دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 889
نام نویسنده:  حساس، امید
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف: اختلال دوقطبی پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و روانی برای فرد و اطرافیان وی می‌شود. بااین‌حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی گروهی بر طرحواره های هیجانی، کیفیت زندگی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 16 نفر که تشخیص اختلال دوقطبی را دریافت کرده و در حال درمان دارویی بودند، با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر دو گروه مقیاس طرحواره‎های هیجانی لیهی، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، نظم‎جویی شناختی هیجان، افسردگی بک و مقیاس درجه‎بندی مانیای یانگ را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نکردند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیره استفاده شد. یافته‎ها حاکی از آن است که طرحواره‎درمانی هیجانی به‌طور معناداری در افزایش کاربرد طرحواره‎های هیجانی کارآمد، کاهش کاربرد طرحواره‎های هیجانی ناکارآمد، افزایش کیفیت زندگی، بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، کاهش نشانه‎های افسردگی و شیدایی در بیماران دوقطبی تأثیر دارد.

کلیدواژه‎ها: طرحواره‎درمانی هیجانی، طرحواره هیجانی، کیفیت زندگی، نظم‎جویی شناختی هیجان، افسردگی، شیدایی.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  طرحواره‎درمانی هیجانی ، طرحواره هیجانی ، کیفیت زندگی ، ظم‎جویی شناختی هیجان ، افسردگی، شیدایی.

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.