دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 883
نام نویسنده:  آذر، عماد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همگام­ سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا بود. روش: به منظور اجرای این پژوهش 36 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (18 مرد و 18 زن) با توجه به روش نمونه­ گیری در دسترس و داوطلبانه و با استفاده از پرسش­نامه برتری جانبی افراد راست برتر و همچنین افرادی که از لحاظ بینایی طبیعی و سابقه گزارش هیچگونه اختلالات روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی را نداشتند را از میان دانشکده­ های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. این پژوهش از حیث هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع اندازه­گیری­های مکرر می­باشد. به منظور سنجش تفکر واگرا از تکلیف استفاده ­های متناوب و شمارش مارها و در موقعیت تفکر همگرا از تکلیف مسیونرها و آدمخورها و تکلیف شمارش اعداد استفاده گردید. در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا امواج مغزی آزمودنی­ها با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگراف در 19 کانال ثبت شد. امواج مغزی ثبت شده ( EEG ) در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در باند آلفا با استفاده از نرم افزار نوروگاید به یک سری کمیت (QEEG) تبدیل شد. داده­های کمی استخراج شده با استفاده از آزمون آماری t برای نمونه­های همبسته و تحلیل واریانس اندازه­­های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه­ا ی که در موقعیت تفکر واگرا همگام ­سازی و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی امواج آلفا مشاهده شد. به صورت خاص­تر در بررسی های انجام شده در نواحی مغزی مختلف نتایج نشان داد که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره چپ و راست مغز در تفکر واگرا و همچنین در تفکر همگرا هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین فعالیت امواج آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در ناحیه فرونتال بدین شکل بود که در موقعیت تفکر واگرا همگام­سازی امواج آلفا و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی در ناحیه فرونتال مغز مشاهده شد. علاوه براین نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه­ های مکرر نشان داد که فعالیت امواج آلفا در نواحی پری­فرونتال، مرکزی و گیجگاهی در موقعیت تفکر واگرا در مقایسه با تفکر همگرا در نواحی ذکر شده با پدیده همگام ­سازی رو به رو شده است، در صورتی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام­سازی امواج آلفا بوده­ ایم. نتیجه ­گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت که همگام‌ سازی امواج آلفا در موقعیت تفکر واگرا در نواحی فرونتال، پری فرونتال، مرکزی و گیجگاهی اتفاق افتاده است، در حالی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام ­سازی امواج آلفا در نواحی ذکر شده بوده­ ایم. لازم به ذکر است که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره ­های مغز در موقعیت واگرا و همچنین در موقعیت همگرا تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

کلمات کلیدی:همگام سازی،امواج آلفا،تفکر واگرا،تفکر همگرا

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  همگام سازی ، امواج آلفا ، تفکر واگرا ، تفکر همگرا

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.