دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 489
نام نویسنده: حسین پناه، مهدی
مقطع تحصیلی: دکترا
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 370
چکیده: 

     همسو با تغییرات پیچیده و سریع جامعه مدرن امروزی، چالش‌های مهم و نیازهای جدیدی به حوزه‌ی آموزش و پرورش وارد شده است که از جمله‌ی ‌این نیازها، توسعه مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان از دوره‌ی ابتدایی است. هدف این تحقیق، ارزیابی وضعیت موجود و تعیین راهبرد آموزشی اثربخش برای پرورش شایستگی‌های پژوهشی در برنامه درسی دوره‌ی دوم ابتدایی است که در چهار مطالعه انجام شده است. در مطالعه اول، با توجه به عدم شناسایی شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی در ادبیات نظری و پژوهشی تحقیق و با استفاده از رویکرد طراحی یا ایجاد یک مدل از پایه(الگوی بیهام و مایر)، این شایستگی‌ها طی پنج گام شناسایی شدند. در گام‌های اول و دوم، شایستگی‌های پژوهشی از نظرات تعدادی از صاحبنظران، متخصصان و معلمان خبره، استخراج گردید. در مرحله سوم، برای تلخیص و دسته‌بندی شایستگی‌های به دست آمده، از تکنیک دلفی استفاده شد که در نتیجه آن، شایستگی‌های پژوهش مورد نیاز شناسایی شدند. سپس برای هر شایستگی سه سطح تعریف و مصادیق عملکردی هر سطح مشخص گردید و متخصصان سطح متناسب با دوره دوم ابتدایی را تعیین نمودند. در مرحله چهارم، شایستگی‌های پژوهشی شناسایی شده و سطح تعیین شده برای هر شایستگی  با ضریب کاپای کوهن اعتباریابی شدند و در مرحله آخر، چارچوب شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی ترسیم گردید. در مطالعه دوم، میزان توجه به شایستگی‌های پژوهشی در برنامه‌های درسی دوره‌ی دوم ابتدایی در وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه درسی قصد شده، میزان توجه به شایستگی‌های پژوهشی در کتاب‌های‌ درسی و راهنمای معلم دوره‌ی دوم ابتدایی با روش تحلیل محتوا بررسی شد و مشخص گردید که به شایستگی‌‌های تفکر، استدلال، جمع‌آوری اطلاعات، برقراری ارتباط و همکاری توجه بیشتری نسبت به سایر شایستگی‌ها شده است. جهت ارزیابی برنامه‌ ‌درسی اجرا شده، از چک‌لیست مشاهده‌ی فرایند یاددهی-یادگیری شایستگی‌های پژوهشی استفاده شد؛ که شواهد دال بر عدم توجه به برخی از شایستگی‌های پژوهشی داشت. برای ارزیابی میزان اکتساب شایستگی‌های پژوهشی در برنامه‌ ‌درسی کسب‌ شده، از ابزارهای گوناگون شامل آزمون‌‌ قلم-کاغذی و آزمون شفاهی، آزمون‌ عملکردی، سنجش مشاهده‌ای، آزمایش در موقعیت واقعی یا شبیه سازی‌ شده و ارزیابی نمونه کار استفاده گردید؛ که نتایج حاکی از ضعف یادگیری دانش‌آموزان در شایستگی‌های پژوهشی بود. در مطالعه سوم، برای پرورش شایستگی‌های پژوهشی از راهبرد چهار مؤلفه‌ای وان مرینبور(4C/ID) استفاده شد. در این راهبرد، تکالیف کامل یادگیری، اطلاعات روش کاری، اطلاعات حمایتی و خرده تکالیف برای دروس علوم تجربی، مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش دوره‌ی دوم ابتدایی طراحی شد و برای ارزیابی اثربخشی آن در مطالعه چهارم از روش شبه‌ آزمایشی(طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل) استفاده شد. داده‌ها در این مطالعه با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، تجزیه و تحلیل شدند و مشخص گردید که راهبرد طراحی شده در همه‌ی دروس، منجر به یادگیری بهتر نسبت به روش‌های جاری شده است. در این مطالعه، همچنین میزان اثربخشی راهبرد طراحی شده در درس تفکر و پژوهش با دروس علوم تجربی و مطالعات اجتماعی مقایسه گردید. نتیجه این بررسی نشان داد که میزان اثربخشی راهبرد طراحی شده در درس تفکر و پژوهش با دروس علوم تجربی و مطالعات اجتماعی تفاوت معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها: شایستگی‌های پژوهشی، دوره‌ی دوم ابتدایی، راهبرد پرورش شایستگی‌های پژوهشی، برنامه‌ی‌درسی

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  شایستگی‌های پژوهشی ، دوره‌ی دوم ابتدایی ، راهبرد پرورش شایستگی‌های پژوهشی ، برنامه‌ی‌درسی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.