دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 888
نام نویسنده: نوروزی، سمیه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

امروزه فضای مجازی جزء جدایی ناپذیر زندگی همگی افراد جامعه شده است. حضور در فضای مجازی و فعالیت در آن، زمان قابل توجهی از فعالیت­های روزانه افراد را به خود اختصاص داده است. از انجا که حضور در این فضا با هویت نامعلوم نیز ممکن است و امکان سرکشی به هر شبکه، کانال و محتوایی برای همگی فراهم است، این فضای نامطلوب امروزه زمینه ارتکاب گناه را به ویژه برای جوانان به راحتی فراهم آورده است. این دغدغه باعث شد تا عواملی که می­توانند میزان ارتکاب به گناه در فضای مجازی را پیش­بینی کنند و در آن موثر باشند، مورد بررسی و شناسایی قرار بگیرند. هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی و جهت­گیری دینی در خودتنظیمی هیجانی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. به این منظور، تعداد 380 نفر از دانشجویان دانشگاه، به روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند و چهار پرسش­نامه هوش معنوی کینگ، سنجش دینداری توسلی، خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان و سنجش وسوسه گناه در فضای مجازی محقق ساخته، بین آنها توزیع و داده­های مورد نیاز، گردآوری شد. برای تحلیل داده­ها از رگرسیون چندگانه و همبستگی متغیرها استفاده شد. یافته­ها در ارتباط با عاملی که بیشترین مقدار پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد نشان داد که جهت­گیری دینی با ضریب بتا منفی و به لحاظ آماری معنادار، قابلیت پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد و پس از آن متغیر هوش معنوی با ضریب بتا منفی و به لحاظ آماری معنادار، قابلیت پیش­بینی متغیر وسوسه گناه در فضای مجازی را دارد؛ ولی متغیر خودتنظیمی هیجانی با ضریب بتا مثبت، ولی به لحاظ آماری معنادار نبود. بنابراین قابلیت پیش­بینی این متغیر را نداشت. در رابطه با فرضیه­های پژوهش، بین هوش معنوی و خودتنظیمی هیجانی همبستگی مثبت مشاهده شد. بین هوش معنوی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، همبستگی  منفی مشاهده شد. بین جهت­گیری دینی با خودتنظیمی هیجانی، همبستگی  منفی مشاهده شد و بین جهت­گیری دینی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی، همبستگی  منفی مشاهده شد.

واژه­های کلیدی: دانشجو، هوش معنوی، جهت­گیری دینی، خودتنظیمی هیجانی، مواجهه با وسوسه گناه، فضای مجازی.

فهرست مندرجات

 فهرست منابع

 استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  دانشجو ، هوش معنوی، ، جهت­گیری دینی ، خودتنظیمی هیجانی ، مواجهه با وسوسه گناه ،  فضای مجازی.

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.