دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 879
نام نویسنده: برنا، فاطمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

            سبک‌های مقابله‌ای و چگونگی نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دو مقوله ای هست که تا حد زیادی می تواند سلامت روان و کیفیت زندگی افراد را پیش بینی کند. اهمیت این امر در مورد معلولین (افراد ناتوان جسمی- حرکتی) با توجه به مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند، دوچندان می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سبک‌های مقابله ای ناکارآمد و نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی شهرستان مشهد بوده است. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معلول جسمی- حرکتی محدوده سنی 17 تا 30 سال مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان مشهد در سال(1393 – 1394) بود. نمونه ای مشتمل بر 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، جمعیت شناختی محقق ساخته، نگرش به اعتیاد نظری و سبک‌های مقابله ای اندلر- پارکر بود. مداخله آموزشی طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هر هفته دو جلسه انجام پذیرفت. به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0=p در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها  نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش سبک مقابله هیجانی و افزایش سبک مقابله مسئله مدار گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است اما نتوانسته است سبک مقابله اجتنابی را کاهش بدهد. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش ابعاد سه‌گانه باورهای شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش موثر بوده است (05/0p<).  نتایج مؤید این است که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند استفاده از سبک ها ی مقابله ای کارآمد را در معلولین جسمی افزایش دهد همچنین می تواند نگرش مثبت‌ نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در این قشر را کاهش دهد. لذا گنجاندن این آموزش‌ها در تمام مؤسسات مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی به‌ویژه مؤسسات آموزشی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های زندگی، سبک‌های مقابله با استرس، نگرش به اعتیاد، معلولین

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مهارتهای زندگی ، سبک های مقابله با استرس ، نگرش به اعتیاد ، معلولین

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.