دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 880
نام نویسنده: صالح زاده، صبا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتیD  با میانجی‌گری استرس ادراك شده، بر میزان فشار خون بیماران قلبی بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که داده‌های آن به روش میدانی جمع‌آوری شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت و از بین 623 نفر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در زمستان 1393 تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان، ‌های جمعیت‌شناختی، استرس ادراک شده، تیپ شخصیتی D و نسخه فارسی ناگویی هیجانی را تکمیل کردند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی با میانجی‌گری استرس ادراک شده مي‌توانند سبب افزایش فشار خون شوند. الگوی تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت بر این اساس مسیر شخصیت D به فشار خون با ضریب استاندارد 24/0 و مسیر استرس به فشار خون با ضریب استاندارد 22/0 معنادار بود و مسیر شخصیت D به استرس با ضریب اثر 11/0 و مسیر ناگویی هیجانی به استرس با ضریب اثر 02/0 معنادار نبود باید توجه داشت که در این الگوی علی، شخصیت به استرس، ناگویی هیجانی به فشار خون و ناگویی هیجانی به استرس اثر علی ندارند و رابطه همبستگی است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مولفه‌های روان‌شناختی نظیر تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی و استرس ادراک شده می‌توانند در افزایش بیماری‌های مزمن جسمی نظیر فشار خون و سایر بیماری‌های قلبی موثر باشند. بنابراين با تعدیل این متغیرهای افزایش‌دهنده فشارخون، و یا آموزش مهارت‌های روانشناختی به افراد می‌توان از ابتلا به بیماری‌های جسمانی و یا تشدید آنها جلوگیری کرد.

 

واژه‌هاي کلیدی: تیپ شخصیتی D، ناگویی هیجانی، استرس ادراک شده، فشار خون

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تیپ شخصیتیD ، ناگویی هیجانی ، استرس ادراک شده ، فشارخون

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.