دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط عبدخدايي، محمد سعيد
تعداد نتایج به دست آمده: 3 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 657
نام نویسنده: بابایی پور، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

   هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه­ ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ­ای در آن بوده است. به همین منظور تعداد 217 نفر از مادران دارای کودک با نیاز ویژه و از مادران دارای کودک عادی تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری در­دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسش­نامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس فولکمن، پرسش نامه والدگری آلاباما. برای آزمون فرضیه­ های اصلی از آزمون ناپارامتریک دو گروه مستقل (Mann-Whitney U) و برای آزمون فرضیه­ های فرعی از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بین میزان راهبرد مقابله­ ای هیجان مدار، سبک والدگری مثبت، میزان بر­خورد با فرزند و میزان تنبیه بدنی در مادران کودک با نیاز ویژه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). و مادران کودک با نیاز ویژه از این مؤلفه­ ها بیش­تر استفاده می­کردند. بین راهبرد مقابله­ ای مسئله مدار و مشارکت مادران رابطه معناداری وجود داشت (P<0.05). در نتیجه، راهبرد­های مقابله­ ای مسئله­ مدار و هیجان­ مدار و مشارکت والدین، نقش به سزایی در والدگری مادران دارای کودک با نیاز­های ویژه دارند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  وضعیت والدگری ، مادران کودکان با نیازهای ویژه ، مادران کودکان عادی ، راهبردهای مقابله ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 422
نام نویسنده: هانور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پایبندی مذهبی در پیش­بینی رضایت زناشویی با میانجی­گری متغیرهای شکیبایی و قدردانی صورت گرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل ساکن شهر مشهد بود که تعداد 222 نفر به طور دردسترس از مناطق پنج­گانه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) شهر مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، مقیاس رضامندی همسران افروز، آزمون پایبندی مذهبی جان­بزرگی، پرسشنامه­ صبر خرمایی و پرسشنامه­ قدردانی مک­کالوک بود. اطلاعات به دست آمده از پرسش­نامه­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد شکیبایی و قدردانی در این نمونه نتوانستند در پیش­بینی رابطه پایبندی مذهبی و رضایت زناشویی نقش میانجی ایفا کنند. از طرفی بین پایبندی مذهبی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و پایبندی مذهبی بیشترین نقش را در تبیین رضایت زناشویی ایفا می­کند. هم­چنین نتایج حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین پایبندی مذهبی با شکیبایی و قدردانی و بین رضایت زناشویی با شکیبایی و قدردانی است.  یافته­ها ضرورت توجه متولیان امر را به شناساندن ارزش­های دینی به افراد و به­کارگیری مفاهیم و آموزه­های دینی در فرآیند مشاوره پیش از ازدواج و زوج­درمانی را مورد تأکید قرار می­دهد.   

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، پایبندی مذهبی ، شکیبایی ، قدردانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.