دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط امين خندقي، مقصود
تعداد نتایج به دست آمده: 20 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 211
نام نویسنده: محمد حسين زاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و ميزان رضایت آنان از برنامه های  درسی این دوره ها پرداخته است. روش پژوهش توصيفي،‌ از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فردوسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 – 88 حداقل یک واحد الکترونیکی می گذرانند، مي باشد. نمونه با حجم 240 نفر از جامعه (N=800) انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی کامپیوتری و احساس رضایت دانشجویان از برنامه های درسی این دوره ها، استفاده شده است. روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد و متخصصان و روش  آلفاي كرونباخ تاييد شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري رگرسيون چندگانه،‌ پيرسون، اسپیرمن، T-Test، ANOVA و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه نمره انگيزش تحصيلي، خودكارآمدي كامپيوتري و ميزان رضايت دانشجويان از برنامه های درسی دوره هاي آموزش الكترونيكي بيشتر از ميانگين است، اما اين ميزان از نقطه مطلوب كمتر است. بین میزان انگیزش تحصیلی دختران و پسران و نیز بین انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. دانشجویان دانشکده ریاضی نسبت به دانشکده های دیگر از خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری برخوردار بودند، همچنین پسران نسبت به دختران دارای خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری بودند. رضایت دانشجویان دانشکده های علوم انسانی بیشتر از دانشجویان دانشکده های علوم تجربی و ریاضی بود. رابطه معناداري بين سه متغير مشاهده نشد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نمی توان رضایت از برنامه های درسی دوره ها را بر حسب میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری آنها پیش بینی کرد. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش الکترونیکی ، برنامه درسی ، انگیزش تحصیلی ، خودکارامدی کامپیوتری ، رضایت از دوره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 212
نام نویسنده: صادقی اول، نسرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 172
چکیده: 

 

چکیده

                برنامه درسی اجرا شده به معنای فعالیت­های یاددهی- یادگیری وآنچه در کلاس درس رخ می­دهد، حلقه­ی واسطی است میان برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی کسب شده که بر آن­ها تأثیر و تأثر دارد. مطالعات نشان می دهد، دو مؤلفه روش تدریس و ارزشیابی اثرگذارترین مؤلفه­های برنامه درسی اجرا شده، در تحقق اهداف قصد شده می­باشد. نظر به این­که در جهان کنونی، برنامه درسی ریاضی به عنوان یکی از محتواهای ناظر بر رشد و توسعه که پایه بسیاری از علوم دیگر نیز هست، شناخته می­شود و این که، نتایج رقابت های جهانی و عملکرد داخلی، بیانگر عدم برخورداری ایران از جایگاه مناسب در این برنامه درسی می­باشد و نیز با عنایت به نقش مهم برنامه درسی اجرا شده در تحقق اهداف آموزشی، پژوهش حاضر وضعیت برنامه درسی اجرا شده درس ریاضی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور از میان جامعه آماری (کلاس­های پایه­ی چهارم ناحیه 7 مشهد در سال تحصیلی 90-89) تعداد 72 کلاس انتخاب گردیدند. در این­کلاس­ها دو نوع رفتار معلمان مورد ارزیابی قرارگرفت. در مرحله اول، رفتار تدریس معلمان با استفاده از روش مشاهده سیستم تعاملی فلندرز مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات مربوط به رفتار ارزشیابی معلمان از طریق چک لیست محقق ساخته، جمع­آوری و توصیف و سپس با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و دانکن مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج نشان داد، معلمان بیشتر روش های مستقیم و غیر فعال را به کار می­گیرند. این معلمان سخنرانی را بر پرسشگری ترجیح داده و بنابراین صحبت های دانش آموزان بیشتر حول محور اهداف از پیش تعیین شده - و نه صحبتهای آزادانه و متفکرانه- می­باشد. تجزیه و تحلیل ارزش­یابی­های پایانی نیز از غیرفعال بودن آنها حکایت دارد. در تمامی برگه­های ارزش­یابی پایانی سؤالی در سطوح فعال شناختی طرح نگردیده است. این نتایج در مورد معلمان با تحصیلات و سوابق تدریس گوناگون هیچ تفات معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده ،  تدریس ،  ارزشیابی ، سیستم تعاملی فلندرز ، برنامه درسی ریاضی ، دوره¬ی ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 219
نام نویسنده: رئيسي نافچي، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

  ارزشیابی فعالیت­های آموزشی تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت آموزش دارد و این مستلزم آن است که یک ارزشیابی مناسب با توجه به نوع فعالیت آموزشی، ماهیت فراگیران و سایر شرایط صورت گیرد. از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی یکی از ابعاد مهم ارزشیابی است، تحقیق حاضر به بررسی این نوع ارزشیابی در دوره­ آموزشی کنترل کیفیت نظری و عملی کارخانه نیروگستران خراسان با توجه به الگوی کرک پاتریک پرداخته است. از منظر طرح تحقيق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار می­گیرد. از میان طرح­های آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. داده­ها از دو گروه مورد مطالعه و یک گروه کنترل جمع­آوری شده و روش نمونه­گیری نیز به شیوه تصادفی ساده انجام شده است. در این پژوهش میزان مطلوبیت دوره از نظر فراگیران، یعنی میزان رضایت آنان از دوره­ها، اثربخشی دوره­های آموزشی از ابعاد میزان تحقق اهداف آموزشی در سطح دانش و همچنین میزان تغییر رفتار پس از آموزش، بر اساس سه سطح مدل ارزشیابی کرک پاتریک(واکنش، یادگیری و تغییر رفتار) مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد دوره­ها از نظر افزایش دانش و آگاهی فراگیران اثربخش بوده­اند، به طوری که تفاوت معناداری میان میزان دانش و آگاهی دو گروه با گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این ارزشیابی دوره­ها از نظر فراگیران نشان می­دهد که ویژگی­های فرایند آموزشی دوره­ها یعنی(محتوای دوره­ها، استاد و امکانات) اثربخش بوده­ و تفاوت معناداری میان دوگروه و گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران، نتایج نشان می­دهد در دو گروه نظری و عملی تفاوت معناداری وجود داشته، به این معنا که تغییر رفتار در گروه عملی بیشتر از گروه نظری بوده و این نشان دهنده برتری دوره آموزشی عملی نسبت به دوره آموزشی نظری می­باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري    

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  الگوي كرك پاتريك ، واكنش ، يادگيري ، تغييررفتار ، دوره نظري و عملي كنترل كيفيت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 223
نام نویسنده: بهالگردي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی بر جهت گیری های برنامه درسی است. برای این منظور دو نمونه شامل 271 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد و 38 نفر از دست اندر کاران وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، پرسشنامه های جهت گیری های برنامه درسی و باورهای معرفت شناختی را تکمیل نمودند. روش این پژوهش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی بین معلمان و دست اندرکاران تفاوت معناداری وجود دارد: معلمان به طور معناداری در مقایسه با دست اندرکاران گرایش بیشتری به باورهای خام دارند . هم چنین میانگین نمره جهت گیری های برنامه درسی معلمان به جز در جهت گیری انسان گرایی به طور معناداری از دست اندرکاران بیشتر است. اجرای آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که تفاوت معناداری بین افراد با باورهای خام و پیچیده، در خصوص جهت گیری های برنامه درسی وجود دارد؛ بدین صورت که افراد با باورهای خام تمایل بیشتری به جهت گیری عقل گرایی آکادمیک و رفتاری دارند و افراد با باورهای پیچیده گرایش بیشتری به جهت گیری فرایندهای شناختی دارند. تفاوت معناداری بین دو گروه باورهای خام و پیچیده در سایر جهت گیری ها مشاهده نشد.

فهرست مطالب   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت گيري برنامه درسي ، جهت گيري انسانگرايي ، جهت گيري شناختي ، جهت گيري عقل گرايي آكادميك ، جهت گيري بازسازي اجتماعي ، جهت گيري رفتاري ، باورهاي معرفت شناختي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 239
نام نویسنده: دهقاني، مرضيه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 329
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مطلوب(جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دوره راهنمایی تحصیلی کشور است. جهت دستیابی به این هدف، به بررسی و تحلیل پیشینه در ابعاد مختلف پرداخته و سپس به تبیین وضعيت موجود برنامه درسی تربيت اجتماعي پرداخته شد؛ بعد از آن الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی طراحی گردید؛ بعد از طراحی الگو به اعتبار بخشی آن پرداخته و پس از تایید، الگوی مطلوب طراحی شده با وضعیت فعلی تربیت اجتماعی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی مقایسه شد و در نهایت نیز پیشنهادهایی در این زمینه ارائه ­گردید.

در این پژوهش، به تفکیک سوالات پژوهشی از روش­های مختلف استفاده شده، لیکن روش نهایی روش پژوهش نظریه‌ای است. برای بررسی وضعیت موجود، ابتدا با استفاده از روش پژوهش تلفیقی: سنتز پژوهی به بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده در زمینه تربیت اجتماعی پرداخته شد. سپس برای تحلیل کتاب­های دوره راهنمایی و راهنمای برنامه درسی دوره آموزش عمومی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جهت دستیابی به نتایج دقیق­تر، اسناد بالادستی شامل کلیات نظام آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز بررسی و تحلیل شد. برای طراحی الگوی مطلوب نیز با استفاده از روش پژوهش نظریه‌ای بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به طراحی الگو پرداخته شد. ذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش از طراحی الگوی کلاین با توجه به دوگونه تصميم­ گيري در خصوص مباني ارزشي و برنامه­ ريزي، و همچنین تصميم ­گیری در خصوص عناصر تشكيل دهندۀ­ی  برنامه درسي، استفاده شده است. نتایج بررسی و تحلیل وضعیت موجود بیانگر این بود که رویکرد موجود در برنامه درسی رسمی فعلی تربیت اجتماعی، رویکرد دیسیپلین محور بوده و اجزاء و عناصر برنامه نیز همسو با این رویکرد می­باشد. درصورتی­که در وضعیت مطلوب رویکرد برنامه بر پایه اصول: حاکمیت نظام فکری، اعتقادی و ارزشی اسلام، ماهیت و هویت تربیت اجتماعی، ویژگی­های رشدی دانش ­آموزان این دوره، اقتضائات نظری (کلان) و اقتضائات عملی (خرد) نظام آموزشی و رویکرد پیوستاری سه منبع اطلاعاتی در برنامه درسی، بر رویکرد دانش آموز محور و با گذر نرم از دانش آموز محور بر جامعه محور؛ تاکید شده است. هر یک از این اصول نیز ویژگی­هایی را دارند. در این طراحی بر چهار عنصر هدف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی تاکید و ویژگی­هایی برای هر یک برشمرده شد. یکی از مهمترین نکات در برنامه درسی تربیت اجتماعی، تاکید بر مهارت برقراری ارتباط با دیگران (انسان­های دیگر، جامعه، خدا و خود) در تربیت اجتماعی می­باشد. در مقایسه میان الگوی مطلوب طراحی شده برنامه­درسی تربیت اجتماعی که در این پژوهش ارائه شده با برنامه درسی رسمی در دوره راهنمایی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، نتایج تفاوت قابل ملاحظه­ای را نشان داد. به این صورت که در برنامه درسی فعلی تربیت اجتماعی رویکرد غالب دیسیپلین محور بوده، لیکن برنامه درسی طراحی شده دارای رویکرد غالب فرد محور و جامعه محور است، به این شکل که در طول دوره، گذر نرم از رویکرد فرد محوری به سمت رویکرد جامعه محوری با حاکمیت نظام ارزشی اسلام اتفاق می­افتد.   

 

فهرست مندرجات      منابع و ماخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، برنامه درسیِ تربیت اجتماعی ، دوره راهنمایی ، دیسیپلین محور ، دانش­ آموز محور ، جامعه محور


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 274
نام نویسنده: جامه بزرگ، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نياز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مؤلفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون­هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهایت، پرسشنامه مورد نظر در مجموع بر روی نفر 122 هنرآموز، 27 کادر مدیریتی و 162 نفر از هنرجويان هنرستان‌های فني و حرفه‌ای اجرا شد. با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، شرکت کنندگان شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای را در دو سطح اهمیت و عملکرد ارزیابی و رتبه بندی کردند. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري، آزمون اثرات بين آزمودنی‌ها و آزمون t همبسته)، همچنین دو مدل ارزیابی نیاز (مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) استفاده شد. شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای به تفکیک از دیدگاه سه گروه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای، از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی، و از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان به دست آمد و در نهايت، 26 شایستگی حرفه‌ای مورد نیاز كه در دیدگاه سه گروه مشترك بود، ارائه شد. همچنين، با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد كه بين وضع موجود (سطح عملكرد هنرآموزان در شایستگی‌های حرفه‌ای) و وضع مطلوب (ميزان اهميت شایستگی‌های حرفه‌ای) اختلاف و فاصله وجود دارد. به علاوه، بین ديدگاه سه گروه از شایستگی‌های حرفه‌ای نيز تفاوت و اختلاف وجود داشت. بر اساس این یافته‌ها، توصیه شده است که همه 79 شایستگی حرفه‌ای باید مبنایی را برای ایجاد برنامه‌های درسی تربیت معلم شکل دهد. به علاوه، شایستگی‌هایی حرفه‌ای که نمره اختلاف بالایی بین سطح اهمیت و عملکرد داشتند باید به عنوان اولویت هایی برای برنامه‌های درسی قبل و ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شوند.            

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش و پرورش فنی و حرفه ای ، هنرآموز فنی و حرفه ای ، شایستگی های حرفه ای مورد نیاز ، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ، مدل ارزیابی نیازهای بوریچ ، مدل تحلیل کوآدرانت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 247
نام نویسنده: نامخواه، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

رشته برنامه درسی قلمرو تخصصی و مطالعاتی است که از سوی صاحب­نظران این رشته مباحث بسیار مهمی درباره حدود وثغور این حوزه مطالعاتی مطرح است. در این راستا تصریح مرزهای نسبی این حوزه تخصصی و هم­چنین شناسایی موضوعات اساسی مطرح در هر یک از قلمروهای برنامه درسی برای آموزش در این رشته، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار صورت گرفت. روش: در بررسی پیمایشی و تحلیل موضوعی حاضر، جامعه آماری پژوهش عبارت بود از: 1. كتاب­هاي درسي تخصصي مرتبط با رشته برنامه درسي؛ 2. متخصصان  رشته برنامه درسی که به صورت هدفمند انتخاب شدند و 3. دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه­ریزی درسی(کارشناسی ارشد: ورودی 1388 1389، و دکتری: ورودی1387 و1389) دانشگاه فردوسی مشهد که به صورت سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که در وضعیت موجود در بعد ارزشیابی و اجرا بین دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری وجود دارد؛ و در وضعیت مورد انتظار بین دانشجویان کارشناسی ارشد هیچ تفاوت معناداری بین میزان اهمیت ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی وجود ندارد؛ در بین دانشجویان دکتری،  نظریه برنامه درسی به طور معناداری از تدوین برنامه درسی بالاتر است و با سایر ابعاد تفاوت معناداری ندارد. اجرای برنامه درسی به طور معناداری کمتر از بعد مبانی برنامه درسی است و با سایر ابعاد برنامه درسی تفاوت معناداری ندارد. هم­چنین  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی­ها نشان داد که در بعد تدوین، ارزشیابی، اجرا و سیاست گذاری، طراحی و پژوهش  بین دو مقطع تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه­ گیری: با عنایت به نتایج بررسی، توجه به بازنگری در سرفصل دروس، محتوای دوره، حجم مطالب، زمان پیش­بینی شده برای هر واحد درسی و... اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد.

فهرست مندرجات   نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ   پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور دوم: قنديلي، سيد جواد
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، تحصیلات تکمیلی ، برنامه ریزی درسی ، ابعاد معرفتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 263
نام نویسنده: وفایی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به رشد روزافزون دانش کاربردی و ترکیب معلومات برآمده از رشته­های مختلف علمی،امروزه  مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربست آن در عرصه برنامه‌درسی آموزش عالی، موضوعی مهم به شمار می‌آید. هدف: این پژوهش در صدد پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق سنجش کارآمدی فردی، جمعی و تیمی آنان در حیطه آموزش میان‌رشته‌ای است. روش: در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر،جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 است که تعداد آنان 694 نفربود. از این تعداد، بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد 165 نفرانتخاب شد.ابزار این پژوهش سه پرسشنامه سنجش کارآمدی فردی و جمعی، کارآمدی تیمی و سنجش نگرش به سمت تغییر بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد کهکارآمدی فردی (004/ 5-t= ، 01/0>P ، 169=df)، کارآمدی جمعی (81/ 7-= t ، 01/0>P  ، 169=df) و کارآمدی تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (18/ 10-= t ، 01/0>P  ،169=df) در سطح نامطلوب است و در پی آن، نگرش اعضای هیات علمی نیز نسبت به تغییر منفی است ( 08/9-,t = 01/0>P،  169df=). از میان متغیرهای پیش‌بین، کارآمدی فردی و کارآمدی تیمی قادر به پیش‌بینی نگرش نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای هستند. اما کارآمدی جمعی قادر به پیش‌بینی متغیر نگرش نیست (001/0 >p ،102/26 =(166، 3)F). نتیجه‌گیری: ناکارآمدی و نگرش منفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناشی از ساختار غیرمنعطف و ‌دیسیپلینی نظام آموزش عالی ایران است که این امر سبب عدم شناخت کافی اعضای هیات علمی از توانمندی یکدیگر و بدنبال آن عدم توانایی متغیر کارآمدی جمعی اعضای هیات علمی جهت پیش‌بینی نگرش آنان شده است. از این‌رو، ترویج فضای آموزشی مشترک میان گروه‌های مختلف آموزشی جهت افزایش همکاری میان اعضای هیات علمی، بسترسازی و توسعه برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای پیشنهاد می‌گردد. 

 

فهرست مندرجات   نتیجه گیری   فهرست منابع و ماخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی میان رشته ای ، کارآمدی فردی ، کارآمدی جمعی ، کارآمدی تیمی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 258
نام نویسنده: نظامی، فاطمه
نویسنده دوم: منتظمی، مطهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 70
چکیده: 
استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 265
نام نویسنده: محدثه، سپندار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

توجه به فرهنگ در برنامه درسي به طور عام و به طور خاص، استفاده از آن در فرایند تدریس به مدرسان و دانشجویان کمک می­کند تا انگیزه بیشتری جهت برقراری تعامل بیشتر در جهت آگاهی از ارزش­ها و فرهنگ جامعه داشته باشند و در این زمینه بستر مناسبی را برای اشاعه ارزش­ها و هنجارهای فرهنگ آرمانی ایجاد نمایند. هدف اين پژوهش آن است که تا چه حد مؤلفه‌های فرهنگی در برنامه درسی اجرا شده مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو سوال اصلی پژوهش حاضر آن است كه تا چه ميزان در برنامه­هاي درسي رشته­هاي علوم تربيتي و روانشناسی نسبت به اهميت و به‌کارگیری مؤلفه‌های فرهنگ توجه شده است؟ این تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را 30 نفر از اساتيد و 254 نفر از دانشجويان رشته­هاي علوم تربيتي و روانشناسی كه در سال تحصيلي 91-1390 در دروس تخصصي حضور دارند، تشكيل مي­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماري اساتيد، جهت نمونه گيري از روش سرشماري و براي گروه دانشجويان با توجه به اين امر كه جامعه آماري شامل دو گروه علوم تربيتي و روانشناسي بود، از روش نمونه گيري طبقه­اي استفاده گرديد و حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري 105 نفر برآورد شد. به منظور گردآوري داده­ها از يك پرسشنامه محقق ساخته در قالب چهار مؤلفه اصلي (ارزش‌های فردی، اجتماعی، مذهبی- اخلاقی و حرفه­ای) و پانزده مؤلفه فرعي (مسئولیت­پذیری، صمیمیت و فداکاری، عدالت، پایبندی به اعتقادات دینی و...) جهت بررسي ميزان اهميت و به­كارگيري مؤلفه‌های فرهنگي در برنامه درسي اجرا شده استفاده شده است. داده­هاي گردآوري شده با استفاده از آماره‌های توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آزمون­هاي آماري t مستقل، آزمون t استيودنت گروه­هاي همبسته و طرح اندازه گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد ميزان اهميت به فرهنگ در برنامه درسي اجرا شده توسط دو گروه جامعه پژوهش در سطح بالا ارزيابي گرديد و در اين ارزيابي اساتيد ميزان اهميت ارزش­هاي مذهبي- اخلاقي را بيشتر از دانشجويان درك نموده و ميانگين بالاتري در اين مؤلفه نسبت به دانشجويان داشتند، اما در ساير مؤلفه‌های اصلي (ارزش­هاي فردي، اجتماعي و حرفه­اي) تفاوت معناداري وجود نداشت. همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين اساتيد و دانشجويان در رابطه با ميزان كاربرد مؤلفه‌های فرهنگ در برنامه درسي اجرا شده وجود دارد، دانشجويان معتقدند كه اساتيد از مؤلفه‌های فرهنگ كمتر در تدريس استفاده مي­كنند، اما هر دو گروه معتقد بودند كه به اندازه­اي كه مؤلفه‌های فرهنگ در برنامه درسي اهميت دارند از آن­ها در فرايند تدريس استفاده نمي­شود. از اینرو به نظر می­رسد با عنایت به وابستگی انکارناپذیر تعلیم و تربیت به طور عام و برنامه درسی به طور خاص با مقوله فرهنگ، باید طراحی و تدوین برنامه‌های درسی را به سمت این ارتقاء و پیوستگی، سوق داد. در این راستا برنامه­ های درسی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا برنامه‌های درسی، کارآمدی و اثربخشی لازم را در خصوص ایفاء کارکرد­های فرهنگی به انجام رسانند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری   فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آموزش عالی ، فرهنگ ، برنامه درسی اجرا شده ، برنامه درسی حساس به فرهنگ

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.