دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط طبيبي، زهرا
تعداد نتایج به دست آمده: 23 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 577
نام نویسنده: حسینی، سیدحسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سوء مصرف مواد به عنوان يكي از هزينه‌برترين اختلالات و انحرافات اجتماعي شناخته شده است. طبق گزارش (دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل ، 2011) افغانستان یکی از بالاترین نرخ­‌های سوء مصرف مواد را در جهان دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) و گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش وسوسه به مصرف مواد، و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش بر کاهش وسوسه سوء مصرف مواد در معتادین شهر کابل بود. این تحقيق بنیادی-کاربردی از نوع شبه آزمایشی در شهر کابل و بر روي 36 مرد سوء مصرف كننده‌­ی مواد در تابستان سال 1390 انجام شد. افراد در دو گروه آزمايشي، شناختي رفتاري (12 نفر) و برنامه غنی­‌سازی و ارتقاء زندگی (12 نفر) و يك گروه كنترل (12 نفر) قرار گرفتند. جلسات گروهی برای گروه­‌های مداخله، شش جلسه­‌ی یک و نیم ساعته بود. بر روی گروه کنترل، درمانی صورت نگرفت. ابزار سنجش در اين تحقيق پرسشنامه سنجش وسوسه­‌ي مصرف مواد بود. هر سه گروه مورد پيش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. نتايج بدين قرار بود: گروه‌­هاي آزمايشي شناختي رفتاري و برنامه غنی­‌سازی و ارتقاء زندگی نسبت به گروه كنترل تفاوت معنا داري در كاهش وسوسه‌­ي مصرف مواد داشتند. اما تفاوتي در ميزان اثربخشي ميان گروه‌­هاي آزمايشي با يكديگر نبود. اين تحقيق در نوع خود، در كشور افغانستان براي اولين بار انجام شده است.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه‌گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: فضل احمد غروب، پوهاند
کلید واژه ها:  برنامه غنی‌سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) ، درمان شناختي رفتاري (CBT) ، گروه درمانی ، وابستگی به مواد ، وسوسه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 532
نام نویسنده: محسنيان، الهامه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

 

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشكلات خواب نوپايان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شيوه های خواباندن کودک، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك؛ بررسی میانجی بودن متغير شیوه­های خواباندن کودک ميان ادراك مادر در مورد خوابيدن کودک و مشکلات خواب كودك و همچنين میان خلق و خوي کودک و مشكلات خواب وي؛ و پاسخ به اين سوال كه کدامیک از متغیرهای مذكور، پيش بيني کننده بهتر مشكلات خواب نوپايان مي باشد انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر، 180 مادر داراي كودك نوپاي 26-11 ماهه شركت نمودند. پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه خواب شيرخوار مورل (1999)، پرسشنامه ادراک مادر در مورد خوابيدن شیرخوار مورل (1999)، پرسشنامه رفتار تعاملي والدين هنگام خواباندن مورل و كورتينا-بورجا (2002)، و پرسشنامه رفتار اوايل كودكي-فرم خيلي كوتاه روتبارت و همكاران (2009) اجرا شد. يافته ها: نتايج آزمون هاي آماري نشان داد كه مشكلات خواب نوپايان، با خلق و خوی آنها، شيوه های خواباندن آنان، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ارتباط معنادار دارد. اثر ميانجي گري شيوه هاي خواباندن تأييد نشد. یک نوع شيوه خواباندن یعنی تسكين جسماني فعال و همچنین دو نوع از ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك یعنی ادراك عصبانيت و ادراك تغذيه به ترتيب قوي ترين پيش بيني كنندگان مشكلات خواب نوپايان شناسايي شدند. نتيجه گيري: نتايج مطالعه اهميت نقش ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك، شيوه هاي خواباندن، و خلق و خوي كودك را در مشكلات خواب وي مورد تأكيد قرار داد. بنابراين با هدف كاهش مشكلات خواب نوپايان و به منظور تغيير ادراك والدين و شيوه هاي خواباندن كودك، انجام مداخلات پيشگيرانه و درماني پيشنهاد مي شود. با افزايش دانش عمومي و شناسايي كودكان و مادران در معرض خطر مي توان به جلوگيري از تداوم مشكلات خواب نوپايان كمك نمود.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  خواب ، مشكلات خواب ، كودكان نوپا ، خلق و خو ، ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ، شيوه هاي خواباندن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 554
نام نویسنده: قاسمي بافقي، وجيهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شيوه‌ي گروهي بر افسردگي، نگرش‌هاي ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي نوجوانان دختر 15 تا 16 ساله مقطع متوسطه دبيرستان‌هاي ناحيه 2 مشهد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-91 بودند. نمونه‌اي به حجم 30 نفر از اين جامعه به شيوه‌ي تصادفی انتخاب و به شيوه‌ي تصادفي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند. هر دو گروه در مرحله پيش آزمون، پرسشنامه‌هاي افسردگي بک، عزت نفس آيزنک و نگرش هاي ناکارآمد وايزمن و بک را تکميل کردند. سپس براي  گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته آموزش رويکرد مثبت نگر انجام و در نهايت پس از اجراي مداخله، هر سه پرسشنامه توسط دو گروه آزمايش و کنترل به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده‌هاي جمع آوري شده با تحليل کوواريانس (ANCOVA)  و تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که آموزش رويکرد مثبت‌نگر، ميزان افسردگي گروه آزمايش را در مقايسه با گروه کنترل کاهش داد (001/0>P). همچنين ميزان عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به صورت معناداري افزايش (001/0>P) و نگرش‌هاي ناکارآمد گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل نيز به صورت معناداري کاهش يافت (001/0>P). تغييرات در افسردگي گروه آزمايش با تغييرات در نگرش‌هاي ناکارآمد ارتباط معنادار داشت (05/0>P).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش روان‌شناسي مثبت نگر ، افسردگي ، عزت نفس ، نگرش‌هاي ناکارآمد و نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 561
نام نویسنده: ایثاری، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه­های کنش­های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف­پذیری شناختی و حافظه­کاری با اهمال­کاری تحصیلی در دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ­یک از مولفه­های کنش­های اجرایی نقش بیشتری داشته و  پیش­بینی کننده بهتری برای اهمال­کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده­ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می­گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش­آموز پایه­ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر کرمان در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش اهمال­کاری تحصیلی از  پرسشنامه اهمال­کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم فرم دانش­آموز استفاده شد. همچنین برای سنجش کنش­های اجرایی حافظه کاری، بازداری، انعطاف­پذیری شناختی به ترتیب، آزمونهای فراخنای ارقام وکسلر کودکان، واژه- رنگ استروپ و ویسکانسین (WCST) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد حافظه کاری، بازداری و انعطاف­پذیری شناختی که از مولفه­های کنش­های اجرایی هستند، ارتباط مثبت و معناداری با اهمال­کاری تحصیلی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند­گانه نشان داد، از بین مولفه­های کنش­های اجرایی؛ مولفه حافظه کاری با میزان 61/0، مجموعه خطاهای ویسکانسین (نشان­دهنده انعطاف­پذیری شناختی) با میزان 50/0 و تداخل زمان واکنش (نشان­دهنده بازداری) با میزان 39/0 به ترتیب از قوی­ترین تا ضعیف­ترین پیش­بین کننده­های اهمال­کاری بودند. یافته­های این پژوهش می­تواند به بدنه علمی پژوهش­ها در زمینه علل احتمالی اهمال­کاری تحصیلی کمک ­نماید. با توجه به این که کنش­های اجرایی و مؤلفه­های آن قابل آموزش است، از این رو تدوین برنامه­های مناسبی در زمینه آموزش مولفه­های کنش­اجرایی پیشنهاد می­شود. از این راه سطح اهمال­کاری دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری را در زمینه­ تحصیل کاهش داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  ناتوانی¬های یادگیری ، اهمال¬کاری تحصیلی ، کنش¬های اجرایی ، حافظه کاری ، بازداری ،  انعطاف¬پذیری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 580
نام نویسنده: شیردل، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

حوادث و اتفاقات از مهم ترين عوامل تهديدكننده سلامت بشراست. آسيب پذيرترين گروه سني در برابر حوادث نيز كودكان هستند. نقش والدين در مراقبت از كودك و نگرش هاي آنها نسبت به ايمني كودكشان اهميت دارد. همچنين توانايي هاي شناختي و رشدي كودك در درك خطرات محيط اطراف نيز نقش بسزايي در بروز حوادث دارد. پژوهش حاضر، دو هدف دارد: الف- مقايسه ادراک والدين نسبت به ايمني كودك در بین كودكان حادثه ديده و حادثه نديده، ب- مقايسه سطح توانايي كودكان حادثه دیده و كودكان حادثه ­ندیده در درك خطرات. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه حادثه ديده و حادثه نديده است: گروه اول 60 كودك حادثه ديده (7 تا 12 ساله) و والدين آنها كه بدليل حوادث غيرعمدي در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد بستري شده بودند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گرديدند. گروه دوم 60 كودك حادثه نديده  و والدين آنها كه به روش نمونه گيري در دسترس از سطح شهر مشهد انتخاب شدند. والدين به پرسشنامه SARTQ پاسخ دادند و درك خطر كودكان با يك سري تصاوير اندازه‌گيري و نمره گذاري شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتايج نشان داد ادراکات والدین نسبت به مراقبت از کودک نمی تواند آسیب دیدن وی را پیش بینی کند و فقط ریسک پذیری کودک از نظر والدین به طور پایایی آسیب دیدگی کودک را پیش بینی می کند. به این صورت که هر چه قدر کودکی از نظر والدینش ریسک پذیرتر باشد، شانس آسیب دیدگی وی بیشتر است. همچنين نمره کودک در درک خطر به طور پایایی آسیب دیدگی وی را پیش بینی می کند. به این معنا که هر چه قدر کودکی توانایی درک خطر بیش تری داشته باشد، شانس آسیب دیدگی وی کمتر است. و توانايي درک خطر كودكان حادثه ديده كمتر از حادثه نديده است. در نتیجه كودكاني كه تخمين پاييني از خطرهاي محيطي دارند و يا تخمين بالا از توانايي خود دارند، از شانس بيشتري براي آسيب هاي غيرعمدي برخوردارند. بالا بردن توانايي كودكان در اين زمينه، آنها را قادر مي سازد تا بتوانند از حوادث و خطرات دوري كرده و در نتيجه كمتر دچار انواع جراحت ها و آسيب هاي احتمالي گردند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخد

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  حادثه ، درك خطر ، ادراك والدين ، ايمني كودك


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 585
نام نویسنده: محمدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

هدف از این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی ازروی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی با کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان می باشد. برای دست یافتن به این منظور در میان کارمندان متأهل شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد تعداد140 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 81 پرسشنامه  قابل تحلیل به دست آمد. ابزار گردآور ی داده­ها در این تحقیق عبارتند از،  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم 47 سوالی، پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان بشارت (بشارت منتشر نشده)، پرسشنامه باورهای ارتباطی (RBI) و مقیاس سلامت روانی (DASS21) می­باشد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری SPSS16  و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که  63 درصد از تغییرات در واریانس رضایت زناشویی از روی متغیرهای دموگرافیک، مقیاس سلامت روان، سبک­های دلبستگی و باورهای ارتباطی قابل تبیین بود. بعد از کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان، متغیرهای سبک دلبستگی دوسوگرا و باورهای ارتباطی بطور مستقلانه قادر به پیش­بینی رضایت زناشوئی بودند. نتایج همچنین نشان داد در ارتباط با رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و  باورهای ارتباطی تفاوت معناداری در بین کارمندان مرد وزن وجود نداشتد. ولی در ارتباط با سبک دلبستگی دوسو گرا بین دوگروه کارمندان مرد وزن تفاوت معنادار مشاهده گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، سبک‌های دلبستگی ، باورهای ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی صورت گرفت. بدین منظور از بین تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر مشهد، 137 دانش‌آموز دختر پایه‌های سوم تا ششم مقطع ابتدایی و والدین آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. خلاقیت کلامی به وسیله فعالیت شماره 6  (فقط فرض کن) از فرم کلامی آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) و خلاقیت شکلی به وسیله فعالیت شماره 2 (تکمیل تصاویر) از فرم شکلی TTCT سنجیده شد. برای بررسی شیوه فرزندپروری، مقیاس فرزندپروری بامریند توسط یکی از والدین  پاسخ‌داده شد. بازداری شناختی کودکان توسط دو آزمون رایانه‌ای استروپ کلاسیک و برو/ نرو سنجش شد. برای کنترل متغیر هوش نیز دو خرده مقیاس تطبیق علائم (رمز نویسی) و حافظه ارقام از ویرایش چهارم آزمون هوش کودکان وکسلر روی دانش‌آموزان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. طبق نتایج تحلیل داده‌ها، شیوه فرزندپروری مقتدرانه با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات و سیالی خلاقیت شکلی رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین، نمره تداخل به‌دست آمده از آزمون استروپ با مؤلفه‌های سیالی و انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی همبستگی معنادار مثبت داشت. تعداد پاسخ‌های نادرست آزمون برو/ نرو نیز با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی همبستگی معنادار منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز نشان داد که حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و مقتدرانه قادر به پیش‌بینی کل خلاقیت می‌باشد. حافظه ارقام و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی نمره کل خلاقیت شکلی می‌باشد؛ نمره تداخل می‌تواند مؤلفه انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی را پیش‌بینی نماید، و حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی هستند. یافته­های پژوهش حاضر در مقایسه با یافته­های پژوهش­های دیگر و نیز از لحاظ نظری و کاربردی مورد بحث قرار گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست بود. مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 18 نفر از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز نگهداری که توسط مربی پرخاشگر معرفی شدند هم­چنین نمره پرخاشگری بیشتر از میانگین در پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی داشتند، انتخاب شدند. این کودکان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (60 دقیقه) تحت آموزش شایستگی قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و بعد از آن روی هر دو گروه فرم مربی پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و آزمون تطبیق هیجانی ایزارد و همکاران حاوی چهار مؤلفه تطبیق حالات هیجانی، دانش موقعیت هیجانی، نامگذاری حالات هیجانی، تشخیص حالات هیجانی و بخش تنظیم هیجانی آزمون خودنظم بخشی اسمیت- دونالد اجرا شد. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس، نشان داد که دانش هیجانی، تنظیم هیجانی در کودکان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیش از گروه کنترل بود. هم­چنین نمره پرخاشگری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش داشت. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بین مؤلفه­های دانش هیجانی نشان داد، نمره پس آزمون دانش موقعیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین آموزش شایستگی هیجانی می­تواند روش مؤثری برای افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش شایستگی هیجانی ، دانش هیجانی ، تنظیم هیجانی ، پرخاشگری ، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  شیوه‌های فرزندپروری ، بازداری شناختی ، خلاقیت کلامی و شکلی ، آزمون استروپ کلاسیک ، آزمون برو/ نرو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 503
نام نویسنده: دهقانی‌نیشابوری، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر در مرحله اول تعیین سهم سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد در بهزيستي روانشناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان و در مرحله دوم بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار بر افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد اين افراد بود. در این پژوهش 70 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد شرکت کردند و پرسشنامه‌های سبك‌هاي مقابله، سوگ پيش از موعد و بهزيستي روانشناختي را تکمیل کردند. از این میان 23 نفر برای بررسی هدف مرحله دوم پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در دوازده جلسه گروه‌درمانی هیجان‌مدار شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌های مرحله‌ اول پژوهش  نشان داد که سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله با بهزيستي روان‌شناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان رابطه معناداری دارد و ما از طریق سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله مي‌توانيم بهزيستي روان‌شناختي آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. نتايج مرحله دوم حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار باعث افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد مادران كودكان مبتلا به سرطان مي‌گردد. تلويحات يافته هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، سبك‌هاي مقابله ، سوگ پيش از موعد ، بهزيستي روانشناختی ، گروه‌درمانی هيجان‌مدار ، مادران

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.