط بود. کتابداران کتابخانه‌های مورد نظر در مؤلفه‌های «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در اجرای مدیریت دانش با چالش‌های زیادی روبه رو بودند و از نظر عوامل «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد بررسی تفاوت چندانی باهم نداشتند. ترتیب اولویت عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی در مقایسه با هم، یکسان بود. عامل فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی با بیش‌ترین چالش‌ها و عامل فناوری با کم‌ترین میزان چالش در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی روبه بودند.

واژه ­های کلیدی:  مدیریت دانش، کتابخانه‌های دانشگاهی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری، نیروی انسانی، فناوری دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی ،  فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، رهبری ،  نیروی انسانی ، فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.