دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 473
نام نویسنده: مراديان، زهرا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

     هدف از پژوهش حاضر آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی  به کودکان مبتلا به اختلال ADHD-C   می باشد. بدین منظور تعداد 20 کودک مبتلا به این اختلال در گروه سنی 8-11 سال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  و کنترل جای داده شدند. سپس دو گروه توسط ‌های پرخاشگری، SNAP-IV و خرده آزمون مازهای وکسلر و نیز آزمون‌های رایانه‌ای برج لندن و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 15 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی را توسط رویکرد قصه درمانی دریافت نمودند. در پایان دروره مداخله دو گروه مجدد توسط آزمون‌های یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های حاصل از پژوهش توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نیز تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی منجر به کاهش نشانه‌های اختلال ADHD آزمودنی‌ها شده است. همچنین این آموزش در کاهش نشانه‌های پرخاشگری کودکان نیز تأثیر معناداری داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی  در بهبود کنش­وری در کنش‌های بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی اشاره نمود

فهرست مندرجات - فهرست منابع  -  - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال ADHD ، كنش هاي اجرايي بازداري و برنامه ريزي- سازماندهي ، قصه درماني ، پرخاشگري

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.