دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    1234   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط مشهدي، علي
تعداد نتایج به دست آمده: 33 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 234
نام نویسنده: حسن نژاد شانديز، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي، رضايت شغلي و گرايش به بوروكراسي درمديران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش شهرستان طرقبه ـ شانديز انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل 102 نفر از مديران مدارس سه مقطع شهرستان طرقبه ـ شانديز بود كه در سال تحصيلي 89-90 در وضعيت استخدامي فعال قرار داشتند. و از این بین داده‌های مربوط به70 نفر جمع‌آوری شد. جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه شخصیت فرم کوتاه نئو و جهت سنجش رضایت  شغلي از پرسشنامه رضايت شغلي استفاده شد. همچنین براي سنجش ميزان بوروكرات بودن مديران از پرسشنامه 14 سؤالي استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه انجام شد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در بين مديران شهرستان آنهايي كه نورزگرايي و مقبوليت بيشتري داشته‌اند از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند. همچنين بين رضايت شغلي مديران و گرايش به بوروكراسي رابطه‌اي منفي و معنادار مشاهده شد، نتایج همبستگی نشان داد بین ویژگی شخصیتی نورزگرایی و گرایش به بوروکراسی رابطه ای منفی و بین برون گردی و بوروکراسی رابطه‌ای مثبت مشاهده گردید در نهايت تجزيه و تحليل و رگرسيون چندگانه نشان داد كه ويژگي‌هاي شخصيتي و گرايش به بوروكراسي مي‌توانند رضايت شغلي مديران را پيش‌بيني كنند. بنابراين يافته‌هاي پژوهش در برخي از موارد همسو با نتايج پژوهش‌هاي پيشين مشاهده شد و در برخي موارد برخلاف يافته‌هاي پيشين مشاهده شد.

 

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  ويژگي‌هاي شخصيتي ، رضايت شغلي ، بوروكراسي ، مديران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 656
نام نویسنده: غیاثی گیشی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر آموزش جامعی از کنش های اجرایی (حافظه کاری، برنامه ریزی و اولویت بندی، خود نظم جویی هیجان، سازماندهی، خود نظارتی و خود کنترلی) بر اساس الگوی ملتزر در مدرسه به همراه نوروفیدبک و بررسی میزان تاثیر گذاری این آموزش ها بر روی کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهنجار می باشد. روش: در چهار چوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، از بین  دانش آموزان  پسر با دامنه سنی   11-10 کلاس چهارم ابتدایی دردسترس که شرایط حضور در پژوهش را داشتن 36 نفر از آنها  به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره(گروه آموزش و نوروفیدبک، گروه آموزش به تنهایی و گروه کنترل) قرار داده شدند. گروههای آموزش و نوروفیدبک و گروه آموزش به تنهایی در 16 جلسه آموزشی کنش های اجرایی براساس الگوی ملتزر  و گروه آموزش و نوروفیدبک علاوه بر این آموزش ها در 8 جلسه ی آموزش نوروفیدبک شرکت نموده و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان، خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی فام و تیلور هنجار یابی شده توسط درتاج  در پیش و پس از جلسات آموزش فردی و گروهی گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کواریانس تک متغیره و  تحلیل کواریانس چند متغیره بود. یافته ها: پس از آموزش در هر دو گروه آموزش و نوروفیدبک و آموزش به تنهایی میانگین نمرات در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش و میانگین نمرات در خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی افزایش یافت این در حالی بود که میانگین نمرات دانش آموزان در گروه آموزش و نوروفیدبک نسبت به گروه آموزش به تنهایی در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش بیشتر و در دیگر آزمون ها افزایش بیشتری نشان داد. و این نتایج معنادار بود. نتیجه گیری: پس از آموزش دانش آموزان گروه آموزش و نوروفیدبک بهبود بیشتری در کنش های اجرایی در زندگی روزمره، حافظه کاری کلامی و دیداری- فضایی نسبت به گروه آموزش به تنهایی و کنترل نشان دادند که بیانگر تاثیر گذاری بیشتر آموزش کنش های اجرایی به همراه نوروفیدبک نسبت به آموزش به تنهایی می باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، حافظه کاری ، عملکرد تحصیلی ، الگوی ملتزر ، نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 465
نام نویسنده: حيدري پور، مونا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی، کیفیت زندگی و مهارت‌های اجتماعی معلولین جسمی ـ حرکتی انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی (با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل نما) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلولین جسمي حرکتی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان مشهد بودند که از بین آن‌ها پس از غربالگری اولیه تعداد 30 نفر که از لحاظ مهارت‌های اجتماعی دارای بیشترین مشکل بودند انتخاب شدندو با استفاده از شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نما قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ریجیو، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه هوش هیجانی بارـ آن استفاده گردید. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد. یافته‌ها: آموزش مهارت‌های اجتماعی منجر به ارتقاء و بهبود سطح مهارت‌های اجتماعی معلولین جسمی ـ حرکتی شد (05/0>P ). آموزش مهارت‌های اجتماعی منجر به افزایش سطح هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در معلولین جسمی ـحرکتی شد (05/0>P ) اما این آموزش منجر به افزایش سطح کیفیت زندگی معلولین جسمی ـ حرکتی نشد (05/0<P ). نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌گردد آموزش مهارت‌های اجتماعی جهت بهزیستی روانی و اجتماعی و توان بخشی حرفه‌ای معلولین جسمی ـ حرکتی مورد توجه دست اندر کاران مربوطه قرار گیرد

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  معلولین جسمی ـ حرکتی ، مهارت‌های اجتماعی ، هوش هیجانی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 473
نام نویسنده: مراديان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

     هدف از پژوهش حاضر آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی  به کودکان مبتلا به اختلال ADHD-C   می باشد. بدین منظور تعداد 20 کودک مبتلا به این اختلال در گروه سنی 8-11 سال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  و کنترل جای داده شدند. سپس دو گروه توسط پرسشنامه‌های پرخاشگری، SNAP-IV و خرده آزمون مازهای وکسلر و نیز آزمون‌های رایانه‌ای برج لندن و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 15 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی را توسط رویکرد قصه درمانی دریافت نمودند. در پایان دروره مداخله دو گروه مجدد توسط آزمون‌های یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های حاصل از پژوهش توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نیز تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی منجر به کاهش نشانه‌های اختلال ADHD آزمودنی‌ها شده است. همچنین این آموزش در کاهش نشانه‌های پرخاشگری کودکان نیز تأثیر معناداری داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی  در بهبود کنش­وری در کنش‌های بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی اشاره نمود

فهرست مندرجات - فهرست منابع  -نتیجه گیری  - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال ADHD ، كنش هاي اجرايي بازداري و برنامه ريزي- سازماندهي ، قصه درماني ، پرخاشگري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 505
نام نویسنده: حمزه‌لو، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازداری رفتاری و حافظه کاری بر افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های ADHD در زندانیان مبتلا به ADHD بود. روش: برای این منظور، در مطاله اول تعداد ۹۰7 نفر از زندانیان بزرگسال مرد موجود در بندهای بسته زندان گرگان به صورت نمونه طبقه‌ای در دسترس انتخاب شده و با پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) مصاحبه بالینی مبتنی بر DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. اختلال‌های همراه با پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، پرسشنامه افسردگی بک-2 (BDI-II) و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه دوم تعداد 30 نفر از زندانیانی تشخیص ADHD را دریافت کردند، و30 نفر از زندانیان غیر مبتلا به ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده و در شاخص‌های سن و تحصیلات با هم همتا سازی شدند. به منظور اندازه گیری کنش‌های اجرایی از تکالیف برو برو، استروپ کلاسیک و STOP IT برای سنجش بازداری و تکالیف فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی برای سنجش حافظه کاری استفاده شد. در مطالعه سوم تعداد 30 نفره مبتلا به ADHD مطالعه دوم به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه آموزش بازداری و حافظه کاری با استفاده از نرم‌افزارهای آموزش بازداری و حافظه کاری اجرا شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های خی دو، t گروه‌های مستقل، تحليل واريانس چند متغيري و تحليل كوواريانس چند متغيري تحلیل شد. یافته‌ها: مطالعه اول، از بین 907 نفری که مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند، تعداد ۱۴۷ نفر (2/16%) مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند. ۸۵% از آنها اختلال وابستگی به مواد، دارو یا الکل را دارا بودند. زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالایی از اختلال‌های اضطرابی (1/55%) و اختلال‌های خلقی (8/40%)، اختلال‌های شخصیت همچون ضداجتماعی (2/44%) و مرزی (21%) را نشان دادند. مطالعه دوم، بین زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD در سازه کنش‌های اجرایی بازداری رفتاری، شناختی، حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت. مطالعه سوم، آموزش حافظه کاری به بهبود عملکرد در تکالیف حافظه کاری و کاهش نشانه‌های ADHD منجر شد، اما آموزش بازداری اثر معناداری نداشت. هر دو شیوه آموزش به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همراه از همچون اضطراب و افسردگی منجر شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنش اختلال شایعی در بین زندانیان بزرگسال است که با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی دارد. همچنین، نتايج اين پژوهش نارساكنش وري هاي اجرايي بزرگسالان مبتلا به ADHD را تاييد نمود و نشان داد كه آموزش حافظه کاری می‌تواند به طور نیرومندی کابرد بالینی برای کاهش نشانه‌های ADHD داشته باشد. علاوه براین، آموزش کنش‌های اجرایی می‌توانند در کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود همچون اضطراب و افسردگی موثر باشد.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي (ADHD) ، كنش هاي اجرايي ، بازداري رفتاری ، حافظه كاري ، آموزش بازدرای ، آموزش حافظه کاری ، اختلال‌های همبود ، اضطراب ، افسردگی ، زندانیان بزرگسال


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 510
نام نویسنده: بافنده، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

مقدمه: اختلال حساب- نارسایی تحولی یک اختلال یادگیری است که بر کسب دانش در مورد اعداد و حساب در کودکان با هوش بهنجار و آموزش مناسب تأثیر می‌گذارد. این نارسایی تا بزرگ سالی پایدار است، و این احتمال وجود دارد که با کنش‌های اجرایی زیادی همبودی داشته باشد. هدف: هدف این پژوهش در گام نخست مقایسه  کنش‌های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی  در دانش آموزان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و عادی و از طرف دیگر بررسی رابطه بین خطای محاسباتی و کنش‌های اجرایی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر اول تا پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند. از این جامعه دو گروه 16 نفری به عنوان نمونه به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. این روش ترکیبی از روش خوشه‌ای و در دسترس می‌باشد. گروه اول شامل 16 دانش آموز حساب- نارسا از بین 2383 دانش آموز 12 دبستان نواحی 2 و 6 مشهد به عنوان ناحیه‌های منتخب نواحی در دو سطح برخوردار (ناحیه‌های 3 ، 4 و 6) و غیر برخوردار (ناحیه‌های 1، 2، 5 و 7) در طی چند مرحله انتخاب شدند. سپس بر اساس فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM-IV، تست هوش ریون رنگی کودکان و مصاحبه بالینی ، گروه نهایی برگزیده شدند . گروه دوم شامل 16 دانش آموز بهنجار از همان کلاس‌ها انتخاب شدند. سپس خطای محاسبه از طریق آزمون استاندارد شده حساب شلو (دارای سه مؤلفه فهم عدد، تولید عدد و محاسبه عدد) و کنش‌های اجرایی با آزمون‌های حافظه کاری دیداری- فضایی بلوک‌های تپنده کورسی، برج لندن، عملکرد پیوسته و استروپ کلاسیک سنجیده شدند. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های تحليل كوواريانس چند متغيري، همبستگی پیرسون، تحليل واريانس چند متغيري و رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی، تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که توانایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان مبتلا به حساب- نارسایی تحولی به طور معناداری کمتر از کودکان بهنجار بود. در مورد کنش‌های برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی تفاوت معناداری پیدا نشد. رابطه بین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی برنامه ریزی و سازمان دهی و همچنین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی بازداری شناختی با نمره درصد خطا معنادار بود. همچنین از سه مؤلفه آزمون حساب، فهم عدد و تولید عدد در دو گروه تفاوت معناداری با هم داشتند و سرانجام درصد نمره خطا از طریق زیر مؤلفه‌های زمان واکنش کلمات همخوان استروپ و زمان آزمایش برج لندن قابل پیش بینی بودند. نتیجه گیری: کنش‌های اجرایی در مفهوم جدید حساب- نارسایی تحولی به میزان اختلال ریاضیات مؤثر نیستند. همچنین کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی به عنوان عامل تأثیر گذار در این اختلال محسوب می‌شود و بهبود کلی این کنش‌ در رفع خطاها مؤثر است.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  اختلال حساب_نارسایی تحولی ، کنش های اجرایی ، حافظه کاری دیداری_فضایی ، برنامه ریزی و سازمان دهی ، توجه پایدار ، بازداری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 517
نام نویسنده: حسین زاده ملکی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر کاهش نشانه­های بالینی ADHD و بهبود کنش­های اجرایی بود. روش: بدین منظور تعداد 36 شرکت کننده مبتلا به ADHD که در بین سنین 6 تا 12 سال قرار داشتند به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص ابتلا به ADHD با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP–IV، CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت، سپس کودکان به صورت تصادفی در سه گروه درمان آموزش حافظه کاری، درمان آموزش والدینی و درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) قرار گرفتند. سنجش عملکرد شرکت کنندگان از طریق آزمون­های مقیاس درجه بندی SNAP–IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 6-18، عملکرد پیوسته، برج لندن، برو نه برو، رنگ واژه استروپ، خرده آموز حافظه وکسلر، روبرداشت و بازپدیدآری یک شکل تجمعی ری، نگهداشت دیداری بنتون و هوش وکسلر کودکان- فرم چهارم انجام شد. درمان آموزش حافظه کاری با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری ارائه گردید. درمان آموزش والدینی نیز بر اساس الگوی آموزش والدینی صورت گرفت. یافته ­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری و مقایسه­های چندگانه، نشان داد که درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) در مقایسه با هر یک از این روش­ها به تنهایی، منجر به بهبود بیش­تر کنش اجرایی حافظه کاری، بازداری رفتاری، برنامه ریزی/ سازمان­دهی، توجه پایدار و نیز کاهش بیش­تر نشانه­های بالینی ADHD شد. 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه و پیوست


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه ، فزونکنشی - حافظه کاری - برنامه ریزی ، سازماندهی- بازداری شناختی- بازداری رفتاری-توجه پایدار- آموزش حافظه کاری-آموزش والد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 548
نام نویسنده: بهرامی، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

در حال حاضر سرطان یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی جهان و نیز کشور ما محسوب مي‌شود. معمولاً متخصصان، در بررسی بیماری‌های طبی مزمن نظیر سرطان، علل و عوامل زیستی را عامل سبب ساز مطرح می‌کنند، اما اخیراٌ ثابت شده است كه عوامل فوق به تنهايي نقش تعيين­ كننده­اي در بروز سرطان نداشته بلكه برخي از متغيرهاي شخصیتی، رفتاری و روان‌شناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمينه مساعدي براي ابتلای افراد به این بیماری و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان به آن را ايجاد مي­كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرانه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه  بیماران سرطانی بودند که ظرف مدت پژوهش به کلینیک رضا، ایثار، بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) و مطب دکتر کوشیار در شهر مشهد مراجعه کردند. از مجموع آنها 156 زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه­ نظم جویی شناختي هيجان، مقیاس تنظیم هدف، فرم کوتاه پنج عاملی شخصيت (FFI-NEO ) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکميل نمودند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد الگوی پیشنهادی اولیه از برازش خوبی برخوردار نیست؛ بنابراین در الگوی اولیه اصلاحاتی صورت گرفت. پس از آن، نتایج حاکی از برازش الگوی پیشنهادی اصلاح شده بود( 71/129  = χ 2  ، 98  = df  ، 082/0 = RSMEA، 87/0GFI = ، 82/0AGFI =  ). بر اساس این الگو، متغیرهای برون گرایی و نوروزگرایی به ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشت. همچنین، برون گرایی به واسطه راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم مثبت و متغیر نوروزگرايي به واسطه راهبردهای  ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم منفی بر کیفیت زندگی این بیماران داشت. لازم به ذکر است که تمامی این روابط از لحاظ آماری معنادار بود (05/0p>). نتیجه گیری: از يافته‌هاي اين پژوهش استنباط مي‌شود يکي از عوامل میانجی مهم تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی در این رابطه، راهبردهاي نظم جویی شناختي هیجان است، که بعد از تجربه رويداد تهديدآميزی مانند سرطان، براي نظم­دهي هيجان‌هاي خود بکار مي‌گيرند. بنابراين در برنامه‌هاي درماني بايد توجه خاصي به آموزش راهبردهاي شناختي نظم جويي هيجان به ويژه راهبردهاي سازگارانه همچنین تنظیم هدف صورت گيرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: کوشیار، مهدی
کلید واژه ها:  نظم جویی شناختی هیجان ، تنظیم هدف ، کیفیت زندگی ، سرطان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 567
نام نویسنده: حسيني يزدي، سيده عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

طلاق، یکی از عمده ترین رویداد های استرس زائی است که کودکان و نوجوانان با آن مواجه می شوند. طلاق والدین غالبا مشکلات اقتصادی ،اجتماعی و روانی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی برنامه CODIP بر بهبود خودپنداره ، افزایش تاب آوری و کاهش مشکلات درونی برونی سازی شده کوکان طلاق 10تا 12 سال بود . بدین منظور 25 کودک از خانواده های طلاق انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه ازمایش (13نفر) و گروه کنترل نما ( 12 نفر ) گمارده شدند . پس از اجرای 15 جلسه CODIP و اجرای پرسشنامه SEARS و CSCS ، و CBCL ، بصورت پیش ازمون و پس آزمون ، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندگانه (MANCOVA) نشان داد که برنامه مداخله ای CODIP باعث ایجاد تغییر در خودپنداره  و نیز مشکلات درونی سازی شده کودکان طلاق نمیشود (P>0/05) ، اما تاب آوری آنها را افزایش می دهد و باعث کاهش مشکلات برونی سازی آنها می شود P<0/05)) . همچنین در هیچ یک از این مقیاسها بین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد P>0/05)) . یافته ها ، در همه مقیاسها بغیر از مشکلات درونی سازی شده ، با بیشتر یافته های قبلی در این زمینه همسو است و بطورکلی بنظر می رسد این برنامه تاثیر زیادی در تغییر رفتار کودکان دارد .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  CODIP ، خودپنداره ، تاب آوری ، مشکلات درونی سازی شده ، مشکلات برونی سازی شده ، کودکان طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 584
نام نویسنده: احمدی، نسیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین ، انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده است. نمونه اماری این پژوهش شامل 20 زوج که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، هشت جلسه زوج درمانی شناختی- رفتاری دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های تعارضات زوجین (MCQ ) ،پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ( CERQ) و پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های یانگ (SQ-SF)  بوده است. نتایج نشان میدهد که پس از اجرای مداخله یاد شده ، میزان تعارضات زناشویی در گروه ازمایش در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش(05/0>P) داشته،همچنین، نظم جویی شناختی هیجان افزایش و طرحواره های ناسازگار کاهش یافته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی شناختی- رفتاری ، نظم جویی شناختی هیجان ، طرحواره های ناسازگار ، تعارضات زناشویی

    1234   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.