دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 187
نام نویسنده: مومنی، معصومه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم ، تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد. یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید ، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است . بنابراین مدیران و کارکنان ، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند و سعی در بهبود عملکرد خود و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان دارند . . پژوهش حاضر به " بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه به سازمان یادگیرنده و رابطه ی آن با عملکرد آنان در سال تحصیلی 87-86 " می پردازد .

روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی است جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد (شامل 950 کارمند ) است که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 125 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو سازمان یادگیرنده و فرم ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان استفاده شده و پایایی و روایی ها با استفاده از روش های آلفای کرونباخ  ونظر اساتید و متخصصان رشته ی مدیریت حاصل شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیر سون و تحلیلی واریانس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشگاه از دیدگاه کارکنان سازمان یادگیرنده محسوب نمی شود ، بین دیدگاه کارکنان نسبت به مؤلفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی آنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد . همچنین بر اساس متغیر اصلی پژوهش تفاوت معنی داری میان دانشکده ها  مدیریت های مختلف دانشگاه وجود ندارد .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سازمان یاد گیرنده ، یادگیری سازمانی ، عملکرد شغلی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.