دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 487
نام نویسنده: کوهساری، معصومه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود رهبری مدیران مدارس برمبنای چهارچوب رهبری متوازن در مدارس موردمطالعه شهر مشهد و نیز شناسایی راهبرد­های بهبود رهبری مدرسه می­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته (طرح کمی-کیفی) استفاده شد. جهت گردآوری داده‌های موردنیاز از ، مصاحبه نیمه ساخت‌یافته و همچنین گروه کانونی بهره گرفته شد. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت تحلیل داده‌های کمی از روش‌های آماری توصیفی و به منظور تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کمی، میزان مسئولیت­ها و رفتارهای رهبری مدیران از سطح متوسط بالاتر بود و آن­ها به صورت معناداری به سمت تغییرات درجه دو گرایش داشتند. این درحالی است که در نتیجه تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، مسئولیت‌ها و رفتارهای مدیران بیشتر به کارکردهای سنتی مدیریت از قبیل «سازمان‌دهی»، «مدیریت امور مالی»، «نظارت و ارزیابی» و «جهت‌گیری قانونی شدید»گرایش دارند و مدیران بیشتر به سمت تغییرات درجه یک تمایل دارند. علاوه براین، برمبنای نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه گروه کانونی، «جذابيت بخشيدن به حرفه مديريت آموزشگاهي»، «بازتعریف وظایف و مسئولیت­های مدیران مدارس»، «نیاز به بهبود مستمر»، «آموزش و بهسازي مدیران آموزشگاهي»، «بهبود سياست انتخاب و انتصاب مديران آموزشگاهي»، «بازنگری برنامه­ ها، مقررات و ضوابط مديريت آموزشگاهي»، و «توسعه مشارکت اثربخش با سایر نهادهای علمی» از مهم‌ترین  راهبردهای بهبود رهبری مدرسه به شمار می‌روند.

کلید واژه ها:رهبری مدرسه،راهبردهای بهبود رهبری مدرسه

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رهبری مدرسه ، راهبردهای بهبود رهبری مدرسه

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.