دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 882
نام نویسنده: ربانی پارسا، محمدجواد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانشگری در افراد چاق، بوده است. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور، 20 فرد چاق که به کلینیک‌های درمان چاقی و رژیم‌درمانی جویندگان سلامت، دکتر سبحانی، و روشا، در مشهد مراجعه کرده بودند، بصورت داوطلبانه و با توجه به معیارهای ورود، انتخاب شدند و سپس به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، جایگزین شدند. در مرحله‌ی پیش‌آزمون، هر دو گروه، ‌های اضطراب بک، رفتارهای خوردن داچ، و تکانشگری بارات را پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه‌ی 2 ساعته‌ی مصاحبه‌ی انگیزشی را دریافت کردند و دوباره هر دو گروه در مرحله‌ی پس‌آزمون، به ‌های پژوهش، پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانی و سطح اضطراب افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری یافته بود. همچنین مشخص شد که صفت تکانشگری، در تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی روی خوردن هیجانی افراد چاق، نقش تعدیل‌گر ندارد. بنابر این، مصاحبه‌ی انگیزشی می‌تواند شیوه‌ای مؤثر برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن، در افراد چاق باشد.

واژگان کلیدی: چاقی مصاحبه‌ی انگیزشی- خوردن هیجانی- اضطراب- تکانشگری.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  چاقی ، مصاحبه انگیزشی ، خوردن هیجانی ، اضطراب ، تکانشگری

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.