دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 881
نام نویسنده:  خباز حسینی، سیده نرگس
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یک درمان رفتاری است که از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، بهبود تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان stage 1 و 2 می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان  مرحله ی 1و 2 تحت پوشش بیمارستان پژوهشی- درمانی امید مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 جهت انجام درمان های تکمیلی شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیمارستان امید مراجعه کرده اند. نمونه ی این پژوهش شامل 16 نفر که با روش نمونه گیری  در دسترس هدفمند انتخاب گردیدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر های نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و اجتناب تجربه ای بعنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (CERQ-P)، ی تاب آوری کانر و دیویدسون (CD.RISK) و مقیاس پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجددا مقیاس های مذکور توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه‌ای اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، افزایش تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، سرطان پستان، نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری، اجتناب تجربه ای.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) ، سرطان پستان ، نظم جویی شناختی هیجان ، تاب آوری ، اجتناب تجربه ای

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.