دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 185
نام نویسنده: توانایی، عفت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

در این پژوهش ، نگرش معلمان مقطع ابتدایی به فرهنگ سازمانی مدرسه و رابطه ی آن با میزان توانمندی آنها  همچنین نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در توانمندی معلمان مورد مطالعه قرار گرفته است . تحقیق حاضر توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه ی 4 (دخترانه و پسرانه ) مشهد در سال تحصیلی 87-86 می باشد.نمونه  با حجم 144 نفر از جامعه انتخاب شده است . جهت جمع آوری داده ها از دو فرهنگ سازمانی و توانمندسازی استفاده شده است . پایایی توانمند سازی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 90/0 و ارزش پایایی ی فرهنگ سازمانی به شیوه ی همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 89/0 مشاهده گردیده است.

   تحلیل داده ها بیانگر آن است که :

1- درباره ی پیش بینی توانمندی معلمان از طریق مؤلفه های فرهنگ سازمانی می توان چنین نتیجه گرفت که ضریب تأثیر مؤلفه خطر پذیری با اطمینان 95/0 می تواند تغییرات مربوط به توانمندی را پیش بینی نموده و در دیگر مؤلفه ها ی فرهنگ سازمانی ضریب تأثیر معنی داری مشاهده نگردیده است .

2- بررسی وضعیت توانمندی معلمان در مدارس مورد پژوهش نشان داد که با اطمینان 99/0 ، فاصله نمره توانمندی های معلمان مورد بررسی از متوسط بیشتر است .

3- بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و توانمندی های معلمان ، رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

4- بین نمره ی توانمندی معلمان و جنسیت آنان ، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.