دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>کتابداری

شماره بازیابی: 890
نام نویسنده: توانا، الهه
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت­نفس دانش­آموزان ابتدایی مدارس مختلط با مدارس تک­جنسیتی است. طرح این نوع پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان دختر و پسر پایه چهارم، پنجم و ششم مدارس شهرستان تربت­جام است. از جامعه مذکور شصت نفر از مدارس مختلط و شصت نفر از مدارس تک­جنسیتی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این تحقیق، با توجه به محدودیت جامعه دانش­آموزان مدارس مختلط، از نوع نمونه­گیری هدفمند و در دسترس است. ابزارهای تحقیق شامل پرسش­نامه عزت­نفس پوپ و پرسش­نامه انگیزش پیشرفت هرمنس می­باشد. داده­های به دست آمده از اجرای پرسش­نامه­های مذکور، با روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس دوعاملی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که میان انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی) تفاوت معناداری وجود دارد؛ به بیان دقیق­تر، انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس تک­جنسیتی بیشتر از دانش­آموزان مدارس مختلط است. اما در پسران به تنهایی چنین تفاوتی ملاحظه نشد. بین عزت­نفس دانش­آموزان دختر و پسر مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی و تفکیکی) نیز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه­ها: انگیزش پیشرفت، عزت­نفس، مدارس مختلط، مدارس تک­جنسیتی، جنسیت

فهرست مندرجات

 فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، عزت­نفس، ، مدارس مختلط ،  مدارس تک­جنسیتی، ، جنسیت

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.