دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: رجبی، فهیمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف: بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­ کننده از ایستگاه­های مطالعه بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه ­های مطالعه در شهرستان مشهد استفاده کرده‌اند و کتابداران مسؤول طرح ایستگاه مطالعه بود. برای نمونه­ گیری در جامعه اول، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ­ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین شد. از این تعداد 172 برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ­ها، محقق ­ساخته بود، در جامعه دوم، از روش سرشماری استفاده شد و ابزار گردآوری داده ­ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، روش تحلیل تفسیری و  نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: میزان رضایت افراد از کتاب­های ایستگاه مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود، هم­چنین میزان رضایت افراد از محل قرار­گیری ایستگاه ­های مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. ایستگاه ­های مطالعه در ارتقای مطالعه افراد به نسبت موفق بوده و نقش آن­ها در ارتقای مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. میانگین میزان مطالعه افراد با اجرای طرح ایستگاه مطالعه افزایش یافته بود. بین زنان و مردان در استفاده از ایستگاه مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشت. هم­چنین یافته ­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استفاده از ایستگاه مطالعه و متغیر سطح تحصیلات و گروه سنی وجود نداشت. از نظر کارشناسان ایستگاه مطالعه، این طرح تأثیر به ­­سزایی در افزایش میزان مطالعه شهروندان داشته است و طرح ایستگاه مطالعه را در ترویج فرهنگ کتابخوانی موفق دانسته ­اند. هم‌چنین بیان کردند که برای موفقیت بیش‌تر طرح ایستگاه­ مطالعه، نیاز به زمان و تبلیغات زیاد است. گسترش تعداد ایستگاه­های مطالعه در سطح شهر، تبلیغات بیش‌تر در جراید و نقاط مختلف شهر برای شناساندن طرح ایستگاه مطالعه، تنوع دادن بیش‌تر به کتاب­های این ایستگاه‌ها از پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایستگاه­ مطالعه بود.

واژه­ های کلیدی: ایستگاه مطالعه، ترویج مطالعه، فرهنگ کتابخوانی، شهرستان مشهد، نهاد کتابخانه­ های عمومی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ایستگاه مطالعه ، ترویج مطالعه ، فرهنگ کتابخوانی ، شهرستان مشهد ، نهاد کتابخانه های عمومی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.