دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط اصغري نكاح، سید محسن
تعداد نتایج به دست آمده: 12 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 534
نام نویسنده: جمالی نژاد، راضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این مطلب با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه ی خلاقیت مادر - کودک بر خلاقیت کودک و خودکار آمدی مادر در کودکان پیش دبستانی انجام شد. آزمودنی ها شامل 30 کودک دختر پیش دبستانی شهرستان مشهد با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خلاقیت مادر - کودک به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای مبتنی بر شناساندن سازه ی خلاقیت و موانع آن در خانواده و آموزش تکنیک های خلاقیت به مادر و اعمال آن ها بر کودک با روش های بازی و قصه برای گروه آزمایش ارائه شد. جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت TCAM)) تورنس و برای سنجش خودکار آمدی مادر از مقیاس خودکارآمدی والدگری (PSAM) که توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا ساخته شده استفاده شده. داده های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بود (P<0.01) همین طور تفاوت بین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (P<0.01). نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش خلاقیت مادر- کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می بخشد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط خانواده و پیش دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، آموزش مادر-کودک ، خودکار آمدی والد گری ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 541
نام نویسنده: معدنی، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

این پژوهش به شیوه آزمایشی با دو گروه پیش آزمون و پس آزمون بر روی 19 زوج مراقب- کودک دردو گروه آزمایش(10نفر) و گروه کنترل(9 نفر) صورت گرفت و مراقبین طی برنامه مداخله 10 جلسه ای آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان برگرفته از برنامه  درمان ارتباطی والد- کودک(CPRT) (لندرث و برتون، 2006) که برای مراقبین خانه های کودک متناسب سازی شدند، قرار گرفتند. در پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش کیفیت تعامل مراقب کودک از مقیاس ارتباط والد- کودک (پیانتا، 1994) و سنجش ناایمنی دلبستگی کودکان از مقیاس کیو- ست دلبستگی Q-SET (واترز و دنس، 1985) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون  تحلیل کوواریانس(آنکووا)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

برخی از کودکان به دلایل مختلفی نظیرآسیب های اجتماعی و خانوادگی مانند اعتیاد،طلاق،فوت،بیماری والدین از زندگی همراه والدین محروم می شوند و با شرایط بی سرپرست و بد سرپرست در جامعه رها می شوند و نیازمند مراقبت و ارایه خدمات آموزشی و روانشناختی ویژه ای هستند. در این میان سرپرستی از این چنین کودکانی به شیوه های گوناگون از حمایت خانواده های اقوام و خویشان گرفته تا حمایت سازمان بهزیستی در غالب مراکز شبه خانواده صورت می گیرد. در مراکزشبه خانواده، به جای اعضاء خانواده اصلی، مراقبین به تعامل با کودکان و مراقبت ازآنها می پردازند هرچند برای این مراقبت آموزش لازم را دریافت نکرده اند و مهارت های مراقبین محدود تجارب شخصی و آموزش‌های غیرمستقم آنهاست بدین جهت مطالعه حاضر با هدف ارایه آموزش ارتباط بازی محور به شیوه سی پی آر تی به مراقبین این کودکان و بررسی تاثیر آن بر بهبود رابطه بین مراقب- کودک و کاهش دلبستگی ناایمن کودکانِ خانه های کودک انجام پذیرفت

این پژوهش به شیوه آزمایشی با دو گروه پیش آزمون و پس آزمون بر روی 19 زوج مراقب- کودک دردو گروه آزمایش(10نفر) و گروه کنترل(9 نفر) صورت گرفت و مراقبین طی برنامه مداخله 10 جلسه ای آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان برگرفته از برنامه  درمان ارتباطی والد- کودک(CPRT) (لندرث و برتون، 2006) که برای مراقبین خانه های کودک متناسب سازی شدند، قرار گرفتند. در پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش کیفیت تعامل مراقب کودک از مقیاس ارتباط والد- کودک (پیانتا، 1994) و سنجش ناایمنی دلبستگی کودکان از مقیاس کیو- ست دلبستگی Q-SET (واترز و دنس، 1985) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون  تحلیل کوواریانس(آنکووا)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که  مراقبین آموزش دیده به شیوه سی پی آر تی نسبت به مراقبین آموزش ندیده از نظر میزان  نزدیکی کودک- مراقب و از نظر میزان تعارض  کودک- مراقب تفاوت معنا دار نشان دادند و از نظر وابستگی و رابطه مثبت کلی و از نظر ناایمنی دلبستگی کودکان درمشارکت کنندگان دو گروه تفاوت معنادارای مشاهده نشد.

در نتیجه به منظور بهبود نزدیکی کودک- مراقب و جهت کاهش تعارض  کودک- مراقب تدوین و ارایه برنامه های آموزشی به شیوه سی پی آر تی برای مراقبین خانه های کودک توصیه می شود. همچنین نتایج این پژوهش کیفیت نگهداری از کودکان مقیم شبه خانواده را نیازمند تامل می داند و برخی دلالت هایِ آموزشی و روانشناختی مراقبت مطلوب را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  ارتباط مراقب- کودک ، دلبستگی ، بازی درمانی ارتباطی به شیوه CPRT ، خانه های کودک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 322
نام نویسنده: جباری، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش میانجیگری سبک­های هویت در رابطه بین سبک­های دلبستگی با جهت­گیری هدف دانش­آموزان دبیرستان های تیزهوشان، بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل معادلات ساختاری است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش­آموزان دختر دبیرستان­های تیزهوشان شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 295 نفر از دانش­آموزان تیزهوش می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از برازش کلی الگوی پیشنهادی (91/0=GFI، 09/0= (RSMEA و همچنین وجود رابطه میان متغیرهای سبک­های دلبستگی و سبک­های هویت و نیز سبک­های دلبستگی و جهت­گیری هدف می باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  جهت گیری هدف ، سبک های دلبستگی ، سبک های هویت ، دانش آموزان تیزهوش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: بخشی، نگین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف اين پژوهش مقايسه مشكلات رفتاري و هيجاني و جو مدرسه در مدارس عادي و استعدادهاي درخشان بود. نمونه هاي مطالعه شامل 145 دانش آموز دختر و پسر تيزهوش و 311 دانش آموز دختر و پسر عادي مي شد كه به طور تصادفي در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي فرم خودسنجي نوجوان (YSR) و جو مدرسه پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون يو من ويتني U Mann) (Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد:
1- بين مشكلات رفتاري و هيجاني دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنا دار مشاهده مي شود؛ به اين معني كه دانش آموزان دختر و پسر تيزهوش نمرات بالاتري در مشكلات رفتاري و هيجاني كسب كردند
.
2- بين نگرش به جو مدرسه دانش آموزان تيز هوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنادار مشاهده مي شود؛ يعني دانش آموزان تيزهوش در مقايسه با دانش آموزان عادي نگرش منفي تري نسبت به جو مدرسه گزارش كردند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جو مدرسه ، مشکلات رفتاری و هیجانی ، تیز هوش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 708
نام نویسنده: حاتمزاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

پژوهش حاضربا هدف بررسی و  مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نفر دانش آموز کلاس ششم می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل می باشند و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه گواه با روش معمول آموزش انشا آموزش دیدند . گروه مغز محور در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005)  آموزش دیدند و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی در هشت جلسه با روش طراحی شده طبق اصول رویکرد تجربه ی زبانی ، دیدگاه کوران (2007) آموزش دیدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز (1999) و آزمون تحليل بيان نوشتاري انگلرت(1990) ،که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتار گروه گواه و گروه های آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه های آزمایش تفاوت معنی دار است. تحلیل نمرات گروه آزمایشی مغزمحور و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد بین بیان نوشتار این دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین خودکارآمدی تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی دار است به این صورت که  خودکارآمدی تحصیلی گروه مغزمحور افزایش بیشتری داشته است. بنابر این  می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور و رویکرد تجربه ی زبانی تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  انشا ، بیان نوشتاری ، خودکار آمدی ، رویکرد مغزمحور ، رویکرد تجربه ی زبانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 723
نام نویسنده:  زارع، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 320 دانش آموز از 9 دبیرستان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان بر روی آنان اجرا شد. داده‌های بدست آمده از طریق روش‌های آماری ضریب رگرسیون ساده خطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دهنده معنادار بودن نقش میانجی سبک‌های هویت در ارتباط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و تعارض والد- نوجوان بود. همچنین مشاهده شد که بین تعارض والد- نوجوان با انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و بین تعارض والد- نوجوان با سبک‌های هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی ارتباط معناداری مشاهده شد. اما ارتباط بین تعارض والد- نوجوان با سبک هویت هنجاری معنادار نشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان‌دهنده ارتباط معنادار آماری بین سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری با انگیزش پیشرفت در جهت مثبت و ارتباط منفی و معنادار سبک هویت سردگم/ اجتنابی با انگیزش پیشرفت بود. یافته‌های آماری دیگر نشان‌دهنده این بود که در سبک‌های هویتی تفاوت معناداری از لحاظ میزان تعارض والد- نوجوان وجود ندارد اما میزان انگیزش پیشرفت در این سه سبک تفاوت معناداری نشان داد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک‌های هویت ،  تعارض والد- نوجوان ،  انگیزه پیشرفت تحصیلی ، نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 738
نام نویسنده: رحمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موانع شخصی خلاقیت در میزان خلاقیت مربیان پیش از دبستان صورت گرفت. روش: روش مطالعه، همبستگی و جامعه آماري شامل تمامی مربیان مشغول به آموزش در مهدکودک‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بودند (1800 نفر) که تعداد 317 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه­های خلاقیت تورنس (1974) و موانع شخصی خلاقیت فیفر (1990) را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با آمار توصیفی، ضريب همبستگي پيرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد: بین میزان خلاقیت مربیان با موانع شخصی خلاقیت رابطه منفی و معناداری وجود داشت (001/0=p)؛ موانع شخصی خلاقیت قادر به پیش بینی خلاقیت مربیان بودند (001/0 p= ،49/10=(244،6)F)؛ وضعیت خلاقیت مربیان در حد مطلوبی نبود (001/0,p=72/8- t=). نتیجه‌گیری: بنابراین با عنایت به یافته پژوهش و اهمیت خلاقیت مربیان در دوره پیش از دبستان،از میان برداشتن موانع شخصی خلاقیت برای مربیان توصیه می گردد.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خلاقیت ، موانع شخصی خلاقیت ، مربیان ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 747
نام نویسنده: هوایی، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر کودک می باشد. به این منظور 38 زوج مادر کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (قصه گویی خلاق، بازی های خلاق وکنترل)جایگزین شدند. برای گرداوری داده ها از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای سنجش خلاقیت کودکان، پرسشنامه رابطه کودک - مادر پیانتا و پرسشنامه مداد-کاغذی چند گزینه ای خلاقیت عابدی، برای سنجش خلاقیت مادران استفاده شد. مادران گروه آزمایشی قصه گویی خلاق، شش جلسه دو ساعته آموزش های مبتنی بر قصه گویی خلاق را دریافت کردند. مادران گروه بازی های خلاق نیز شش جلسه دو ساعته مداخلات آموزشی مربوط به بازی های خلاق را دریافت نمودند. سپس مادران به مدت یک ماه تمرینات را با کودکان خود انجام دادند و سپس پس آزمون اجرا شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادکه استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در کودکان گروه های قصه گویی و بازی نسبت به گروه کنترل  شد، اما بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین استفاده ازبرنامه آموزشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک توانست در بهبود رابطه مادر و کودک و ارتقا خلاقیت در مادران، مؤثر واقع شود. بنابراین استفاده از چنین برنامه آموزشی با ایجاد تجارب موفق و پرورش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر تعاملات مثبت بین مادر و کودک و توانمند ساختن مادران در این زمینه، در زندگی حال و آینده کودک و مادر، مثمر ثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، قصه گویی ، بازی های خلاق ، رابطه مادر و کودک ، کودکان پیش دبستان.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 810
نام نویسنده:  برکیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد.

با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه گیری تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  ناتوانی های ویژه یادگیری ،  نارساخوان ، بازی های زبان شناختی ، چندحسی فرنالد ،  درک مطلب ، صحت خواندن ،  سرعت خواندن

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.