دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 182
نام نویسنده: عدلی، زهرا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر افزایش مهارتهای سواد اطلاعاتی مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی بود.

روش:پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش،طرح پیش آزمایشی(طرح تک-گروهی با پیش آزمون-پس آزمون)یا شبه آزمایشی بود.جامعه آماری،کلیه مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی دارای مدرک تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که با روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای،60نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از و در تحلیل داده ها ازآزمون های استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف،آزمون t-test دو جامعه وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها:با بررسی عناصر سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش مشاهده شد که تفاوت معناداری در میانگین عناصر سواد اطلاعاتی افزایش یافته بود.همچنین با بررسی مهارتهای مقدماتی و مهارتهای پایه مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش وجود دارد;بطوریکه مهارتهای سواد اطلاعاتی بعد از آموزش یافته بود.همچنین با بررسی میانگین سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش در افراد با تحصیلات کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین سواد اطلاعاتی افراد مقطع کارشناسی ارشد با کاردانی و کارشناسی وجود دارد;بطوریکه میزان سواد اطلاعاتی افراد با کارشناسی ارشد بیشتر از کاردانی و کارشناسی بود;اما تفاوت معنی داری در سواد اطلاعاتی کاردانی و کارشناسی به دست نیامد.

اصالت/ارزش:کتابخانه های عمومی به منظور اجرای برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی باید ابتدا یک شناخت از میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی و اثرگذاری آموزش بر کاربرانشان به دست آورند.با این شناخت میتوانند به برنامه ریزی بهتری برای آموزش سواد اطلاعاتی،شامل لزوم آموزش،براورد هزینه ها،کیفیت آموزش و از همه مهمتر توجیه مسئولین به منظور سرمایه گذاری در این امر بپردازند.پژوهش حاضر با این هدف به انجام رسید و بنابراین میتوان از یافته های پژوهش به منظور برنامه ریزی آموزش سواد اطلاعاتی متناسب با سطح تحصیلی کاربران بهره گرفت.

کلیدواژه ها:آموزش سواد اطلاعاتی،مهارتهای سواد اطلاعاتی،مراجعان،کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی         

فهرست مندرجات

فهرست منابع ماخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، مهارتهای سواد اطلاعاتی ، مراجعان ، کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.