دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: نیازی، زینب
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش بینی متغیر میزان همگرایی دبیران بر اساس نوع نفوذ مدیر انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه ناحیه 6 مشهد می باشد که در سال تحصیلی 87-86 به صورت رسمی ( غیر حق التدریسی  ) و تمام وقت در مدارس دولتی و نیز دبیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه ناحیه 6 مشهد ( که در هفته 14 ساعت به تدریس اشتغال داشته و حداقل 2 سال سابقه همگاری با مدرسه مورد نظر را داشته اند ) می باشد . نمونه تحقیق شامل 130 نفر بوده و از پیمایشی و همبستگی است که به بررسی 3 سئوال اصلی و 3 سئوال فرعی می پردازد . نتایج تحقیق برای سوالات اصلی نشان داد که : 1-     همگرایی دبیران در مدارس متوسطه بالاتر از متوسط است .

2-     بیشترین منبع قدرت نفوذ مورد استفاده مدیران در مدارس نوع قدرت نفوذ مرجعیت است .

3-     بر اساس منبع قدرت نفوذ تخصص مدیران می توان میزان همگرایی گروهی معلمان را پیش بینی کرد .

نتایج تحقیق برای سوالات فرعی در سطح فرعی در سطح آلفای برابربا  001/0 نشان داد که : 1-     میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

2-     بین میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

3-     میزان همگرایی گروهی دبیران مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد راهنمای دوم: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.