دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1234   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط مشهدي، علي
تعداد نتایج به دست آمده: 33 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 685
نام نویسنده:  کرد تمینی، مسلم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نظم جویی هیجان، کنترل شناختی و عاطفی افراد دارای نشانه های اضطراب صفت بالا بود. روش: بدین منظور 28 نفر از دانشجویان دارای نمره بالا اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه با استفاده از پرسشنامه های اضطراب صفت- حالت اشپیل برگر در دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. 14 نفر در هر دو گروه آزمایش و کنترل فعال قرار داده همتا سازی شده و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. با این وضعیت، این پژوهش از حیث هدف جز پژوهش های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل فعال بود. به منظور اندازه گیری نظم جویی هیجان از پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان، ، کنترل شناختی از آزمون استروپ رنگ-واژه و کنترل عاطفی از مقیاس کنترل عاطفی همراه با کلیپ های هیجانی و آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیرآستانه ای، استفاده شد. آموزش حافظه کاری هیجانی با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری هیجانی ایرانی استفاده شد و در گروه کنترل فعال نیز از نرم افزار تطبیق اشکال استفاده گردید. براي تجزيه و تحليل نتایج این پژوهش از روش های آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تی همبسته استفاده گردید. یافته ها:  یافته های این پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین گروه آزمایش(که تحت آموزش آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفته بودند) در مقایسه با گروه کنترل فعال (که از برنامه تطبیق اشکال استفاده می کردند) در همه مولفه های راهبردهای نظم جویی هیجان وجود نداشت، همچنین در مولفه های آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیر آستانه ای بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد اما نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در بین گروه آزمایش و کنترل فعال در هر چهار مؤلفه کنترل عاطفی یعنی اضطراب، خلق افسرده، خشم، عاطفه مثبت وجود داشت. بدین معنی که گروه آزمایش در مولفه های کنترل عاطفی در پس آزمون نمرات پایین تری کسب کرده بودند؛ بعلاوه بین آزمودنی ‌های دو گروه در مولفه های کنترل شناختی )زمان واکنش همخوان، زمان واکنش نا همخوان و نمره تداخل( تفاوت معناداری وجود داشت و در نمرات پس ‌آزمون گروه آزمایش عملکردی بهتری در مولفه های کنترل شناختی کسب کردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان ادعا نمود آموزش حافظه کاری هیجانی می تواند در توانایی کنترل عاطفی و کنترل شناختی افراد دارای اضطراب صفت بالا تاثیر مثبت داشته باشد، اما در راهبردهای نظم جویی هیجان تاثیر چندانی ندارد.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب صفت ، حافظه کاری هیجانی ، راهبردهای نظم جویی ، هیجان، کنترل عاطفی ، کنترل شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 697
نام نویسنده: نظام پور، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج مي‏برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آن‏ها را تحت تاثير قرار مي‏دهد. تجربه يک دوره پرخاشگری در نوجواني، يک عامل خطر براي بروز رفتارهای پرخطر آتي و همچنين کاهش کیفیت زندگی محسوب مي‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 8 جلسه، هر جلسه به مدت يك 90دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (05/0>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. نتیجه گیری:  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  :ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی ،  پرخاشگری ، رفتارپرخطر ،  کیفیت زندگی ، نوجوانان بی‏سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 715
نام نویسنده: وزیری، زهراسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

سرطان یکی از جدی ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می رود. از این بین، سرطان پستان، شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می باشد. امروزه در حوزه روانشناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کنش وری اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش: تعداد 16 نفر زن مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز رادیوتراپی- انکولوژی سطح شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (4 ماهه) با مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان(CERQ-P)و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و تنیدگی(DASS-21) مورد سنجش قرار گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان راهبردهای ناسازگارانه کاهش معناداری نشان داد. اما در بهبود کنش وری اجرایی، افزایش راهبردهای سازگارانه و کاهش علائم بالینی تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در کاهش راهبردهای ناسازگارانه موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ، کنش وری اجرایی ، نظم جویی شناختی هیجان ، علائم بالینی ، سرطان پستان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 726
نام نویسنده: میررجائی، آتنا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ، تاب‌آوری ، کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 773
نام نویسنده: خوارزمی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: با توجه به اینکه اهمیت مداخلات درمانی مختلف در بهبود نشانه های افسردگی و کیفیت زندگی، هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان میان فردی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده بود. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعین مراکز مشاوره شهر مشهد بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه تعداد 45 نفر انتخاب و در سه گروه(دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) 15 نفری به صورت تصادفی جایگزین شدند. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی داده های مورد نیاز پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری گردید. گروه، روان درمانی بین فردی 8جلسه انفرادی درمان افسردگی را سپری کردند و گروه، گروه درمانی شناختی رفتاری 8 جلسه مشاوره گروهی جهت درمان افسردگی را گذراندند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی روان درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نسبت به گروه کنترل معنی دار بود.  همچنین نتایج پژوهش بیان می‌دارد که روش روان درمانی بین فردی نسبت به روش گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی اثربخش‌تر است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر، استفاده از شیوه روان درمانی بین فردی را به جهت ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نشانه های افسردگی توصیه می‌کند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  کیفیت زندگی ، روان‌درمانی بین فردی ،  گروه درمانی شناختی رفتاری. ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 774
نام نویسنده: یوسفی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه توانمندسازی خانواده مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSFP) بر کاهش تنیدگی والدین و بهبود تعاملات درون‌فردی و برون‌فردی والد-فرزندی و بهبود کنش‌وری اجرایی فرزندان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین و کودکان 14-10 سال شرکت‌کننده در موسسه قلم‌چی مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 24 خانواده مراجعه‌کننده به موسسه قلم‌چی در سطح شهر مشهد انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله 24 نفر (12 والد و 12 کودک) و کنترل 24 نفر (12 والد و 12 کودک) گمارش شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 120 دقیقه‌ای آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری مقیاس ذهن‌آگاهی درون‌فردی در فرزندپروری، مقیاس خودسنجی ذهن‌آگاهی، مقیاس کیفیت روابط والد- کودک، شاخص تنیدگی والدین و مقیاس نارساکنش‌وری اجرایی بارکلی را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت معناداری هم در پس‌آزمون و هم پیگیری شش ماهه در دو حوزه بهبود کنترل و مدیریت مهارت‌های رفتاری و بهبود کیفیت روابط برون‌فردی داشتند اما در روابط والد کودک و کنش‌وری اجرایی تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ نتیجه گیری: برنامه توانمند سازی خانواده مبتنی بر ذهن‌آگاهی موجب افزایش روابط برون‌فردی و مهارت‌های رفتاری در والدین می‌گردد.

فهرست ندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی MSFP ،  تعاملات برون‌فردی- درون‌فردی ، کنش‌وری اجرایی ،  روابط والد - کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 790
نام نویسنده: رحیم زاده، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی یک اختلال ناتوان کننده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر عاطفه مثبت و منفی، میزان سوگیری تعبیر،کاهش ترس از ارزیابی منفی و اجتناب در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، و گروه کنترل همراه با دوره پیگیری است. نمونه گیری در دسترس به کار گرفته شد. آزمودنی های دو گروه 28 نفر از مبتلایان با دامنه سنی 14-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و کنترل جای داده شدند. برای دو گروه پرسشنامه های اضطراب اجتماعی کانور، اضظراب اجتماعی واتسون و فرند، تعبیر رویداد باتلر و مقیاس عاطفه مثبت و منفی به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (3 ماهه) انجام شد. روش شناختی رفتاری واحد پردازه ای روی گروه آزمایشی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. برای بررسی داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش و گواه بود. گروه آزمایش بهبود معناداری نسبت به گروه کنترل در عاطفه منفی، کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب و سوگیری تعبیر در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار داده شود.

فهرست منرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، سوگیری تعبیر ، عاطفه مثبت و منفی ، ترس از ارزیابی منفی و اجتناب ، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 833
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی _ رفتاری به شیوه فردی بر کاهش شدت و فراوانی نشانه های افکار وسواسی و اعمال اجباری، کاهش آمیختگی فکر _ عمل و کاهش اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری در کودکان 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال وسواس_ اجبار بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با اندازه گیری های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان رده سنی 6 تا 11 سال شهرستان بجنورد که به مراکز درمانی مراجعه نمودند، بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 12 نفر ازشرکت کنندگان جهت دریافت تشخیص اختلال وسواس_ اجبار به روانپزشک ارجاع داده شدند و در نهایت 8 نفر تشخیص اختلال وسواس_ اجبار را دریافت کردند. دو خط پایه گرفته شد. در نهایت 5 نفر در درمان شرکت کردند. مراجعان تحت 12 جلسه درمان شناختی _ رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه آمیختگی فکر _ عمل برای کودکان، مقیاس اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری کودکان و مقیاس شدت و فراوانی افکار وسواسی و اعمال اجباری ییل براون بودند. داده های بدست آمده از طریق تحلیل دیداری نمودار ها، شاخص های روند، ثبات، درصد داده های همپوش، درصد داده های غیر همپوش، درصد بهبودی بود. یافته ها نشان داد در سه مراجع درمان شناختی رفتاری بطور معناداری منجر به کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، میزان تخریب ناشی از افکار وسواسی و اعمال اجباری و هم چنین کاهش آمیختگی فکر_ عمل شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی _ رفتاری، شدت و فراوانی نشانه ها ، سطح تخریب عملکرد ، آمیختگی فکر _ عمل، کودکان ، اختلال وسواس _ اجبار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 848
نام نویسنده: اصغری، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه‌ها و بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سیستم‌های مغزی - رفتاری مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که درآن از پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی‌های دو گروه 20 نفر از مبتلایان با دامنه سنی 30-20 سال انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. نمونه‌گیری در دسترس به کار گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تشخیصی اضطراب اجتماعی کانور (SPINپرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ) پرسشنامه واتسون و فرند مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی فرم بلند (CERQ-P) و مصاحبه‌ی تشخیصی مبتنی بر ADIS-IV به دست آمد و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS. 16 و آزمون ANCOVA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین‌های مورد مقایسه در دو گروه آزمایش و گواه بود. به‌این‌ترتیب که در اضطراب اجتماعی، سیستم‌های مغزی رفتاری فقط سیستم بازداری رفتاری و در بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در راهبردهای سازگارانه در مؤلفه تمرکز مجدد مثبت و در راهبردهای ناسازگارانه در مؤلفه‌های ملامت خویشتن و نشخوار گری تفاوت معنادار بود؛ به‌عبارت‌دیگر گروه‌درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن، نشانه‌های بالینی، سیستم بازداری رفتاری، راهبرد سازگارانه تمرکز مجدد مثبت، راهبرد ناسازگارانه ملامت خویشتن و نشخوار گری را در مبتلایان به SAD بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها:، ،


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی ،  سیستم‌های مغزی رفتاری ، اضطراب اجتماعی

<   1234   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.