دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 490
نام نویسنده: شجیعی، مصطفی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي وضعیت سطح انتقال آموخته‌های درس روش تحقیق به فعالیتهای پژوهشی و نقش عوامل فردی، آموزشی و محیطی بر پیش بینی آن است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش به دو قسمت، توصیفی از نوع پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 214 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ­ی متناسب سازی شده بر مبنای مدل انتقالی هالتون (2000)  و محقق ساخته سطوح انتقال فاکسون بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که مجموعه خرده مقیاس‌های عوامل موثر بر انتقال می‌توانند وضعیت انتقال در سطوح مختلف را پیش‌بینی کنند. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن­ است که مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با 56/0 است و این مسأله بیانگر آن است که متغیرهای پیش‌بین (عوامل موثر بر انتقال) می‌توانند 56 درصد از تغییرات متغیر ملاک (سطوح انتقال) را تبیین نمایند. ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان می­دهند که از بین شانزده خرده مقیاس عوامل موثر بر انتقال یادگیری، خرده مقیاس‌های آمادگی یادگیرنده، انگیزش برای انتقال، پیامدهای مثبت فردی، مقاومت در برابر تغییر، حمایت استاد، ممانعت استاد و خود کارایی می­توانند پیش‌بین‌های خوبی برای وضعیت انتقال در سطوح مختلف باشند. بر اساس مدل انتقال فاکسون بیشترین درصد دانشجویان در سطح سوم و چهارم مشاهده شدند که می­توان گفت وضعیت سطح انتقال آموخته های درس روش تحقیق در بین دانشجویان در حد قابل قبول بوده است. به­صورت کلی می توان گفت بین عوامل موثر بر انتقال و سطح انتقال همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:مدل انتقال یادگیری هالتون،سطوح انتقال فاکسون،روش تحقیق،دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل انتقال یادگیری هالتون ، سطوح انتقال فاکسون ، روش تحقیق ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.